Aktiemarknadsnämndens uttalande 2000:15

2000-08-27

Fråga om det är förenligt med god sed att heltidsanställd koncernchef, tillika styrelseordförande, deltar i personaloptionsprogram

Till Aktiemarknadsnämnden inkom den 26 augusti 2000 en framställning från advokaten Manfred Löfvenhaft, Gernandt & Danielsson Advokatbyrå, på uppdrag av Biacore International AB (Biacore)

Bakgrund 

Beträffande bakgrunden till framställningen lämnas följande redogörelse, som i huvudsak är hämtad ur Biacores framställning till nämnden. 

Biacores aktier är noterade på OM Stockholmsbörsen. Bolaget har utvecklat en teknologi inom området för biovetenskaplig forskning som gjort företaget världsledande. Biacore har idag cirka 220 anställda, varav 130 i Sverige. Resterande medarbetare finns i Europa och USA samt i Japan och övriga Asien. Cirka 80 medarbetare har en utbildningsnivå på doktorsnivå eller motsvarande. 

Styrelsen för Biacore har föreslagit en extra bolagsstämma den 28 augusti att fatta beslut om emission av skuldebrev förenade med optionsrätter till nyteckning av aktier i Biacore. Skuldebrev med avskiljbara optionsrätter skall tecknas av ett av Biacore helägt dotterbolag. Ökningen av Biacores aktiekapital kommer vid full nyteckning med stöd av optionsrätterna att motsvara en utspädning med högst cirka 3,8 procent av aktiekapitalet och röstetalet i Biacore. 

Bolagsstämman föreslås vidare godkänna att dotterbolaget till samtliga anställda i Biacore-koncernen vederlagsfritt utfärdar s.k. personaloptioner innebärande en rätt att förvärva aktier i Biacore. Köpeskillingen vid utnyttjande av personaloption skall uppgå till ett belopp motsvarande 100 procent av den för aktier i Biacore på OM Stockholmsbörsen noterade genomsnittliga senaste betalkursen under perioden från och med den 11 augusti 2000 till och med den 25 augusti 2000, fastställd av D. Carnegie AB. Personaloptionerna är icke överlåtbara och knutna till innehavarens anställning på sådant sätt att dessa upphör att gälla om innehavarens anställning upphör. 

Utfärdande av personaloptioner föreslås ske till följande fem kategorier: (i) med högst 25 000 personaloptioner till koncernchefen, (ii) med högst 15 000 till verkställande direktören, (iii) med högst 10 000 till medlemmar i ledningsgruppen, (iv) med högst 4 000 till andra nyckelpersoner samt (v) med högst 500 till övriga anställda. Av bolagsstämma utsedda styrelseledamöter, som inte är anställda i Biacore, skall ej erhålla personaloptioner. Garanterad tilldelning skall inte förekomma. Vid utfärdandet skall bland annat den anställdes prestation liksom dennes position inom och betydelse för Biacore-koncernen. I övrigt är villkoren sedvanliga och desamma för samtliga anställda, inklusive koncernchefen. 

Målsättningen med det föreslagna personaloptionsprogrammet är i korthet att: (i) underlätta rekrytering av nya medarbetare, (ii) behålla nuvarande medarbetare i företaget, (iii) erbjuda internationellt konkurrenskraftiga anställningsvillkor, samt (iv) skapa intressegemenskap mellan anställda och ägare. 

För beredningen av personaloptionsprogrammet har styrelsen tillsatt ett arbetsutskott bestående av styrelseledamöterna Tom Erixon, Gordon Edge och Donald Parfet (ordförande i arbetsgruppen). Arbetsutskottet har till sitt förfogande haft såväl tjänstemän i Biacore som utomstående svenska och utländska rådgivare, däribland D. Carnegie AB.  Lars-Göran Andrén, koncernchef i Biacore och tillika styrelsens ordförande, har inte deltagit i denna beredning samt inte heller deltagit i styrelsens beslut avseende personaloptionsprogrammet. 

