Aktiemarknadsnämndens uttalande 1998:9

1998-09-16

Fråga om bestämmelserna i NBK:s rekommendation rörande offentligt erbjudande om aktieförvärv beträffande målbolags försvarsåtgärder är tillämpliga på målbolag som ännu inte noterats (Näckebro, Drott)

Till Aktiemarknadsnämnden inkom den 15 september 1998 en framställning från Näckebro AB (publ).

Bakgrund

Beträffande bakgrunden till framställningen lämnas följande redogörelse, som är hämtad ur Näckebros framställning till nämnden. 

Vid ordinarie bolagsstämma i Skanska AB (publ) den 29 april 1998 beslutades om utdelning av aktierna i det helägda dotterbolaget Drott AB (publ) till aktieägarna i Skanska. Enligt beslutet - som vunnit laga kraft - är avstämningsdag för erhållande av aktier i Drott den 21 september 1998. 

Styrelsen för Drott har ansökt om notering av bolagets A- och B-aktier på Stockholms Fondbörs O-lista. Notering beräknas ske från och med den 24 september 1998. Ett noteringsprospekt nådde marknaden i början av september 1998. 

I anledning av att Näckebro under första veckan i september 1998 förvärvade aktier i Drott motsvarande 44,6% av rösterna i bolaget för leverans i samband med den ovannämnda utdelningen och därvid enligt egen uppgift kontaktade Drotts ledning och styrelse har fråga uppstått bl.a. huruvida Drott redan vid nyssnämnda tidpunkt, för att handla i enlighet med god sed på aktiemarknaden, har haft att iakttaga bestämmelsen i punkten II:12 i NBK:s rekommendation rörande offentligt erbjudande om aktieförvärv. 

Näckebro har hemställt att Aktiemarknadsnämnden uttalar sig om vad som är god sed på aktiemarknaden i nu nämnda avseende. Drott har yttrat sig i ärendet.

Överväganden

NBK:s rekommendation rörande offentligt erbjudande om aktieförvärv är tillämplig när svensk eller utländsk, juridisk eller fysisk person (köparen) offentligt erbjuder aktieägare i ett svenskt aktiebolag med spritt ägande (målbolaget) att på generellt angivna villkor överlåta sina aktier till köparen. Rekommendationen innebär bl.a. att ett målbolag underkastas vissa begränsningar när det gäller rätten att vidtaga olika åtgärder i bolaget. Sålunda gäller enligt punkten II:12 att, när förhandlingar har upptagits med målbolagets styrelse eller ledning om erbjudande till bolagets aktieägare om aktieöverlåtelse eller efter det att sådant erbjudande har lämnats, så får i målbolaget inte utan stöd av bolagsstämmans beslut vidtas någon åtgärd i fråga om bolaget som är ägnad att äventyra erbjudandets avgivande eller vidhållande. Kravet på bolagsstämmobeslut kan dock efterges om hänsynen till bolaget och dess ägare uppenbarligen kräver att åtgärd vidtas med största skyndsamhet. 

Vad gäller frågan om Drott är ett sådant bolag som omfattas av punkten II:12 i rekommendationen gör nämnden följande bedömning. 

Rekommendationen förutsätter enligt ordalagen att målbolaget är ett bolag med spritt ägande varmed torde avses att bolaget skall ha åtminstone omkring 200 aktieägare. Detta är för närvarande inte fallet i Drott, som alltjämt i sin helhet ägs av Skanska. I rekommendationen sägs ingenting om det fallet att målbolaget har en mer begränsad ägarkrets eller endast en ägare men har vidtagit åtgärder för att uppnå en spridning av aktierna. Det kan inte heller utifrån intresset av god sed på aktiemarknaden anses påkallat att ett bolag till följd av varje sådan åtgärd bör agera i enlighet med rekommendationen. I det nu aktuella fallet handlar det emellertid om mer än en enstaka åtgärd för spridning av aktierna. 

Skanskas aktieägare har vid bolagsstämma beslutat att dela ut aktierna i Drott. Bolagsstämmans beslut har vunnit laga kraft och det kan inte upphävas av en framtida bolagsstämma. De fysiska och juridiska personer som äger aktier i Skanska på avstämningsdagen den 21 september kommer samma dag att bli aktieägare i Drott. Med ledning av uppgifter rörande antalet aktieägare i Skanska per den 30 juni 1998 synes det sannolikt att Drott initialt kommer att ha omkring 60.000 aktieägare. Drott har vidare ansökt om notering av bolagets aktier på fondbörsens O-lista och upprättat ett noteringsprospekt som distribuerats till Skanskas ägare. I praktiken synes Drott härigenom ha vidtagit alla nödvändiga åtgärder för att sprida aktierna och processen ha avancerat så långt att den inte lagligen kan avbrytas. Den terminshandel som bedrivs i Drott-aktien visar också att aktiemarknaden uppfattat situationen på detta sätt. 

Fastän ett bolag i Drotts situation inte faller under rekommendationen enligt dennas ordalydelse talar intresset av god sed på aktiemarknaden för att ett sådant bolag bör agera i enlighet med rekommendationens anda och syfte.

I behandlingen av detta ärende har följande ledamöter deltagit: Johan Munck (ordförande), Leif Thorsson (vice ordförande), Carl Johan Åberg (vice ordförande) och Per Lundberg.