Aktiemarknadsnämndens uttalande 1999:7

1999-05-31

Fråga om budplikt utlöses vid tidpunkten för beslut om apportemission eller vid registreringstidpunkten, även fråga om dispens från budplikten (Meda)

Till Aktiemarknadsnämnden inkom den 31 maj 1999 en framställning från Advokatfirman Vinge KB.

Bakgrund

Beträffande bakgrunden till framställningen lämnas följande redogörelse, som är hämtad ur framställningen till nämnden.

AB Meda är ett aktiemarknadsbolag. Genom överenskommelse den 20 maj 1999 i form av ett s.k. Letter of Intent har Meda träffat avtal om förvärv av samtliga aktier i det privata aktiebolaget Cross Pharma AB. Likvid för de förvärvade aktierna skall erläggas genom en riktad apportemission till ägaren av Cross Pharma, Volati BV (Volati), och är villkorad av att förvärvet godkänns av aktieägarna i Meda på extra bolagsstämma. Efter nyemissionen kommer Volati att inneha ca 51 % av aktierna och rösterna i Meda.

Extra bolagsstämma i Meda för behandling av den föreslagna apportemissionen har utsatts till den 30 juni 1999. Avsikten är att, vid ett positivt beslut i emissionsärendet, teckning av de nya aktierna skall ske i anslutning till stämman. Emissionsbeslutet skall därefter ges in till Patent- och registreringsverket (PRV) för registrering. En sådan registrering kommer att ske tidigast under juli månad.

I anledning av den reviderade version av Näringslivets Börskommittés rekommendation rörande offentligt erbjudande om aktieförvärv som träder i kraft den 1 juli 1999 och som bl.a. innehåller bestämmelser om budplikt har Advokatfirman Vinge på uppdrag av Meda hemställt att nämnden uttalar sig om huruvida den skisserade transaktionen kommer att utlösa en skyldighet för Volati att erbjuda sig att förvärva samtliga övriga aktier utgivna av Meda.

Överväganden

Näringslivets Börskommittés rekommendation rörande offentligt erbjudande om aktieförvärv har nyligen reviderats. Rekommendationen träder i sin nya lydelse i kraft den 1 juli 1999.

I den reviderade rekommendationen finns bestämmelser om budplikt. Bestämmelsernas syfte är att erbjuda bolagets övriga aktieägare en möjlighet att lämna bolaget efter ett kontrollägarskifte. Detta skall ske genom att den som genom aktieförvärv uppnår kontroll över bolaget åläggs en skyldighet att erbjuda sig att förvärva även övriga aktieägares aktier. Baserat på den erfarenhetsmässiga närvaron vid svenska aktiemarknadsbolags bolagsstämmor har i rekommendationen lagts fast att sådan kontroll skall anses uppnådd då någon innehar aktier representerande 40 procent eller mer av röstetalet för samtliga aktier i bolaget. Enligt punkten III.1 första stycket i rekommendationen åligger det således den som, ensam eller tillsammans med närstående, genom förvärv av aktier uppnår en röstandel om minst 40 procent i ett svenskt aktiemarknadsbolag, att erbjuda sig att förvärva samtliga övriga aktier utgivna av målbolaget.

Av rekommendationen framgår inte uttryckligen vid vilken tidpunkt budplikten utlöses för det fall det bakomliggande aktieförvärvet är villkorat av exempelvis ett myndighetsbeslut eller, såsom i det aktuella fallet vid förvärv genom aktieteckning, bolagsstämmans emissionsbeslut och därigenom även PRV:s registrering. Enligt nämndens mening bör tidpunkten för budpliktens utlösande bestämmas i första hand mot bakgrund av syftet med reglerna om budplikt, nämligen att erbjuda övriga aktieägare en möjlighet att lämna bolaget efter ett kontrollägarskifte. Ett sådant skifte kommer till stånd i och med att förvärvaren kan utöva rösträtt för sina aktier. Följaktligen bör budplikt utlösas först vid den tidpunkt då det står klart att förvärvet är slutgiltigt och förvärvaren kan utöva rösträtt för aktierna i fråga.

Mot bakgrund av det nu sagda bör enligt nämndens mening, vid förvärv genom aktieteckning i ett avstämningsbolag, budplikt utlösas när emissionen registrerats av PRV och aktierna tagits upp i aktieboken hos den centrala värdepappersförvararen.

Tillämpat på det i framställningen beskrivna fallet innebär detta att Volati efter emissionens registrering och aktiernas införande i aktieboken skulle vara tvunget att erbjuda sig att förvärva samtliga övriga aktier utgivna av Meda. Redan med hänsyn till att förvärvet sker på grundval av en överenskommelse före rekommendationens ikraftträdande och att det är kravet på registrering av emissionsbeslutet som medför att det blir fullbordat först därefter anser Aktiemarknadsnämnden emellertid förutsättningar föreligga för att bevilja Volati dispens från budplikten.

---------------

I behandlingen av detta ärende har följande ledamöter deltagit: Johan Munck (ordförande), Leif Thorsson (vice ordförande), Carl-Johan Åberg (vice ordförande), Ulf Aspenberg och Ulf Magnusson.

På Aktiemarknadsnämndens vägnar

  

Johan Munck Rolf Skog