Aktiemarknadsnämndens uttalande 1987:9

1987-09-25

Fråga om det strider mot god sed på aktiemarknaden att bolaget står för en del av kostnaderna vid ett erbjudande till aktieägarna att omstämpla fria aktier till bundna och vice versa (Skåne-Gripen)

Till Aktiemarknadsnämnden inkom den 11 september 1987 en framställning från Skåne-Gripen AB (Skåne-Gripen) genom advokat Peter Oscarsson, Advokatfirman Vinge AB, Helsingborg. Till framställningen har fogats ett antal bilagor.

Bakgrund

Skåne-Gripen har tre slags aktier, stamaktier av serierna A och B (nedan kallade A- resp B-aktier) samt bonusaktier. Aktierna är inregistrerade vid Stockholms fondbörs' AI-lista. B bundna, B fria, Bonus bundna och Bonus fria särnoteras medan bundna och fria A-aktier noteras gemensamt. 

Styrelsen för Skåne-Gripen beslutade den 9 september 1987 erbjuda aktieägarna att "omstämpla" fria A-aktier till bundna A-aktier och bundna B-aktier till fria B-aktier enligt ett i framställningen närmare beskrivet förfaringssätt. Ägare av bonusaktier, bundna A-aktier och fria B-aktier berörs inte av erbjudandet. 

Enligt Skåne-Gripens senaste årsredovisning har bolaget ca 32.500 aktieägare, av vilka 26.000 äger färre än 500 aktier i bolaget. 

I framställningen uppges att man avser att träffa avtal med bank eller fondkommissionär om den praktiska hanteringen av omstämplingen och att bankens eller fondkommissionärens ersättning vanligtvis utgår i form av dels ett fast belopp, dels ett rörligt belopp per ärende om ca 100 kronor. 

Bolaget har underställt Aktiemarknadsnämnden frågan huruvida det strider mot god sed att vid genomförande av omstämplingen förfara på sådant sätt att aktieägare äger delta i omstämplingen endast under förutsättning att aktieägaren själv erlägger den rörliga ärendekostnaden.

Överväganden

Ett erbjudande rörande omstämpling varigenom antalet fria aktier ökas i relation till antalet bundna aktier torde normalt tillkomma för att vidga marknaden för bolagets aktier och är då i bolagets och dess aktieägares intresse. Det vanliga är därför också - såsom Skåne-Gripen framhållit - att bolaget betalar hela kostnaden för åtgärden, dvs kostnaden får ytterst bäras av aktieägarna i förhållande till deras innehav av aktier i bolaget. 

Enligt vad Skåne-Gripen uppgivit sker också den nu aktuella omstämplingen i bolagets intresse. Eftersom inte alla aktier berörs av erbjudandet överväger bolaget emellertid att låta bolaget svara för endast en del av kostnaderna för omstämplingen men låta de aktieägare som utnyttjar erbjudandet svara för kostnaderna i övrigt. 

Ett deltagande i den nu aktuella omstämplingen är frivilligt och någon nackdel uppkommer inte för de aktieägare som avstår från att utnyttja erbjudandet. Med hänsyn härtill är det enligt nämndens mening inte oförenligt med god sed på aktiemarknaden att erbjudandet om omstämpling villkoras av att den aktieägare som väljer att omstämpla aktie skall erlägga den s.k. rörliga kostnaden.

I behandlingen av detta ärende har följande ledamöter deltagit: Ingvar Gullnäs, ordförande, Ulf K Nordenson, vice ordförande, Lennart Dahlström, Lars Elvstad, Per Håkan Osvald och Sten Walberg.