Aktiemarknadsnämndens uttalande 1998:5

1998-03-09

Fråga om beslutsformer vid styrelseledamöters deltagande i optionsprogram samt vid styrelsearvode i form av optioner (Swedish Match)

Till Aktiemarknadsnämnden inkom den 9 februari 1998 en framställning från Swedish Match AB.

Bakgrund

Beträffande bakgrunden till framställningen lämnas följande redogörelse, som är hämtad ur Swedish Match AB:s framställning till nämnden. 

Swedish Match ("bolaget") har för avsikt att medverka till en optionsplan för ledande befattningshavare. Optionsplanen har närmare beskrivits i en till framställningen fogad bilaga, som upprättats av ett värdepappersbolag. Optionerna avses förvärvas till marknadskurs. 

Utöver den nämnda optionsplanen är avsikten att styrelseledamöterna skall erbjudas att förvärva av ett värdepappersinstitut utfärdade optioner. Villkoren för optionerna är avsedda att vara identiska med villkoren för optionerna enligt optionsplanen varvid styrelseledamöterna skall betala samma marknadsmässigt fastställda premie för varje option. 

Enligt bolaget, som hänvisar till Aktiemarknadsnämndens uttalande 1987:11, föreligger här en gränslinje mellan etiskt och oetiskt beteende som i den praktiska hanteringen i flertalet fall är svårlöst. Gränslinjen bör enligt bolagets mening göras tydlig och utrymme bör i vidgad omfattning skapas för styrelseledamot att också förvärva aktier i det bolag där denne fullgör sitt uppdrag. En sådan utveckling förefaller inte stå i strid med situationen i exempelvis England och USA. Bolaget har hänvisat till och bifogat utdrag ur den brittiska Hampelrapporten från 1997 och visst amerikanskt material. 

I det aktuella fallet har bolaget inte någon avsikt att medverka till tillkomsten av optionerna såvitt avser finansieringsfrågor. Däremot kan någon eller några av de övriga omständigheter som Aktiemarknadsnämnden ansett utgöra medverkan komma att föreligga. Bolaget anser enligt framställningen att uttalandet 1987:11 i denna del går för långt och utestänger styrelseledamöter från att förvärva optioner utan att någon invändning från synpunkten av god sed bör kunna riktas mot förfarandet. 

Swedish Match har hemställt att Aktiemarknadsnämnden prövar tre frågor vad avser det planerade optionsprogrammet. 

Kan styrelseledamot i bolaget förvärva optioner utan att det anses strida mot god sed på aktiemarknaden, även om bolaget medverkar i någon mening? 

Om nämnden skulle anse att förfarandet strider mot god sed, önskar bolaget nämndens uttalande huruvida det kan anses förenligt med god sed om styrelseledamot i anslutning till framläggandet av optionsplanen, utan bolagets medverkan, kontaktar den part som utfärdar optioner enligt optionsplanen i syfte att av denne förvärva optioner på villkor som är marknadsmässiga och eventuellt identiska med villkoren enligt optionsplanen. 

Strider det mot god sed på aktiemarknaden om bolaget avtalar med styrelseledamot att hela eller viss del av det av bolagsstämman beslutade styrelsearvodet ej utbetalas i kontanter utan i form av optioner?

Överväganden

Aktiemarknadsnämnden har i principuttalandet 1998:3 i plenum behandlat frågor angående riktade emissioner och köpoptionsprogram till styrelseledamöter, ledande befattningshavare och personal i aktiemarknadsbolag. I principuttalandet har nämnden anfört att beslut av bolagsstämma generellt bör erfordras för att styrelseledamöter skall få delta i ett optionsprogram. Bolagsstämmans beslut bör kunna fattas med enkel majoritet. 

Enligt nämndens mening skulle styrelseledamöters förvärv av optioner i bolaget i enlighet med förslaget i framställningen inte strida mot god sed om förvärvet godkänts av bolagsstämman. 

Kravet på godkännande av bolagsstämma gäller även för det fall att styrelseledamöterna utan protokollfört styrelsebeslut deltar i ett optionsprogram efter en överenskommelse sinsemellan, eftersom en sådan överenskommelse kan betraktas som ett informellt styrelsebeslut. Däremot kan något krav på godkännande av bolagsstämma inte ställas upp för ageranden av enskilda styrelseledamöter utan medverkan av bolaget eller överenskommelse inom styrelsen. Att styrelseledamot som förvärvat optioner dock alltid har att informera styrelsen om sitt innehav följer av nämndens uttalande 1987:11. 

Nämnden finner inte att hinder föreligger att utbetala hela eller viss del av styrelsearvodet i form av optioner. Även här är en förutsättning för att förfarandet inte skall strida mot god sed på aktiemarknaden att detta beslutas av bolagsstämman.

I behandlingen av detta ärende har följande ledamöter deltagit: Johan Munck (ordförande), Leif Thorsson (vice ordförande), Carl Johan Åberg (vice ordförande), Peggy Bruzelius och Gunnar Widhagen.