Lars-Göran Andrén anställdes som verkställande direktör i Biacore år 1992 och har alltsedan dess varit styrelseledamot i Biacore. Andrén har under sin tid i Biacore framgångsrikt lett Biacore till dess idag världsledande ställning. I maj år 2000 avgick Andrén från sin post som verkställande direktör för att bli heltidsarbetande koncernchef i Biacore-koncernen. I samband härmed utsågs han även till styrelsens ordförande. 

Lars-Göran Andrén är alltjämt heltidsanställd av Biacore med skyldighet att ägna hela sin tid åt Biacore-koncernen och dess angelägenheter. I hans anställning ingår även att vara ordförande i samtliga dotterbolags styrelser. Han uppbär inte arvode för sina styrelseuppdrag i Biacore eller dess dotterbolag, utan ersätts endast med marknadsmässiga anställningsvillkor för sin heltidstjänst som koncernchef.

Biacore hemställer att Aktiemarknadsnämnden uttalar huruvida det är förenligt med god sed på aktiemarknaden att Lars-Göran Andrén, i sin egenskap av heltidsanställd koncernchef, deltar i förevarande personaloptionsprogram. 

Överväganden 

Aktiemarknadsnämnden har i principuttalandet 1998:3 i plenum behandlat bl.a. frågan om styrelseledamöters deltagande i riktade emissioner. Av uttalandet framgår att nämnden anser god sed på aktiemarknaden tala för att sådana styrelseledamöter som inte dessutom är anställda i bolaget normalt inte bör deltaga i en riktad personalemission. 

Till grund för denna inställning ligger, som framgår av uttalandet, i huvudsak två skäl. Det ena är att när en sådan emission skall bedömas av bolagsstämman, så är styrelsen normalt i egenskap av förslagsställare garant för att villkoren är rimliga och att eventuella subventioner redovisas öppet. Det andra är de jävsfrågor som kan uppkomma i sammanhanget. 

De skäl som sålunda talar emot att styrelseledamöter deltar i en riktad personalemission gör sig i och för sig gällande även i fråga om sådana styrelseledamöter som dessutom är anställda i bolaget. Att nämnden undantagit denna kategori sammanhänger med att det inte skulle vara rimligt om personalrepresentanter, verkställande direktören och andra ledande befattningshavare som kan ingå i styrelsen generellt måste ställas utanför incitamentsprogram för personalen. För denna kategori är det normalt anställningen snarare än styrelseuppdraget som framstår som det från aktieägarnas synpunkt mest väsentliga. 

Mot denna bakgrund kan motiven för undantaget för anställda styrelseledamöter inte utan vidare göra sig gällande så snart en styrelseledamot vid sidan av styrelseuppdraget uppbär särskild ersättning från bolaget i sådana former att det juridiskt sett kan karaktäriseras som ersättning på grund av anställning. I ett icke offentliggjort uttalande har nämnden också funnit att det i ett visst fall inte skulle vara förenligt med god sed på aktiemarknaden att rikta en emission av aktier eller aktierelaterade instrument till en styrelseordförande som från bolaget uppbar viss ersättning för särskilda uppgifter på deltid utanför styrelsearbetet. 

I förevarande fall rör det sig om en styrelseordförande som dessutom är heltidsanställd som koncernchef. Befattningen koncernchef är inte förutsatt i aktiebolagslagen, men av framställningen framgår att de uppgifter som ankommer på koncernchefen är sådana som annars skulle falla på verkställande direktören. Optionerna är knutna till anställningen i bolaget. Till detta kommer att styrelseordföranden inte har tagit del i vare sig beredningen eller styrelsens beslut i ärendet.

Under sådana förhållanden finner nämnden att det inte strider mot god sed på aktiemarknaden att Lars-Göran Andrén, i sin egenskap av heltidsanställd koncernchef, deltar i det föreslagna personaloptionsprogrammet.

--------------- 

I behandlingen av detta ärende har deltagit: Johan Munck (ordförande), Leif Thorsson (vice ordförande), Ulf Aspenberg och Jan-Mikael Bexhed. 

På Aktiemarknadsnämndens vägnar

  

Johan Munck Ragnar Boman