Aktiemarknadsnämndens uttalande 1988:11

1988-06-30

Fråga om beslutsformer och information vid en riktad emission i målbolaget till köparbolaget i samband med ett offentligt erbjudande om aktieförvärv (Wilhelm Becker, Kanthal Höganäs)

Till Aktiemarknadsnämnden inkom den 29 april 1988 en framställning från Sveriges Aktiesparares Riksförbund (Aktiespararna) i egenskap av aktieägare i Kanthal Höganäs AB (Kanthal Höganäs).

Bakgrund

Styrelsen för AB Wilh Becker (Beckers eller köparbolaget) beslutade den 29 mars 1988 att erbjuda aktieägare i Kanthal Höganäs att på vissa närmare angivna villkor överlåta sina aktier till Beckers. Beslutet offentliggjordes genom en presskommuniké. 

Enligt det i april 1988 av Beckers styrelse undertecknade erbjudandet erbjöds aktieägarna i Kanthal Höganäs att överlåta sina aktier till Beckers mot en kontant ersättning om 370 kronor per aktie. 

Anmälningstiden - den tid inom vilken aktieägarna i Kanthal Höganäs har att begagna sig av Beckers erbjudande - började den 21 april 1988 och utgår den 14 oktober 1988 eller den tidigare dag, då Beckers blivit ägare till mer än 90 procent av aktierna med mer än 90 procent av röstetalet för samtliga aktier i Kanthal Höganäs. Erbjudandet är dock inte villkorat av att Beckers uppnår mer än 90 procent av antalet aktier och antalet röster i Kanthal Höganäs. Av erbjudandet framgår att Beckers i samband med offentliggörandet av sitt erbjudande till aktieägarna i Kanthal Höganäs dessutom erbjöd Kanthal Höganäs att förvärva en större post aktier (motsvarande 30,7 procent av aktiekapitalet med 39,3 procent av rösterna) i Fastighets AB Regnbågen (Regnbågen) mot utgivande till Beckers av 789.410 nyemitterade A-aktier och 365.858 nyemitterade B-aktier i Kanthal Höganäs (Regnbågenerbjudandet). Enligt uppgift i erbjudandet baserades utbytesförhållandet på sista betalkursen för Kanthal Höganäs-aktierna, vilken var 310 kronor för A-aktien och 305 kronor för B-aktien, samt en kurs för Regnbågenaktien på 400 kronor, vilket motsvarade säljkursen den 29 mars 1988. 

Av erbjudandet framgår vidare att styrelsen för Kanthal Höganäs funnit Regnbågenerbjudandet attraktivt och därför beslutat föreslå ordinarie bolagsstämma att fatta det erforderliga emissionsbeslutet. (I styrelsens beslut deltog inte styrelseordföranden, Ulf G Lindén, samt styrelseledamöterna Peter Carlsson och Hans Mivér, vilka samtliga tillika är styrelseledamöter i Beckers.) 

Aktiespararna har i sin framställning uttalat att det enligt deras mening strider mot god sed på aktiemarknaden att "under pågående uppköpsprocess genomföra en riktad nyemission till köparen (budgivande bolag)". Med direkt syftning på Kanthal Höganäs har Aktiespararna vidare uttalat att utspädningseffekten på minoritetens röster och kapital blir mycket kraftig och att överlåtelsen av Regnbågenaktierna från "moderbolaget Becker till dotterbolaget Kanthal Höganäs" mycket väl kunde ha avvaktats tills uppköpsprocessen var avslutad. 

Kanthal Höganäs har i yttrande till nämnden bestritt att förfarandet skulle strida mot god sed. Förvärvet av aktieposten i Regnbågen bedömdes som en god affär för bolaget och affärstransaktionen redovisades öppet såväl i kommunikén som i själva erbjudandet från Beckers. Överlåtelsen av aktieposten i Regnbågen var dessutom inte villkorad av viss anslutning till Beckers offentliga erbjudande. 

Kanthal Höganäs har vidare upplyst att den riktade emissionen till Beckers ökar Beckers andel av aktiekapitalet och röstetalet i Kanthal Höganäs med 11 procent till 65 procent respektive med 8 procent till 79 procent.

Överväganden

En av principerna vid offentliga erbjudanden är att styrelsen för det bolag vars aktier är föremål för ett erbjudande (målbolaget) inte får genom någon åtgärd äventyra att ett erbjudande avges eller att det vidhålles. Åtgärder som vidtas med stöd av bolagsstämmans beslut är emellertid alltid tillåtna. Principen har kommit till klart uttryck i Näringslivets börskommittés (NBK) rekommendationer rörande offentligt erbjudande om aktieförvärv. 

