Aktiemarknadsnämndens uttalande 1988:3

1988-02-24

Fråga om det strider mot god sed på aktiemarknaden att lämna selektiv information till endast vissa aktieägare genom s.k. marknadsråd (BPA)

Till Aktiemarknadsnämnden inkom den 28 december 1987 en framställning från BPA AB (BPA). Vid framställningen var fogade ett antal bilagor. I framställningen ställs frågan om bolagets s.k. marknadsråd kan anses förenliga med god sed på aktiemarknaden.

Bakgrund

När BPA bildades under hösten 1967 tillskapades samtidigt ett antal s.k. lokala produktionsråd. Råden utsågs av lokalt bildade aktieägarföreningar och hade till syfte att tillgodose de lokala ägarnas behov av insyn i och information om BPAs verksamhet och ekonomi. Styrelsen för BPA beslutade år 1984 att ersätta produktionsråden med s.k. marknadsråd. Samtidigt beslutades att en utvärdering skulle göras efter två år. Motiven till förändringen har angivits bl.a. vara att ägarkretsen utvidgats, att omfattande marknads- och organisationsförändringar hade ägt rum inom branschen under senare delen av 70-talet och början av 80-talet och att mer marknadsfrågor än produktionsfrågor ansågs avgörande för BPAs verksamhet under 80-talet. 

Av riktlinjer för marknadsråden framgår att det skall finnas tio sådana råd. Marknadsrådens uppgift är att vidga samarbetet mellan BPA och lokala fackliga och kooperativa aktieägare i BPA samt att främja BPAs verksamhet. En förutsättning för att man skall kunna åstadkomma detta är, framhålls det i riktlinjerna, "en ömsesidig, tidig information samt en vilja att utveckla verksamheten tillsammans". 

Varje marknadsråd skall, utöver tre lokala företrädare för BPA, bestå av ledamöter, som representerar vissa särskilt angivna fackliga och kooperativa aktieägare i BPA samt av en ledamot med insikt i arbetsmarknadsfrågor. Övriga aktieägare, som antalsmässigt utgör en majoritet, har inte rätt att deltaga i eller närvara vid rådens sammanträden. 

Antalet områden som samarbetet inom marknadsråden omfattar är mycket stort. Som exempel kan nämnas finansierings- och inköpsfrågor, offerering av turn-keyanläggningar, nya affärsområden m.m. 

Av riktlinjerna framgår vidare att marknadsråden skall sammanträda minst två gånger per år. Vid minst ett av dessa tillfällen skall ömsesidig information ges om intressenternas och BPAs verksamhet. Att selektiva och informella kontakter förekommer mellan rådsledamöter och företagets representanter i för parterna gemensamma marknadsinriktade frågor skall, enligt riktlinjerna, vara en naturlig del av rådens verksamhet. 

Under våren 1987 beslutade BPAs styrelse om en översyn av de lokala aktieägarföreningarnas och marknadsrådens funktion och roll i den nuvarande BPA-organisationen.

Överväganden

BPA är inte ett aktiemarknadsbolag. Nämnden måste därför först ta ställning till om BPAs framställning kan tas upp till behandling. 

BPAs aktier har sådan spridning att de är noterade på den s.k. inofficiella listan. Bolagets ledning har, enligt bolagets egen uppgift till nämnden, under år 1987 "givit uttryck för en viljeförklaring att ansöka om notering" av bolagets aktier på Stockholms fondbörs. Enligt stadgarna för nämnden kan varje "åtgärd av aktiemarknadsbolag . . . bli föremål för nämndens bedömning". Med aktiemarknadsbolag jämställs i stadgarna bolag som vidtagit åtgärd i syfte att bli aktiemarknadsbolag. Stadgarna bör i denna del tolkas vidsträckt. På grund härav anser sig nämnden behörig att pröva BPAs framställning. 

