Amnsmall.jpg (2962 bytes)

 

  

Aktiemarknadsnämndens uttalande 1987:2

1987-01-16

Fråga om det strider mot god sed på aktiemarknaden att ett aktiemarknadsbolag genom att träffa ett avtal med en utanförstående part tillförsäkrar ledande befattningshavare och övriga anställda rätt att förvärva köpoptioner med aktier i aktiemarknadsbolaget som underliggande tillgång (Anonymt)

Till Aktiemarknadsnämnden har den 14 januari 1987 inkommit en framställning från Svenska Handelsbanken. 

Den fråga nämnden har att pröva gäller i sina principiella huvuddrag följande. 

Ett aktiemarknadsbolag önskar genom att träffa avtal med en utanförstående part tillförsäkra de anställda i allmänhet eller ledande befattningshavare rätt att förvärva köpoptioner och att med stöd av optionerna vid en framtida tidpunkt förvärva aktier i bolaget. 

Det uppgivna syftet avses bli uppfyllt genom att den utanförstående parten åtager sig att i individuella optionsavtal träffade med de anställda (befattningshavarna) under en bestämd optionstid till optionsinnehavarna sälja ett i förväg bestämt antal redan vid tidpunkten för avtalet mellan bolaget och den utanförstående parten utgivna aktier till ett på visst i optionsavtalen närmare angivet sätt beräknat pris. Villkoren i avtalen är fastställda på marknadsmässiga grunder. 

Enligt Aktiemarknadsnämndens mening strider det inte mot god sed på aktiemarknaden att ett aktiemarknadsbolag medverkar till tillkomsten av erbjudanden i enlighet med vad som i sina principiella grunddrag har redovisats ovan i syfte att bereda anställda i allmänhet eller ledande befattningshavare i bolaget delägarskap i bolaget. 

Med hänsyn härtill och då det i detta fall inte förekommit några omständigheter som motiverar en annan bedömning anser nämnden det förfarande som underställts nämnden för prövning inte vara oförenligt med god sed på aktiemarknaden.

I behandlingen av detta ärende har följande ledamöter deltagit. Ingvar Gullnäs (ordförande), Ulf K Nordenson (vice ordförande), Erik Dahmen, Göran Linders, Lars-Erik Thunholm och Sten Walberg.