Aktiemarknadsnämndens uttalande 2000:3

2000-02-16

Fråga om innebörden av uttrycket "börs" i NBK:s rekommendation rörande offentligt erbjudande om aktieförvärv.

Aktiemarknadsnämnden har vid flera tillfällen gjorts uppmärksam på vad som uppfattas som en oklarhet i Näringslivets Börskommittés rekommendation rörande offentligt erbjudande om aktieförvärv. I anledning därav har nämnden beslutat göra följande uttalande.

Bakgrund

Näringslivets Börskommittés rekommendation rörande offentligt erbjudande om aktieförvärv skall tillämpas då en svensk eller utländsk, juridisk eller fysisk person, offentligen erbjuder aktieägare i ett svenskt bolag som utgivit aktier vilka är noterade vid en börs eller auktoriserad marknadsplats (målbolaget) att på generellt angivna villkor överlåta sina aktier till köparen. I rekommendationen finns också regler om skyldighet att i vissa fall lämna ett sådant offentligt erbjudande, s.k. budplikt.

Den oklarhet som nämnden gjorts uppmärksam på gäller innebörden av uttrycket börs i detta sammanhang. Det frågan gäller är om rekommendationen skall tillämpas endast om målbolagets aktier är noterade vid en svensk börs eller en svensk och en utländsk börs eller om den skall tillämpas också för det fall aktierna uteslutande är noterade vid en utländsk börs. Motsvarande fråga kan ställas beträffande begreppet auktoriserad marknadsplats.

Överväganden

Näringslivets Börskommittés rekommendation rörande offentligt erbjudande om aktieförvärv utfärdades första gången år 1971. Den innehöll då uteslutande bestämmelser om frivilliga uppköpserbjudanden. Rekommendationen skulle tillämpas på erbjudanden riktade till aktieägare i bolag, vars aktier noterades på Stockholms Fondbörs eller på Svenska Fondhandlareföreningens särskilda kurslista.

Rekommendationen reviderades första gången år 1988. Tillämpningsområdet för rekommendationen utvidgades då till att avse erbjudanden till aktieägare i svenska aktiebolag med ett spritt ägande. Avsikten var att därigenom täcka in inte bara "börs- och OTC-bolag" utan också andra bolag med ett spritt ägande.

Vid den senaste revideringen, den 1 juli 1999, infördes i rekommendationen bestämmelser om budplikt. I samband därmed begränsades åter tillämpningsområdet, denna gång till att avse erbjudanden eller förvärv i bolag med aktier noterade vid en börs eller auktoriserad marknadsplats. I avsaknad av några kommentarer i annan riktning i anslutning till bestämmelsen talar enligt nämndens mening systematiska skäl för att rekommendationens nya lydelse innebär en återgång till vad som kan sägas vara dagens motsvarighet till dess ursprungliga tillämpningsområde.

En sådan tolkning vinner också stöd i den reviderade rekommendationens inledning, vari uttalas att rekommendationen omfattar "aktiemarknadsbolag". Begreppet aktiemarknadsbolag definieras i 2 § första stycket 3 insiderlagen (1990:1342) som ett svenskt aktiebolag som utgivit aktier vilka är noterade vid en börs eller auktoriserad marknadsplats. Begreppen börs och auktoriserad marknadsplats definieras i sin tur i lagen (1992:543) om börs- och clearingverksamhet. Med börs avses enligt 1 kap. 4 § 1 i den lagen ett företag som fått auktorisation enligt 2 kap. samma lag att driva verksamhet som syftar till att åstadkomma regelbunden handel med finansiella instrument mellan till verksamheten anslutna medlemmar. F.n. finns endast en auktoriserad börs för avistahandel i aktier, nämligen OM Stockholmsbörsen AB. Med auktoriserad marknadsplats avses enligt 1 kap. 4 § 3 börs- och clearinglagen företag som fått auktorisation enligt 7 kap. samma lag att driva verksamhet som syftar till att åstadkomma regelbunden handel med finansiella instrument. F.n. finns två auktoriserade marknadsplatser, nämligen Aktietorget AB och IM Marknadsplats AB.

Även om vissa sakliga skäl skulle kunna åberopas för att i varje fall rekommendationens bestämmelser om budplikt borde vara tillämpliga även i sådana fall då aktierna i ett svenskt bolag är noterade endast i utlandet, är det mot den angivna bakgrunden svårt att ge rekommendationen en sådan tolkning.

Aktiemarknadsnämnden anser därför att NBK:s rekommendation rörande offentligt erbjudande om aktieförvärv inte är tillämplig på erbjudanden eller förvärv i svenska aktiebolag vilkas aktier är noterade uteslutande i utlandet.

---------------

I behandlingen av detta ärende har deltagit ledamöterna Johan Munck (ordförande), Lars Bredin (vice ordförande), Leif Thorsson (vice ordförande), Carl Johan Åberg (vice ordförande) och

Göran Nyström.

På Aktiemarknadsnämndens vägnar

  

Johan Munck Rolf Skog