I det nu aktuella fallet har åtgärden utgjorts av en riktad emission till köparbolaget. Beckers är den störste enskilde aktieägaren i målbolaget och kontrollerade, inklusive närstående bolag, före emissionen mer än 50 procent av rösterna för samtliga aktier i Kanthal Höganäs. En sådan åtgärd faller inte under den nyss angivna rekommendationen. Åtgärden framstår snarare som ägnad att underlätta ett genomförande av Beckers offentliga erbjudande. 

Riktade emissioner medför emellertid alltid förskjutningar av röstfördelningen och kan även i vissa fall påverka aktiens värde. De är därför åtgärder av väsentlig betydelse. Att sådana åtgärder kan föranleda särskild uppmärksamhet när emissionen tidsmässigt sammanfaller med ett offentligt erbjudande är uppenbart om erbjudandet är villkorat av ett s.k. 90-procentsförbehåll. Huruvida emissionen i sak har något samband med det offentliga erbjudandet är därvid enligt nämndens mening utan betydelse. 

Mot bakgrund av det sagda aktualiseras enligt nämndens mening särskilt två frågor, nämligen informationen till aktieägarna rörande den riktade emissionen och beslutsformen. 

Vid riktade emissioner uppställes speciella krav på information till aktieägarna och till marknaden i stort. Kraven har kommit till uttryck på olika sätt. Bl.a. har i aktiebolagslagen särskilda regler införts i fråga om innehållet i kallelse till bolagsstämma, vid vilken skall behandlas förslag om riktad emission. Vidare har styrelsen för Stockholms Fondbörs utfärdat en rekommendation, i vilken bl a uppställs krav på att beslut om en sådan emission offentliggörs, varvid skälen för emissionen och emissionsvillkoren skall anges. 

Enligt Aktiemarknadsnämndens mening har aktieägarna i Kanthal Höganäs fått tillfredsställande information inför sitt ställningstagande på bolagsstämman. Information om affären med aktierna i Regnbågen - som var skälet till emissionen - lämnades redan i samband med offentliggörandet av Beckers erbjudande till aktieägarna i Kanthal Höganäs. Därefter har såväl i själva erbjudandet till aktieägarna som i Kanthal Höganäs' kallelse till bolagsstämman information lämnats i berört avseende. Också emissionsvillkoren har redovisats på ett sätt som inte ger anledning till kritik, även om informationen i denna del kunde ha varit något mer utförlig. 

Till saken hör också - vilket framgått av kallelsen - att styrelsens fullständiga förslag till emissionsbeslut varit tillgängligt på bolagets kontor från och med den 2 maj 1988, d.v.s. två veckor innan bolagsstämman skulle hållas. Aktieägarna har därför haft möjlighet att skaffa sig erforderlig kännedom om de aktualiserade frågorna och därmed på ett tillfredsställande sätt kunnat ta ställning till styrelsens förslag om den riktade emissionen på bolagsstämman. 

Vad gäller beslutsformen - innefattande också frågan vilken röstpluralitet som bör gälla för beslut av det aktuella slaget - kan konstateras att den riktade emissionen har behandlats på ordinarie bolagsstämma i Kanthal Höganäs och att lagen (1986:464) om vissa riktade emissioner i aktiemarknadsbolag m.m. (Leo-lagen) tillämpats. Av den justerade röstlängden från stämman framgår att en mycket stor del av bolagets samtliga aktier och röster varit företrädda på bolagsstämman, och av protokollet framgår att en mycket betydande majoritet röstat för styrelsens förslag om den riktade emissionen (ca 97,5 procent av såväl avgivna röster som vid stämman företrädda aktier). 

Den aktualiserade frågeställningen är enligt Aktiemarknadsnämndens mening att bedöma utifrån de särskilda förhållanden som gäller i förevarande fall, nämligen att emissionsfrågan behandlats på bolagsstämman, att Leo-lagen tillämpats samt att det offentliga erbjudandet inte varit förenat med sedvanligt 90-procentsförbehåll. Härtill kommer att informationen till aktieägarna varit tillfredsställande. Aktiemarknadsnämnden har den uppfattningen att åtgärder av det aktuella slaget generellt bör föranleda försiktighet och ställa betydande krav på den som vill genomföra en riktad emission. Med hänsyn till nyss angivna förhållanden kan emellertid i detta fall varken styrelsens förslag till beslut om den riktade emissionen eller bolagsstämmans beslut i frågan anses strida mot god sed på aktiemarknaden.

I behandlingen av detta ärende har deltagit följande ledamöter. Ingvar Gullnäs (ordförande), Lars Elvstad, Bengt Haak, Knut Rodhe och Alf Åkerman.