Aktiemarknadsnämndens uttalande 1999:23

1999-12-13

Undantag från budplikt (Oy Karl Fazer Ab, Fazer Food BV och Mazetti BV).

Till Aktiemarknadsnämnden inkom den 9 december 1999 en framställning från Oy Karl Fazer Ab, Fazer Food BV och Mazetti BV.

Bakgrund

Beträffande bakgrunden till framställningen lämnas följande redogörelse, som i allt väsentligt är hämtad ur framställningen till nämnden.

Aktierna i Oy Karl Fazer Ab ägs till 20 procent av Oy Cacava Ab. Resterande 80 procent av aktierna ägs av ca 60 privatpersoner. Flertalet av dessa privatpersoner äger samtliga aktier i Oy Cacava Ab. Oy Karl Fazer Ab äger samtliga aktier i Fazer Food BV, som i sin tur äger samtliga aktier i Mazetti BV.

Fazer-koncernen bedriver rörelse bl.a. inom affärsområdet Fazer Konfektyr.

Oy Karl Fazer Ab, Fazer Food BV, Mazetti BV, Cloetta AB ("Cloetta") och AB Malfors Promotor ("Malfors") ingick den 8 december 1999 ett samgåendeavtal enligt vilket Cloetta skall förvärva aktier i vissa bolag i Fazer-koncernen, tillsammans utgörande Fazers affärsområde Fazer Konfektyr ("Fazer-aktierna"). Vederlag för de förvärvade Fazer-aktierna skall erläggas genom en till Oy Karl Fazer Ab, Fazer Food BV och Mazetti BV riktad apportemission i Cloetta.

I Cloetta har utgivits 6.400.000 A-aktier och 5.287.520 B-aktier. B-aktien är noterad på OM Stockholmsbörsens O-lista. Malfors är i dag huvudägare i Cloetta med en ägarandel motsvarande 41,1 procent av kapitalet och 59,8 procent av rösterna. Övriga aktier ägs av Oy Karl Fazer Ab, vars andel representerar 4,8 procent av kapitalet och 0,8 procent av rösterna, Malfors närstående privatpersoner ("Malfors-släkten"), vars andel uppgår till 24,2 procent av kapitalet och 34,4 procent av rösterna, samt övriga aktieägare som representerar 29,8 procent av kapitalet och 5 procent av rösterna.

Genomförandet av samgåendeavtalet är beroende av att ett visst antal A-aktier i Cloetta, som idag innehas av Malfors och Malfors-släkten, konverteras till aktier av serie B eller preferensaktier med ett lägre röstvärde än A-aktierna. Vidare är samgåendet villkorat bl.a. av att aktieägarna i Cloetta på bolagsstämma godkänner förslaget till nyemission, att erforderliga godkännanden avseende samgåendet lämnas av relevanta myndigheter samt att Oy Karl Fazer Ab, Fazer Food BV och Mazetti BV, nedan gemensamt kallade "Fazer", erhåller dispens från budpliktsregeln i NBK:s rekommendation rörande offentligt erbjudanden om aktieförvärv.

Efter nyemissionen kommer Fazers innehav i Cloetta att, tillsammans med tidigare innehav, uppgå till 52,4 procent av kapitalet och 50,5 procent av rösterna. Enligt samgåendeavtalet skall Fazer efter nyemissionens genomförande överlåta aktier representerande 16,2 procent av kapitalet och 5,8 procent av rösterna i Cloetta till Oy Cacava Ab samt till aktieägarna i Oy Karl Fazer Ab dela ut aktier representerande 1,5 procent av kapitalet och 0,5 procent av rösterna i Cloetta. Dessa överlåtelser ("Aktieägartransaktionerna") är avsedda att genomföras inom en sexmånadersperiod efter apportemissionen. Överenskommelse har inte träffats mellan Fazer och Oy Cacava Ab eller mellan Fazer och aktieägare i Oy Karl Fazer Ab om att genom ett samordnat utövande av rösträtten inta en långsiktigt gemensam hållning i fråga om Cloettas förvaltning. Vidare skall Fazer enligt samgåendeavtalet senast den 30 juni 2002 avyttra aktier representerande ytterligare 14,6 procent av kapitalet och 5,3 procent av rösterna i Cloetta på marknaden och därigenom minska sin ägarandel till 20,1 procent av kapitalet och omkring 38,9 procent av rösterna i Cloetta. Malfors kommer att inneha omkring 20,6 procent av kapitalet och 39,9 procent av rösterna i Cloetta.

Samgåendet mellan Cloetta och Fazer Konfektyr utgör en strategisk åtgärd som syftar till att säkerställa bolagens ställning på marknaden.

Fazer har hemställt att Aktiemarknadsnämnden medger Fazer undantag från budplikten i NBK:s rekommendation i fråga om Fazers förvärv av aktier i Cloetta som ett led i samgåendet mellan Cloetta och Fazer Konfektyr.

Fazer har vidare hemställt att nämnden uttalar sig om huruvida Oy Cacava Ab respektive aktieägarna i Oy Karl Fazer Ab är att anse som närstående till Fazer på det sätt som anges i NBK:s rekommendation punkt II.11 a-c. Om nämnden skulle anse att Oy Cacava Ab eller aktieägarna i Oy Karl Fazer Ab är i denna mening närstående Fazer, hemställer Fazer att dispens beviljas för dessas förvärv av aktier i Cloetta i samband med Aktieägartransaktionerna.

Överväganden

I Näringslivets Börskommittés rekommendation rörande offentligt erbjudande om aktieförvärv finns bestämmelser om budplikt. Budplikt inträder när någon efter förvärv av aktier, ensam eller tillsammans med närstående som avses i rekommendationens punkt II.11 a-c, genom förvärv av aktier i ett aktiemarknadsbolag uppnår en ägarandel som uppgår till eller överstiger 40 procent av det totala antalet röster i bolaget.

Aktiemarknadsnämnden har enligt punkt I.2 av rekommendationen tillagts befogenhet att meddela undantag från rekommendationens bestämmelser. I kommentaren till denna punkt har förutsatts att skäl för att bevilja undantag från budplikten normalt föreligger bl.a. i det fallet att innehavet uppkommit till följd av en emission av aktier som utgör vederlag vid köp av bolag eller annan egendom.

I förevarande fall avses Fazer förvärva aktier i Cloetta genom en riktad nyemission som utgör vederlag för Cloettas förvärv av aktier i Fazer-koncernen. Några särskilda skäl som talar mot dispens föreligger inte, särskilt som Fazer har åtagit sig att minska sitt röstvärde till mindre än 40 procent.

I framställningen har uppgetts att någon överenskommelse om att genom ett samordnat utövande av rösträtten i Cloetta inta en långsiktig gemensam hållning i fråga om bolagets förvaltning inte har träffats mellan Fazer och Oy Cacava Ab eller mellan Fazer och aktieägare i Oy Karl Fazer Ab. Oy Cacava Ab eller aktieägare i Oy Karl Fazer Ab kan då inte vara närstående till Fazer i den mening som avses i rekommendationens punkt II.11 a-c.

Beslut

Under förutsättning att de planerade aktietransaktionerna genomförs medger Aktiemarknadsnämnden Fazer undantag från den budplikt som annars skulle uppkomma till följd av att Fazer efter nyemissionen kommer att inneha en andel i Cloetta som överstiger 40 procent av det totala antalet röster i bolaget.

---------------

Detta ärende har med stöd av 7 § arbetsordningen för aktiemarknadsnämnden behandlats av ordföranden ensam.

På Aktiemarknadsnämndens vägnar

  

Johan Munck Rolf Skog