Aktiemarknadsnämndens uttalande 1987:6

1987-04-15

Fråga om det är förenligt med god sed på aktiemarknaden att ett dotterbolag förvärvar konvertibler från anställda i aktiemarknadsbolaget för vidareöverlåtelse alternativt utfärdande av köpoptioner till nytillkomna anställda och anställda som inte valde att teckna konvertibler i den ursprungliga personalkonvertibelemissionen (Indevo)

Till Aktiemarknadsnämnden inkom den 9 april 1987 en framställning från Skandinaviska Enskilda Banken i egenskap av ombud för Indevo AB (Indevo). Vid framställningen var fogade ett antal bilagor.

Bakgrund

Indevo, vilket bolag är noterat på den s.k. OTC-listan, emitterade 1984 ett konverteringslån till de anställda i Indevo. Lånet löper till den 15 oktober 1991 och konvertering kan äga rum från och med den 1 januari 1987 till och med den 15 oktober 1991. 

Ett av Indevo helägt dotterbolag avser att förvärva konvertibla skuldebrev från sådana anställda som önskar avyttra sina skuldebrev. Förvärven skall ske på villkor som är marknadsmässiga. Dotterbolaget har vidare för avsikt att genomföra någon av de transaktioner som anges i nedanstående punkter.

1. Dotterbolaget överlåter konvertibla skuldebrev till nytillkomna anställda i Indevo samt sådana anställda som ej ursprungligen tecknade skuldebrev i konverteringslånet. Överlåtelse av konvertibla skuldebrev avses ske på marknadsmässiga villkor.

2. Dotterbolaget ställer ut köpoptioner som ger rätt för innehavaren att vid en framtida tidpunkt förvärva konvertibla skuldebrev av dotterbolaget. Det framtida förvärvet sker till ett i förväg fastställt pris. För köpoptionen erlägges ett pris ("premium") som motsvarar köpoptionens värde per den dag då köpoptionen förvärvas. Köpoptioner skall kunna förvärvas av samma kategori personer som anges i punkt 1 ovan.

Avsikten med de planerade transaktionerna är bl.a. att göra det möjligt för de ursprungliga innehavarna av konvertibla skuldebrev att göra sig likvida genom överlåtelse av skuldebrev till en köpare som erlägger en köpeskilling som motsvarar marknadsvärdet samt att bereda möjlighet för sådana anställda som ej ursprungligen tecknade konverteringslånet att antingen direkt eller via köpoption förvärva konvertibla skuldebrev. 

Indevo avser att vid extra bolagsstämma den 22 april 1987 behandla bl.a. frågan om dotterbolagets överlåtelse av konvertibla skuldebrev eller utställande av köpoptioner avseende sådana skuldebrev till anställda i Indevo. 

Den fråga Aktiemarknadsnämnden prövar gäller huruvida Indevos agerande genom sitt dotterbolag i det ovan beskrivna förfarandet kan anses strida mot god sed på den svenska aktiemarknaden.

Överväganden

I detta ärende vill Aktiemarknadsnämnden anföra följande. 

Enligt 7 kap 1 § aktiebolagslagen får ett dotterföretag inte förvärva aktier i moderbolaget. I detta fall skall dotterbolaget emellertid förvärva konvertibla skuldebrev utgivna av moderbolaget (Indevo). Den nämnda bestämmelsen utgör alltså inte något hinder mot dotterbolagets tilltänkta förvärv. Inte heller på annan grund möter hinder mot förvärven. 

Den ovisshet som kan råda huruvida konvertibla skuldebrev, som efter utgivningen kommit i det utgivande bolagets ägo, kan säljas med bibehållen konverteringsrätt aktualiseras inte i detta fall eftersom förvärvare är annan än gäldenärsbolaget. Att det förvärvande bolaget ingår i samma koncern som gäldenärsbolaget föranleder inte till annat bedömande. 

Den i framställningen aviserade åtgärden där dotterbolaget ställer ut köpoptioner avseende konvertibla skuldebrev innebär, såvitt nämnden kan finna, att en ny typ av köpoptioner lanseras på aktiemarknaden. Optioner av detta slag omfattas inte av lagen (1985:571) om värdepappersmarknaden. Nämnden kan för sin del inte se några hinder för den planerade åtgärden som sådan. 

Indevos planerade åtgärder genom sitt dotterbolag måste enligt nämndens mening framförallt bedömas mot bakgrund av de krav på beslutsformer och information till aktieägare som kan aktualiseras i anledning av proposition 1986/87:76 med förslag till lag om riktade emissioner m.m. 

Enligt lagförslaget skall ett beslut om riktad emission i ett aktiemarknadsbolag för att bli giltigt ha fattats eller godkänts av bolagsstämman om emissionen riktar sig till bl.a. ledande befattningshavare och anställda i övrigt i bolaget. Beslutet är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de vid stämman avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna. Vid emission i ett dotterbolag, som inte är aktiemarknadsbolag, måste beslutet dessutom godkännas av stämman i det aktiemarknadsbolag som är moderbolag i koncernen. För att hindra ett kringgående av de nu nämnda bestämmelserna gäller motsvarande regler vid överlåtelser av "koncernaktier" m.m. som innehas av ett bolag i koncernen. 

Den föreslagna lagstiftningen har ännu inte färdigbehandlats av riksdagen. Enligt nämndens mening bör dock vid en etisk prövning de till nämnden ställda frågorna bedömas som om den föreslagna lagstiftningen skulle ha antagits av riksdagen i föreslagen utformning och redan trätt ikraft. 

Härvid kan först konstateras att Indevos agerande genom sitt dotterbolag inte omfattas av bestämmelsernas ordalydelse i lagförslaget. 

De syften som lagförslaget avser att tillgodose bör emellertid enligt nämndens mening föranleda att det synsätt som lagförslaget utgår från och de principer som kommer till uttryck i den föreslagna regleringen blir vägledande också vid bedömningen av förfaranden av det slag som Indevo genom sitt dotterbolag nu planerar. 

Nämnden anser mot denna bakgrund att god sed på den svenska aktiemarknaden förutsätter att de planerade förfarandena - som nämnden noterat vara helt koncerninterna och ske på marknadsmässiga villkor - föregås av beslut och information i den ordning som lagförslaget anger i 6 och 7 §§.

I behandlingen av detta ärende har deltagit följande ledamöter. Ingvar Gullnäs (ordförande), Ulf K Nordenson (vice ordförande), Per Eckerberg, Göran Linders och Knut Rodhe.