Aktiemarknadsnämndens uttalande 1992:1

1992-01-15

Fråga om styrelsens möjlighet att fördela aktier tecknade utan företrädesrätt vid ej fulltecknad emission (Anonymt)

Med anledning av en till Aktiemarknadsnämnden inkommen framställning har nämnden uttalat följande. 

(Den principiella fråga som framställningen avser gäller) huruvida det är förenligt med god sed på aktiemarknaden att styrelsen vid en nyemission, i vilken överteckning av aktier inte har skett, med stöd av bolagsstämmans beslut att låta styrelsen fördela aktier tecknade utan företrädesrätt, beslutar om tilldelning innebärande avvikelse från teckningslistan i annat fall än då ogiltig aktieteckning föreligger. 

Enligt nämnden strider ett sådant förfarande mot god sed på aktiemarknaden. 

I behandlingen av detta ärende har följande ledamöter deltagit: Ingvar Gullnäs, ordförande, Hans-Gunnar Solerud, vice ordförande, Bo Hedén, Curt-Steffan Giesecke, Christer Jacobson och Gunnar Widhagen.