Aktiemarknadsnämndens uttalande 1987:11 [*]

1987-12-22

* Uttalande i plenum

rörande icke standardiserade köpoptionsavtal som berör ledande befattningshavare m.fl. i aktiemarknadsbolag (Initiativärende)

Bakgrund

Under senare år har i betydande omfattning bolag i syfte att bereda ledande befattningshavare och/eller de anställda i allmänhet möjlighet att bli delägare i bolaget riktat emissioner av aktier och/eller konvertibla skuldbrev till denna personkrets. Vid sidan härav har avtal om s.k. köpoptioner fått en viss utbredning (se bl.a. Aktiemarknadsnämndens Uttalande 1987:2 och 1987:10). I sina principiella grunddrag innebär ett sådant avtal att en part, optionsutfärdaren, träffar avtal med ledande befattningshavare och/eller anställda i allmänhet i ett bolag, arbetsgivarbolaget, rörande förvärv av s.k. köpoptioner. Sådana optioner ger förvärvaren rätt att vid en framtida tidpunkt eller under en framtida tidsperiod på överenskomna villkor förvärva redan vid tidpunkten för avtalets träffande utgivna aktier i arbetsgivarbolaget. (Med aktie jämställs konvertibelt skuldebrev, skuldebrev förenat med optionsrätt till nyteckning och från skuldebrev avskiljt optionsbevis avseende optionsrätt till nyteckning.) Denna avtalstyp benämns nedan köpoptionsavtal. Härmed avses icke den typ av standardiserade köpoptioner som är avsedda för omsättning på aktiemarknaden. 

Köpoptionsavtal kan träffas med eller utan arbetsgivarbolagets medverkan. Om bolaget medverkar kan det ske i olika former. Som exempel på en form av medverkan kan nämnas att bolaget verkar för tillkomsten av optionsavtalet genom att deltaga i förhandlingar med optionsutfärdaren eller andra intressenter. Bolagets medverkan kan också avse finansieringsfrågor. Om bolaget före avtalets tillkomst på begäran av optionsförvärvaren samtycker till att avtalet träffas är också detta att anse som en form av medverkan. 

Vid koncernförhållanden kan det tänkas förekomma att aktiemarknadsbolaget i egenskap av moderbolag medverkar till tillkomsten av köpoptionsavtal mellan optionsutfärdaren och ledande befattningshavare och/eller anställda i övrigt i ett dotterbolag. I sådant fall skall vad som sägs nedan om arbetsgivarbolaget tillämpas på moderbolaget. 

Om arbetsgivarbolaget inte på något sätt medverkar kan det vara fråga om ett normalt förvärv på marknaden, där alltså en befattningshavare via en fondkommissionär eller på annat sätt förvärvar en köpoption av ifrågavarande slag. Det kan därvid vara fråga om en enskild person som gör ett förvärv eller en grupp - organiserad eller inte - av anställda som gör förvärvet. 

Aktiemarknadsnämnden kan inte i detta sammanhang bedöma vilka former som är mest vanliga vid tillkomsten av optionsavtal. De fall som främst kan bli föremål för nämndens intresse är de där arbetsgivarbolaget på något sätt medverkar. 

Köpoptionsavtal av det nu aktuella slaget - vilka vanligtvis omfattar en begränsad krets av befattningshavare och således icke står envar anställd till buds - kan innebära otillbörlig påverkan på eller belöning till enskild befattningshavare i bolaget. Risken härför kan i regel undanröjas genom att arbetsgivarbolaget medverkar vid tillkomsten av köpoptionsavtalet. Om arbetsgivarbolaget medverkar är det därför väsentligt att detta sker i sådana former och med en sådan prövning av avtalsvillkoren att risken för otillbörlig påverkan eller belöning undanröjes. 

Mot den nu angivna bakgrunden har nämnden - i syfte att främja god sed på aktiemarknaden - funnit det lämpligt att lämna en rekommendation avseende köpoptionsavtal i fall där arbetsgivarbolaget är ett aktiemarknadsbolag och medverkar till tillkomsten av avtalet. Rekommendationen avslutas med ett uttalande om viss informationsskyldighet även i fall när bolaget inte medverkat.

Uttalande

Om arbetsgivarbolaget medverkar och bolaget ej tillhör samma koncern som optionsutfärdaren bör sådan medverkan komma till uttryck genom beslut i arbetsgivarbolagets styrelse. 

Tillhör optionsutfärdaren och arbetsgivarbolaget samma koncern bör beslut fattas i former motsvarande dem som anges i lagen (1987:464) om vissa riktade emissioner i aktiemarknadsbolag m.m. 

Styrelseledamot i arbetsgivarbolaget som inte samtidigt är anställd i bolaget eller annat företag i samma koncern bör icke ingå i den av avtalet omfattade personkretsen. 

Avtal av här angivet slag bör offentliggöras utan obehörigt dröjsmål. Informationen bör omfatta uppgift om vilka personalkategorier som berörs, tilldelningens storlek, premium, lösenpris och löptid. (Jfr lagen 1987:464 om vissa riktade emissioner i aktiemarknadsbolag m.m. och lagen 1985:571 om värdepappersmarknaden, den s.k. insiderlagen.) 

Arbetsgivarbolaget bör lämna uppgift om ledande befattningshavares med dess medverkan ingångna köpoptionsavtal i bolagets årsredovisning. 

Villkoren i de enskilda köpoptionsavtalen bör vara grundade på en marknadsmässig bedömning. Härmed avses - om inte en "marknadsnotering" finns - att det pris som optionen enligt avtalet betingar (optionens premium) motsvarar det värde som erhålles vid en beräkning enligt någon allmänt vedertagen värderingsmodell, där relevanta faktorer åsatts värden som kan bedömas vara realistiska. 

Som redan framhållits står det var och en fritt att förvärva optioner. Några legala begränsningar beträffande omfattningen finns inte, lika litet som beträffande aktier eller konvertibler. Om förvärvet av optionen sker genom arbetsgivarbolagets medverkan och förvärvaren är ledande befattningshavare i bolaget bör emellertid återhållsamhet beträffande omfattningen iakttas så att allmänhetens förtroende för värdepappersmarknaden upprätthålls. 

Den närmare innebörden av kravet på återhållsamhet kan inte anges utan att hänsyn tages till en rad omständigheter knutna till bolaget och förvärvaren. Nämnden är beredd att i enskilda ärenden pröva den frågan. 

Arbetsgivarbolaget bör förvissa sig om att optionsutfärdaren vid varje tid har täckning för utfärdade köpoptioner i form av eget aktieinnehav och/eller innehav av option med villkor som tryggar fullgörandet av den utfärdade köpoptionen. 

I fall när arbetsgivarbolaget icke medverkat bör styrelseledamot och ledande befattningshavare i arbetsgivarbolaget som träffat avtal om att förvärva köpoption avseende aktie i arbetsgivarbolaget informera bolagets styrelse om innehavet. Innehavet bör redovisas i bolagets årsredovisning.

Ärendet har behandlats i plenum, varvid 16 ledamöter deltagit.