Aktiemarknadsnämndens uttalande 1994:5

1994-04-28

Fråga om beslutsformer vid koncernutomståendes förvärv av aktier på marknaden för vidareöverlåtelse till anställda i aktiemarknadsbolaget till nominellt belopp, varvid aktiemarknadsbolaget påförs kostnaderna, vidare fråga om överträdelse av ABL:s låneförbudsregler (Anonymt)

Till Aktiemarknadsnämnden inkom en framställning från ett aktiemarknadsbolag (ABy).

Bakgrund

Styrelsen i ABy överväger att genomföra ett incentiveprogram för anställda i koncernen med en utformning enligt följande: 

På uppdrag av ABy avses en fondkommissionär förvärva ett visst antal aktier i ABy på marknaden till gällande marknadspriser. Aktierna avses därefter överlåtas enligt ABys anvisningar till sådana anställda i ABy-koncernen, som erhållit och accepterat ABys erbjudande om medverkan i incentiveprogrammet. Det pris som den anställde därvid avses betala till fondkommissionären skall motsvara ABy-aktiens nominella belopp. Skillnaden mellan marknadspriset för aktien och dess nominella belopp avses ABy betala till fondkommissionären. Den anställde kommer att påföras ett belopp motsvarande nyss angiven skillnad som en löneförmån. Inkomstskatten på denna förmån skall belasta den anställde, medan ABy skall belastas övriga kostnader som är förenade med åtgärden. 

Ett alternativ som övervägs är att den som förvärvar aktierna på marknaden skall vara en av ABys större aktieägare istället för en fondkommissionär. 

Avsikten är att transaktionen skall genomföras efter det att ABys styrelse fattat beslut härom. 

ABy har hemställt att Aktiemarknadsnämnden prövar om det strider mot god sed på aktiemarknaden att genomföra det ovan beskrivna förfarandet. 

Skulle nämnden besvara denna fråga nekande, hemställer ABy om nämndens uttalande huruvida det är förenligt med god sed på aktiemarknaden att genomföra den planerade transaktionen utan att behandla transaktionen för godkännande på ABys bolagsstämma. 

Om Aktiemarknadsnämnden skulle anse att god sed på aktiemarknaden kräver att transaktionen behandlas på bolagsstämma i ABy, hemställer bolaget om att nämnden uttalar med vilken majoritet ett beslut i nu aktuellt fall måste biträdas för att uppfylla kravet på god sed.

Överväganden

Aktiemarknadsnämnden förutsätter att värdet av ifrågavarande förmåner - vilka närmast kan betraktas som ett slags lönebonus - står i rimlig proportion till den anställdes ställning, ansvar och arbetsprestation i bolaget (jfr. Aktiemarknadsnämndens uttalande 1991:1). Nämnden utgår även från att det tilltänkta erbjudandet utformas på ett sådant sätt att grundläggande aktiebolagsrättsliga regler, såsom t.ex. generalklausulerna, iakttas. 

En fråga som skulle kunna diskuteras är huruvida det av ABy planerade förfaringssättet är förenligt med grunderna för det s.k. låneförbudet i 12 kap. 7 § tredje stycket aktiebolagslagen (1975:1385). I nämnda stycke föreskrivs att aktiebolag inte får lämna penninglån i syfte att gäldenären, eller vissa honom närstående personer, skall förvärva aktier i bolaget eller annat bolag i samma koncern. Förbudet mot penninglån äger motsvarande tillämpning i fråga om ställande av säkerhet, 12 kap. 7 § femte stycket. 

Aktiemarknadsnämnden har tidigare godtagit förfaringssätt som i viss utsträckning påminner om den här behandlade metoden (se t.ex. Aktiemarknadsnämndens uttalande 1987:2). Sedan den 1 januari 1994 är emellertid situationen något förändrad genom att Sverige i och med ikraftträdandet av EES-avtalet åtagit sig att följa de EG-rättsliga normerna. I dag måste således låneförbudet tolkas i belysning av artikel 23 i EGs andra bolagsdirektiv (77/91/EEG). Med särskilt beaktande av att de aktuella kostnaderna för ABy beräknas ge de anställda ett ökat incitament för sitt arbete finner Aktiemarknadsnämnden inte anledning anta att det planerade förfaringssättet står i strid med låneförbudet eller förbudets grunder. 

Vad gäller övriga aspekter på det planerade förfaringssättet kan nämnden inte finna att detta i sin principiella uppbyggnad skiljer sig från andra metoder som tidigare godtagits av nämnden (Aktiemarknadsnämndens uttalanden 1987:2 och 1991:1), varför förfaringssättet enligt nämndens mening inte strider mot god sed på aktiemarknaden. 

Lagen (1987:464) om vissa riktade emissioner i aktiemarknadsbolag m.m. är inte tillämplig på det av ABy planerade förfaringssättet. Avseende i viss mån likartade situationer har Aktiemarknadsnämnden vid tidigare tillfällen uttalat att god sed på aktiemarknaden ändå kräver att beslut fattas i former motsvarande dem som anges i nämnda lag. (Aktiemarknadsnämndens uttalanden 1987:11, 1989:1 och 1991:1.) I förevarande fall skall dock aktierna inte överlåtas till de anställda av något bolag i ABy-koncernen, och de aktier som skall överlåtas är avsedda att förvärvas på marknaden. Vid detta förhållande måste beslut avseende den planerade transaktionen kunna fattas av ABys styrelse utan att god sed på aktiemarknaden eftersätts.

I behandlingen av detta ärende har följande ledamöter deltagit: Johan Munck (ordförande), Ulf Aspenberg, Christer Jacobsson, Per Lundberg och Lennart Ribohn.

Vissa uppgifter i uttalandet har av sekretesskäl utelämnats.