Aktiemarknadsnämndens uttalande 1999:6

1999-05-31

Fråga om ägarförändring i ägaren till ett aktiemarknadsbolag utlöser budplikt samt fråga om vilket budpris som skall gälla i detta fall, även fråga om dispens från budplikten (Anonymt)

Till Aktiemarknadsnämnden inkom den 27 maj 1999 en framställning från Lagerlöf & Leman Advokatbyrå AB.

Bakgrund

Beträffande bakgrunden till framställningen lämnas följande redogörelse, som i allt väsentligt är hämtad ur framställningen till nämnden och där fingerade beteckningar för de berörda företagen används.

För några år sedan förvärvade ett engelskt bolag ("UKAMB"), vars aktier listas på London Stock Exchange, majoriteten av aktierna i ett svenskt aktiemarknadsbolag ("SAMB"). UKAMB äger alltjämt aktier representerande mer än hälften av röstetalet för samtliga aktier i SAMB och har under det senaste året varken sålt eller köpt några aktier i SAMB.

UKAMB undersöker för närvarande möjligheterna till ett samgående med ett holländskt bolag ("DAMB"), vars aktier är listade på Amsterdam Stock Exchange. På ett allmänt plan kan samgåendet beskrivas på det sättet att aktieägarna i UKAMB och DAMB skall byta ut sina aktier i respektive bolag mot aktier i ett nybildat brittiskt bolag ("NewCo"), vars aktier kommer att listas på börserna i London och Amsterdam.

Det föreslagna samgåendet kommer att tillgå så att UKAMB:s aktieägare i ett särskilt förfarande, som skall godkännas av engelsk domstol, byter ut sina aktier mot kontanter och aktier i NewCo, varefter NewCo förvärvar aktierna i DAMB genom ett offentligt utbyteserbjudande. De två leden i transaktionen är villkorade av varandra.

Omedelbart efter samgåendet kommer NewCo att ägas av de tidigare aktieägarna i UKAMB och DAMB. Storleksmässigt är relationen mellan UKAMB och DAMB 73/27. Eftersom UKAMB:s aktieägare skall erhålla viss kontant ersättning vid aktieutbytet, kommer de tidigare aktieägarna i UKAMB att sammantaget inneha omkring 60 procent och de tidigare aktieägarna i DAMB omkring 40 procent av aktierna i NewCo.

Efter samgåendet kommer UKAMB och DAMB att vara helägda dotterbolag till NewCo. Ägandet i det svenska bolaget, SAMB, påverkas inte alls av samgåendet.

I anledning av den planerade transaktionen har Lagerlöf & Leman ställt följande frågor till nämnden.

  1. Kommer den beskrivna transaktionen att utlösa en skyldighet för NewCo att lämna ett offentligt erbjudande om förvärv av samtliga aktier i SAMB?
  2. Om fråga 1) besvaras jakande, vilket pris skall NewCo erbjuda aktieägarna i det offentliga budet?
  3. Om fråga 1) besvaras jakande, vilka möjligheter har NewCo att få dispens från budplikten?

Till komplettering av den skriftliga framställningen har nämnden av Lagerlöf & Leman upplysts att UKAMB till ledande befattningshavare i SAMB ställt ut köpoptioner på aktier i SAMB. För att på anmodan kunna leverera dessa aktier kan UKAMB i framtiden behöva förvärva ett visst antal ytterligare aktier i SAMB. Nämnden har därför också ombetts besvara frågan huruvida en dispens från budplikten enligt fråga 3 skulle tillåta sådana förvärv från UKAMB:s sida.

Överväganden

Näringslivets Börskommittés rekommendation rörande offentligt erbjudande om aktieförvärv har nyligen reviderats. Rekommendationen träder i sin nya lydelse i kraft den 1 juli 1999.

I den reviderade rekommendationen finns bestämmelser om budplikt. Bestämmelsernas syfte är att erbjuda bolagets övriga aktieägare en möjlighet att lämna bolaget efter ett kontrollägarskifte.

Enligt punkten III.1 första stycket i rekommendationen åligger det den som, ensam eller tillsammans med närstående, genom förvärv av aktier uppnår en röstandel om minst 40 procent i ett svenskt aktiemarknadsbolag, att erbjuda sig att förvärva samtliga övriga aktier utgivna av målbolaget. Enligt andra stycket samma punkt utlöses budplikt också om ett bolag förvärvar aktier i ett annat bolag i sådan utsträckning att ett koncernförhållande uppstår, och dotterbolaget och moderbolaget därigenom tillsammans uppnår ett aktieinnehav representerande 40 procent eller mer av rösterna i målbolaget. Med hänsyn till rekommendationens syfte måste denna princip gälla även när moderbolaget är ett utländskt bolag.

Genom den i framställningen beskrivna transaktionen kommer det brittiska aktiebolaget NewCo att bli ägare till samtliga aktier i UKAMB och därigenom, enligt den engelska Companies Act (s. 736), vara moderbolag till UKAMB. Motsvarande ägarsamband mellan två svenska aktiebolag skulle även enligt den svenska aktiebolagslagen konstituera ett koncernförhållande. Enligt nämndens mening åligger det därför NewCo att erbjuda sig att förvärva samtliga övriga aktier utgivna av SAMB, om inte dispens meddelas.

