Aktiemarknadsnämndens uttalande 1994:2

1994-02-03 offentliggjort 1996 i anonymiserad form

Fråga om likabehandling samt tillämplighet av NBK:s rekommendation om offentliga erbjudande om aktieförvärv på förslag till förenklad hantering av köp och försäljning av aktier (Anonymt)

Till Aktiemarknadsnämnden inkom en framställning med begäran om uttalande.

Bakgrund

Beträffande bakgrunden till framställningen lämnas följande redogörelse som i allt väsentligt är hämtad ur Ingivaren Xs framställning till nämnden. 

Aktierna i Bolaget AB är mycket spridda. Flertalet aktieägare innehar ett mycket begränsat antal aktier. Det stora antalet aktieägare är för bolaget förknippat med höga kostnader för registerhållning m.m. inom VPC samt tryckning och distribution av årsredovisningar, delårsrapporter etc. 

Enligt framställningen äger aktieägarna i allmänhet inga andra aktier och saknar i övrigt intresse för aktiemarknaden. 

För de aktieägare som önskar sälja mindre aktieposter är försäljningsomkostnaderna i form av courtage relativt sett mycket höga. Det kan också ta tid att genomföra försäljningsuppdrag avseende udda poster. Aktierna handlas normalt i börsposter om 200 aktier. 

Mot denna bakgrund har Ingivaren X i sin framställning presenterat två förslag som syftar till att möjliggöra för ägare till små aktieposter att på ett enklare och billigare sätt avyttra aktier i Bolaget AB. Därmed skulle också bolagets kostnader för registerhållning och information kunna nedbringas. 

Det ena förslaget innebär en förenklad hantering av köp och försäljning av mindre aktieposter. Samtliga ägare med högst 24 aktier erbjuds sälja upp till 24 aktier alternativt köpa högst 199 aktier för att därmed komma upp till en börspost om 200 aktier. En fast kostnad per affär, motsvarande ett rabatterat courtage, kommer att debiteras aktieägaren. Eventuellt kommer innehavare med mindre än 5 aktier att erbjudas sälja sina aktier helt utan kostnad. Ingivaren X kommer att debitera Bolaget AB en fast avgift per handlagt ärende som kompensation för de kostnader som inte kan debiteras berörda aktieägare. Enligt framställningen understiger denna avgift väsentligt bolagets årliga kostnader för nämnda aktieägare. 

Affärerna kommer enligt förslaget att förmedlas genom Ingivaren X och eventuella nettoförsäljningar/köp göras i kommission på marknaden, allt så snart det är praktiskt möjligt och till marknadskurs. 

Information om erbjudandet kommer att lämnas dels direkt till varje berörd aktieägare, dels i en presskommuniké riktad till aktiemarknaden. Erbjudandet är avsett att begränsas till en viss tidsperiod under första halvåret 1994. Eventuellt kommer det att upprepas under hösten 1994. 

Det andra förslaget gäller ett eventuellt erbjudande från Bolaget Z. Bolaget Z avser att erbjuda aktieägarna i Bolaget AB att överlåta maximalt 20 aktier mot likvid i s.k. värdecheckar utfärdade av Bolaget Z, varvid varje aktie skall berättiga till en värdecheck till ett värde av 200 kr. Detta innebär en överkurs jämfört med den nuvarande börskursen på Bolaget AB-aktien. 

Värdecheckarna skall gälla som betalningsmedel vid inköp av varor och tjänster från Bolaget Z. Checkarna kan överlåtas men inte inlösas mot kontanter. 

Bolaget Z avser att sända ett prospekt till de aktieägare som innehar maximalt 20 aktier i Bolaget AB. I övrigt avser Bolaget Z att genom annonser i pressen informera om erbjudandet och ange var det fullständiga prospektet kan erhållas. 

Bolaget Z avser inte att uppnå något ägarinflytande i Bolaget AB utan betecknar innehavet som temporärt. Avsikten är att på det föreslagna sättet nå ett stort antal personer som kan bli kunder till Bolaget Z. 

Avsikten uppges vara att Bolaget Zs erbjudande skall framläggas först och följas av Ingivaren Xs erbjudande om förenklad hantering av mindre köp- och säljuppdrag. 