Enligt nämndens mening aktualiseras två huvudfrågor i anledning av framställningen. Den första gäller när och hur information bör lämnas av ett bolag, som i formell mening inte är ett aktiemarknadsbolag, men som i det nu aktuella fallet ansetts böra jämställas med ett sådant bolag. Den andra frågan avser användningen av ett informationsövertag beträffande bolagets utveckling.

Informationskrav

Utöver de informationsregler som gäller enligt aktiebolagslagen måste aktiemarknadsbolag iaktta speciella regler ifråga om information om bolaget och dess förhållanden till aktieägare och marknaden i övrigt. Dessa speciella informationsregler syftar till att berörda personer skall erhålla ett relevant beslutsunderlag för handel med bolagets aktier och till att reducera risker för s.k. insiderhandel. 

I det informationskrav som åvilar ett aktiemarknadsbolag ligger att kurspåverkande information från företagen skall spridas till marknaden i sin helhet så snabbt som möjligt. En strävan bör vara att informationen skall nå alla intressenter på aktiemarknaden samtidigt. Ett annat krav i sammanhanget är att informationen skall vara fullständig och rättvisande. 

För bolag som varken noteras på Stockholms fondbörs eller OTC- marknaden men beträffande vilka det ändå finns en så omfattande handel att kurser noteras, finns inte någon uttrycklig informationsskyldighet mot marknaden. Enligt Aktiemarknadsnämndens mening är detta - generellt sett - otillfredsställande. I det nu aktuella fallet bör, med hänsyn till att BPAs aktier noteras på den inofficiella listan och till bolagets uttalade viljeinriktning om börsnotering, grundläggande informationskrav för aktiemarknadsbolag också gälla för BPA. 

Av det föregående framgår att styrelsen och företagsledningen har ett ansvar för bildandet och utformningen av marknadsråden. På det lokala planet deltar också ledande BPA-personer aktivt i rådens verksamhet. Som också framgått av det föregående består marknadsråden av representanter för fackliga och kooperativa aktieägare i BPA. Råden är däremot inte öppna för övriga aktieägare i BPA. 

Marknadsrådens huvudsakliga syfte är att vara ett forum för ett tidigt informationsutbyte mellan ledande lokala företrädare för bolaget och ett begränsat antal speciellt utvalda aktieägare. I samma mån som kurspåverkande information lämnas vid rådens sammanträden står informationsgivningen i strid med ett krav på att hela aktiemarknaden bör få tillgång till information vid en och samma tidpunkt. Detta krav är ett sådant grundläggande krav som förut nämnts. 

Aktiemarknadsnämnden anser, med hänsyn till det nyss anförda och med beaktande av att marknadsråden enligt sitt syfte även innefattar utvalda aktieägare, olämpligt att styrelsen och företagsledningen har ett sådant ansvar för marknadsråden som i det nu aktuella fallet.

Insiderfrågor

De nuvarande bestämmelserna om insiderhandel med aktier m.m., som finns i lagen om värdepappersmarknaden, innebär i huvudsak att vissa ledande befattningshavare och andra personer med särskild anknytning till ett aktiemarknadsbolag i vissa situationer inte får handla med företagets aktier när de har kännedom om i lagen särskilt angiven, ej offentliggjord information rörande bolaget. 

Lagen är alltså inte tillämplig på handel med aktier i bolag som inte är aktiemarknadsbolag. Detta innebär att icke offentliggjord information som väsentligt kan påverka kursen på BPAs aktier kan - utan hinder av lagen - utnyttjas av personer i marknadsråden om sådan information skulle lämnas där. 

Detta är en otillfredsställande ordning. Enligt nämndens mening bör samtliga personer i marknadsråden avhålla sig från att handla i bolagets aktier intill dess hela marknaden fått samma information om kurspåverkande omständigheter i BPA som marknadsråden fått.

I behandlingen av detta ärende har deltagit följande ledamöter. Ingvar Gullnäs (ordförande), Hans-Gunnar Solerud (vice ordförande) Erik Dahmen, Bertil Edlund och Lars-Erik Thunholm.