Vad gäller frågan om vilket pris som skall erbjudas aktieägarna i ett offentligt erbjudande som föranletts av reglerna om budplikt hänvisas i punkten III.3 i rekommendationen till bestämmelserna om frivilliga uppköpserbjudanden. Det innebär att budgivaren själv beslutar om priset, men att detta normalt inte får vara lägre än det pris som budgivaren betalat för någon aktie i målbolaget som han förvärvat under den närmast föregående sexmånadersperioden (punkten II.7).

Rekommendationen upptar inte någon uttrycklig bestämmelse om vilket pris som skall erbjudas aktieägarna för det fall budet föranleds av ett indirekt förvärv av det slag som beskrivs i framställningen - där varken moder- eller dotterbolaget förvärvat några aktier i målbolaget under de senaste sex månaderna. I linje med syftet att erbjuda aktieägarna en möjlighet att lämna bolaget till följd av den genomförda transaktionen menar nämnden att priset i budet som utgångspunkt bör reflektera det marknadsvärde aktierna hade innan transaktionen offentliggjordes. En sådan inställning synes också ligga bakom den regel som enligt rekommendationen gäller om budplikt uppkommer till följd av att någon förvärvar aktier genom t.ex. konvertering av konvertibla skuldebrev eller utnyttjande av teckningsoptioner. I rekommendationen har för dessa fall föreskrivits att priset inte får understiga den genomsnittliga börskursen för aktien i fråga under de 20 börsdagar som föregått dagen för offentliggörande av innehavet. Enligt nämndens mening bör motsvarande princip som huvudregel gälla i den i framställningen skisserade situationen, låt vara att speciella omständigheter kan tänkas medföra justeringar av priset.

Nämnden övergår härefter till frågan om möjligheten för NewCo att erhålla dispens från budplikten. Frågan bör prövas i ljuset av syftet med reglerna om budplikt. Den grundläggande tanken bakom reglerna är att vid kontrollägarskiften skydda bolagets övriga aktieägare. Detta skall ske genom att den som genom aktieförvärv uppnår kontroll över bolaget åläggs en skyldighet att erbjuda sig att förvärva även övriga aktieägares aktier. Baserat på den erfarenhetsmässiga närvaron vid svenska aktiemarknadsbolags bolagsstämmor har i NBK:s rekommendation lagts fast att sådan kontroll skall anses uppnådd då någon, ensam eller tillsammans med närstående, innehar aktier representerande 40 procent eller mer av röstetalet för samtliga aktier i bolaget.

Budplikten gäller alltid vid direkta förvärv av aktier i målbolaget. I syfte att förhindra kringgåenden har regeln också, som ovan framgått, utsträckts till att gälla även vid vissa indirekta förvärv, nämligen sådana som innebär att ett bolag förvärvar aktier i ett annat bolag i sådan utsträckning att ett koncernförhållande uppstår, och dotterbolaget och moderbolaget därigenom tillsammans uppnår ett aktieinnehav representerande 40 procent eller mer av röstetalet för samtliga aktier i målbolaget. Anledningen är att det underliggande syftet med företagsköpet många gånger kan vara att genom det indirekta förvärvet få kontroll över målbolaget. I kommentaren till bestämmelsen påpekas att det dock kan tänkas förekomma situationer där skälen för företagsförvärvet, och den därav följande koncernetableringen, är av sådan art att det är motiverat att medge undantag från budplikten.

Den i framställningen beskrivna transaktionen syftar till ett samgående mellan UKAMB och DAMB genom etablerandet av ett för bolagen nytt och gemensamt moderbolag, ägt av de båda bolagens tidigare aktieägare. Transaktionen har, tydligen i vad den avser kontrollen över UKAMB, av den brittiska Takeover-panelen bedömts falla utanför tillämpningsområdet för den brittiska takeover-koden. Transaktionens syfte är inte att åstadkomma ett kontrollägarskifte i SAMB, vars värde för övrigt representerar endast omkring 15 procent av tillgångarna i UKAMB.

Enligt Aktiemarknadsnämndens mening föreligger därför, på grundval av de uppgifter som lämnats i framställningen, sådana omständigheter att nämnden vid en dispensansökan, efter den reviderade rekommendationens ikraftträdande, skulle bevilja NewCo dispens från budplikt.

Under förutsättning att UKAMB vid den reviderade rekommendationens ikraftträdande äger aktier representerande minst 40 procent av röstetalet för samtliga aktier i SAMB är UKAMB under alla omständigheter oförhindrat att förvärva ytterligare aktier i SAMB utan att budplikt därigenom uppkommer.

---------------

I behandlingen av detta ärende har följande ledamöter deltagit: Johan Munck (ordförande), Leif Thorsson (vice ordförande), Carl-Johan Åberg (vice ordförande), Ulf Aspenberg och Ulf Magnusson.

På Aktiemarknadsnämndens vägnar

 

Johan Munck Rolf Skog