Aktiemarknadsnämndens uttalande 1990:7

1990-06-06

Fråga om tilldelningens förenlighet med god sed på aktiemarknaden vid en teckningsoptionsemission riktad till anställda i aktiemarknadsbolagskoncernen inom och utom Sverige (Anonymt)

Till Aktiemarknadsnämnden inkom den 19 april 1990 en framställning från ett aktiemarknadsbolag. I ärendet prövades ett flertal frågeställningar med anknytning till en planerad emission. Med hänsyn till att emissionen ännu inte genomförts kan nämndens uttalande inte utan vidare offentliggöras. I samråd med bolaget redovisas emellertid här - utan att bolaget namnges - en frågeställning, som kan antas vara av stort principiellt och praktiskt intresse. Efter en förkortad version av bakgrundsredogörelsen i nämndens uttalande, redovisas nämndens överväganden i sin helhet såvitt avser den nu aktuella frågan.

Bakgrund

Framställningen till nämnden gällde en till ledande befattningshavare riktad emission av skuldebrev förenade med optionsrätt till nyteckning av aktier. Koncernen har ca 20.000 anställda. De som berördes av emissionen var ca 225 chefer, av vilka 130 var verksamma utanför Sverige. 

Tilldelningen skulle ske efter en viss skala, där den högsta tilldelningen avsåg skuldebrev med optioner motsvarande 20.000 aktier och den lägsta avsåg skuldebrev med optioner motsvarande 500 aktier. Värdemässigt varierade tilldelningen - om hänsyn togs till värdet på skuldebreven med tillhörande optionsrätter - mellan 15 och 180 procent av den anställdes årslön, inklusive tantiem och andra prestationsrelaterade ersättningar.

Överväganden

- - -

I tilldelningsfrågan har Aktiemarknadsnämnden - generellt sett - uttalat sig för en viss återhållsamhet. Som skäl har främst åberopats intresset av att allmänhetens förtroende för aktiemarknaden skall bevaras. Detta skäl kan inte helt frånkännas betydelse, även om en emission riktar sig till enbart ledande befattningshavare. Vid sådana emissioner måste emellertid det nämnda intresset kunna vägas mot intresset att kunna attrahera och/eller behålla duktiga medarbetare i företaget. Skall detta lyckas krävs - som nämnden uttalat i ett ärende om köpoptioner (uttalande 1990:2) - många gånger att villkor kan erbjudas som är konkurrenskraftiga även i ett internationellt perspektiv. Det torde därför endast i undantagsfall kunna göras gällande att en viss tilldelning strider mot god sed. 

Med hänsyn till det nu anförda har Aktiemarknadsnämnden - som noterar att den planerade tilldelningen, särskilt med hänsyn till möjligheterna att avyttra förlagsbevisen, inte innebär några anmärkningsvärda investeringar för de berörda befattningshavarna - inte heller i denna del någon erinran mot den planerade emissionen.

- - - 

I behandlingen av detta ärende har följande ledamöter deltagit: Ingvar Gullnäs (ordförande), Hans-Gunnar Solerud (vice ordförande), Björn Andersson, Ulf Aspenberg, Bertil Edlund och Lars-Erik Thunholm.