Till framställningen har sedermera fogats ett utkast till prospekt avseende Bolaget Zs erbjudande. Av utkastet framgår bl.a. att Zs erbjudande är avsett att gälla under en viss tidsperiod. Bolaget Z förbehåller sig rätten att förlänga eller avbryta erbjudandet. Om mer än ett visst antal aktier inlämnas, avbryts erbjudandet. Bolaget Z köper alla aktier som inlämnas innan meddelande om att erbjudandet avbryts har offentliggjorts. Anmälningar som inkommer efter ett sådant meddelande kommer att returneras. 

Ingivaren X har hemställt att Aktiemarknadsnämnden uttalar om de föreslagna förfarandena står i överensstämmelse med god sed på aktiemarknaden.

Överväganden

Ingivaren Xs förslag till förenklad hantering av köp och försäljning av mindre aktieposter i Bolaget AB bör enligt Aktiemarknadsnämndens mening ses som ett led i fondkommissionsverksamhet och inte som ett offentligt erbjudande om aktieförvärv. Det kan därför inte anses strida mot god sed på aktiemarknaden att förslaget riktar sig endast till ägare med högst 24 aktier. 

Bolaget ABs ersättning till Ingivaren X i form av en fast avgift per handlagt ärende kan ifrågasättas från principiella synpunkter, bl.a. baserade på aktiebolagslagens likhetsprincip. Mot bakgrund av syftet med åtgärden och de åberopade särskilda omständigheterna - främst att avgiften uppges väsentligt understiga bolagets årliga kostnader för aktieägare i den aktuella kategorin - kan ersättningen dock godtas. Detta gäller dock endast den del av förslaget som avser försäljning av små aktieposter upp till 24 aktier. Enligt nämndens mening kan samma skäl inte anföras vad gäller förslagets andra element, dvs. möjligheten för ägare till högst 24 aktier att köpa högst 199 aktier. I denna del kan det därför inte anses lämpligt att Bolaget AB subventionerar vissa aktieägares kompletteringsköp av aktier. 

Bolaget Zs erbjudande att förvärva aktier i Bolaget AB mot likvid i s.k. värdecheckar innebär en nyhet på den svenska aktiemarknaden. Nämnden har övervägt om likvidformen kan anses vara likvärdig för alla aktieägarkategorier med hänsyn till olika ägares möjligheter att utnyttja värdecheckarna, t.ex. beroende på bostadsort, ålder el.dyl., men stannat för att vederlagsformen i detta fall bör kunna godtas. Därvid har nämnden fäst avgörande vikt vid att värdecheckarna skall vara fritt överlåtbara. 

Erbjudandet kan ses som ett s.k. partiellt erbjudande men med en utformning som inte närmare behandlas i NBKs rekommendation rörande offentligt erbjudande om aktieförvärv. Enligt nämndens mening kan det i detta speciella fall anses vara godtagbart att erbjudandet avser högst ett visst antal aktier per ägare under förutsättning att det riktas till samtliga aktieägare. Det kan däremot inte anses förenligt med god sed på aktiemarknaden att - som Z har planerat - begränsa distributionen av prospekt till en viss ägarkategori. 

Prospekt bör upprättas i enlighet med nyssnämnda rekommendation rörande offentligt erbjudande om aktieförvärv. Eftersom de erbjudna värdecheckarna i vart fall är att likställa med skuldebrev utfärdade av Bolaget Z, bör informationen i prospektet utformas i enlighet med de krav som uppställs för fall då likvid lämnas i form av skuldförbindelser. 

Som nämnden har uppfattat NBKs rekommendation innebär denna att följande praktiska förfarande bör tillämpas. Erbjudandet bör löpa under viss tid och inte kunna avbrytas i förtid. Vid överanslutning bör först alla ägare som har 1 aktie, därefter alla som har 2 aktier osv. erhålla värdecheckar. Om en sådan grupp av aktieägare inte kan i sin helhet tillfredsställas bör en likformig reduktion ske inom gruppen. 

Slutligen anser nämnden det vara väsentligt att informationen i det erbjudande som först framläggs för berörda aktieägare i Bolaget AB också innehåller uppgifter om villkor, tidplan etc. för det andra erbjudandet.

I behandlingen av detta ärende har följande ledamöter deltagit: Ingvar Gullnäs (ordförande), Ulf K Nordenson (vice ordförande), Ulf Aspenberg, Claes Dahlbäck, Lennart Ribohn och Lars Pehrson.

Vissa uppgifter i uttalandet har utelämnats.