Aktiemarknadsnämndens uttalande 1992:2

1992-01-22

Fråga om anpassning av vederlaget i ett offentligt erbjudande om aktieförvärv till det pris ett köparbolaget närstående bolag erlagt vid förvärv under erbjudandetiden (Freia, Marabou)

Till Aktiemarknadsnämnden har den 20 juni 1991 inkommit en framställning från Sveriges Aktiesparares Riksförbund (SARF).

Bakgrund

Den 26 januari 1990 beslöt styrelsen för Aksjeselskapet Freia*(Freia) i Norge att erbjuda aktieägarna i AB Marabou (Marabou) att överlåta sina aktier till Freia. Det offentliga erbjudandet innebar att aktieägarna i Marabou kunde välja mellan att erhålla antingen:

*Bolaget har ändrat firma till Freia Marabou a.s.

  • för varje åttatal aktier av serie A i Marabou en nyemitterad aktie av serie A och fem nyemitterade aktier av serie B i Freia samt SEK 120 kontant och
  • för varje åttatal aktier av serie B i Marabou en nyemitterad aktie av serie A och fem nyemitterade aktier av serie B i Freiaeller
  • för varje aktie av serie A i Marabou SEK 485 kontant och
  • för varje aktie av serie B i Marabou SEK 470 kontant.

De två största ägarna i Marabou vid tidpunkten för erbjudandet var Freia med ett innehav av aktier motsvarande 37,1% av kapitalet och 49,6% av rösterna samt Norsk Hydro a.s (Hydro) med 26,8% av kapitalet och 13,9% av rösterna. Största ägare i Freia var vid samma tidpunkt Hydro med ett innehav motsvarande 44,2% av kapitalet och 41,5% av rösterna. 

Trefond Invest (Trefond) var vid tidpunkten för Freias erbjudande innehavare av 90 469 A-aktier och 306 860 B-aktier i Marabou utgörande sammanlagt 8,3% av kapitalet och 7,8% av rösterna. 

Den 20 mars 1990 förvärvade Hydro 90 769 A-aktier och 424 819 B-aktier omfattande bl a Trefonds hela innehav för 572 kr/aktie. 

SARF har i sin framställning hemställt om ett uttalande av nämnden huruvida Trefonds och Hydros förfaranden i samband med försäljningen av Trefonds aktier i Marabou till Hydro överensstämmer med god sed på aktiemarknaden. Denna fråga skall enligt SARF:s uppfattning bedömas mot bakgrund av att ägarförhållandena i såväl Marabou som Freia vid tidpunkten för både det offentliga erbjudandet och Hydros köp av Trefonds aktier var sådana att Hydro bör bedömas som "närstående" till Freia. Enligt SARF:s uppfattning är "Trefonds agerande, att genom en s.k. cornerposition, tilltvinga sig en högre kontantersättning än vad andra aktieägare hade möjlighet till", ej förenligt med god sed på aktiemarknaden. 

I en senare inlaga har SARF uttryckt sin uppfattning så, att det är högst otillfredsställande om regler kring likabehandling av aktieägare i samband med uppköpserbjudanden kan kringgås genom att en dominerande ägare betalar mer för kontrollposter i målbolaget än övriga aktieägare kan erhålla. Med beaktande av detta och NBK:s "takeover-rekommendation" p 8 framstår det därför enligt SARF som rimligt att Freia "anmodas" ersätta de Marabou-ägare som accepterade kontanterbjudandet med ett belopp motsvarande skillnaden mellan vad de skulle ha fått om det av Trefond erhållna priset gällt och det pris de erhöll enligt erbjudandet. Till beloppet bör läggas skälig ränta. 

Yttranden över SARF:s framställning har avgivits av Trefond, Freia och Hydro.

Överväganden

Aktiemarknadsnämnden tar först upp frågan huruvida Trefond genom försäljningen till Hydro kan anses ha på något sätt brutit mot god sed på aktiemarknaden. 

Det står envar fritt att sälja aktier i bolag, som omfattas av ett uppköpserbjudande, till priser som är högre än de som erbjudandet innehåller. På grund härav och då det saknar betydelse att Hydro vid förvärvet redan var ägare till ett betydande antal aktier i Marabou, kan Trefond inte anses ha förfarit i strid med god sed på aktiemarknaden. 

Nämnden tar härefter upp frågan huruvida Hydro, särskilt med hänsyn till sin ställning i förhållande till Freia, kan anses ha åsidosatt god sed på aktiemarknaden genom att förvärva de av Trefond utbjudna aktierna till ett pris överstigande det kontantbelopp som Freia erbjudit. 

Enligt takeover-rekommendationen skall, om köparen, sedan ett erbjudande offentliggjorts, inom viss tid förvärvar aktier i målbolaget enligt villkor som för överlåtaren är förmånligare än erbjudandet, villkoren enligt erbjudandet i motsvarande mån höjas (p 8 i rekommendationen). Vid tillämpning härav skall med åtgärder som vidtas av köparen jämställas åtgärder som vidtas av bl.a. företag inom samma koncern eller annan som på grund av avtal eller eljest samverkar med köparen i de avseenden som rekommendationen behandlar (p 11 i rekommendationen). 

Freia och Hydro ingick inte i samma koncern. Hydro har i sitt yttrande uppgivit, att man visserligen har orienterat Freia om att Trefond erbjudit Hydro att förvärva Trefonds aktier jämte ett antal andra aktier, tillsammans representerande mer än 10% av aktiekapitalet i Marabou, men att det inte förekommit några diskussioner mellan representanter för Hydro och Freia om hur Hydro skulle reagera på "henvendelsen" från Trefond. Enligt vad Hydro uppgivit beslutade bolaget om sitt köp av aktierna utan medverkan från Freias sida. Freia har bekräftat detta. Nämnden utgår därför från att Freia inte har samverkat med Hydro vid sitt förvärv av Marabou-aktierna. 

Även om takeover-rekommendationen i berörda avseende således inte är tillämplig, kvarstår frågan om Hydro likväl förfarit i strid med god sed på aktiemarknaden genom sitt förvärv av Marabou-aktierna. 

Hydro hade vid den aktuella tiden ett väsentligt ägarintresse i både Freia och Marabou och enligt vad Hydro uppgivit i sitt yttrande ansåg sig bolaget ha ett betydande ekonomiskt intresse av att samgåendet mellan Freia och Marabou kunde genomföras enligt de planer som låg till grund för det offentliga erbjudandet. 

Mot bakgrund av dessa omständigheter anser nämnden, att Hydro inte borde ha förvärvat Marabou-aktierna på villkor som för överlåtaren varit förmånligare än villkoren enligt det offentliga erbjudandet, utan att först förvissa sig om att Freia, med anledning av ett sådant förvärv, skulle anpassa villkoren i erbjudandet med hänsyn härtill. 

Sammanfattningsvis finner Aktiemarknadsnämnden att Hydro genom sitt förvärv av Marabou-aktierna från Trefond förfarit i strid med god sed på den svenska aktiemarknaden. 

Med anledning av ett uttalande i SARF:s framställning vill nämnden framhålla, att det inte ankommer på nämnden att anmoda eller - ännu mindre - förplikta aktörer på aktiemarknaden att vidtaga vissa åtgärder med anledning av att god sed har åsidosatts.

I behandlingen av detta ärende har deltagit följande ledamöter: Ingvar Gullnäs, ordförande, Ulf K Nordenson, vice ordförande, Ulf Aspenberg, Bo Hedén, Lennart Ribohn och Jan Stenberg.