Aktiemarknadsnämndens uttalande 2000:21

2000-11-10

Fråga om det är förenligt med god sed på aktiemarknaden att avsluta utestående incitamentsprogram och ersätta dem med ett nytt. Även fråga om godtagbar utspädningseffekt (10 %)

Till Aktiemarknadsnämnden inkom den 27 oktober 2000 en framställning från Mannheimer Swartling Advokatbyrå på uppdrag av Trio AB (Trio).

Bakgrund

Trio är noterat på OM Stockholmsbörsen AB:s O-lista. Bolaget har dotterbolag i Sverige, Norge, Finland, och USA och bedriver även verksamhet från filialer i Danmark, Tyskland, Storbritannien och Irland. I koncernen utvecklas olika typer av avancerade system för fast och mobil telefoni.

Triokoncernen har sammanlagt 180 anställda. Antalet anställda i koncernen har ökat med ca 50 personer under det senaste året. Inom bolagets bransch föreligger en ökad efterfrågan på kompetent arbetskraft.

Ett av de främsta konkurrensmedlen för att kunna rekrytera och behålla kvalificerad arbetskraft är att erbjuda personalen attraktiva anställningsvillkor. Trio har sökt åstadkomma detta genom utarbetande av incitamentsprogram som riktar sig till de anställda.

För närvarande har Trio tre utestående incitamentsprogram, nedan kallade T4, T5 och T6. Inom ramen för programmet T4 utgavs ett skuldebrev med 200 000 avskiljbara teckningsoptioner, medförande rätt att senast den 31 december 2000 teckna aktier till en teckningskurs om 35 kronor. Utspädningseffekten för T4 är 0,8 % av både aktiekapitalet och röstetalet vid fullt utnyttjande. Trios bedömning är att sannolikheten för att någon kommer att teckna T4 inte är särskilt stor med hänsyn till att ingen ännu har tecknat sig, trots att teckningstiden har löpt sedan den 1 juli 2000, och att aktuell börskurs är ca 70 % under teckningskursen. Det är således enligt Trios bedömning inte troligt att någon utspädning kommer att äga rum på grund av T4.

Bakgrunden till incitamentsprogrammet T5 är följande. I december 1999 förvärvade Trio ett finskt bolag, numera namnändrat till Trio Network Solutions OY. Vid extra bolagsstämma i Trio den 26 januari 2000 beslöts att de anställda i det finska bolaget skulle erbjudas ett incitamentsprogram motsvarande vad övriga anställda i Triokoncernen tidigare erhållit. Ett skuldebrev med 550 000 avskiljbara optionsrätter tecknades av de anställda i detta bolag. Optionerna medför rätt att teckna aktier i Trio till en kurs om 49,50 kronor. Optionsrätterna får inte överlåtas före den 1 januari 2002 och tiden för teckning av nya aktier infaller mellan den 1 januari och 30 juni 2002. Utspädningseffekten av T5 uppgår efter fullt utnyttjande även av utestående optionsrätter i T4 till 2,26 % av både aktiekapitalet och röstetalet.

Incitamentsprogrammet T6 beslutades på extra bolagsstämma i Trio den 21 juni 2000, varvid ett skuldebrev förenat med 1 300 000 optionsrätter till nyteckning av aktier emitterades och tecknades av Stiftelsen för Trio AB:s personal (”Stiftelsen”). Det totala antalet optioner avsedda för personalen uppgår till 1 000 000, medan resten utgörs av optioner som utgivits till täckande av Stiftelsens och/eller Trios kostnader i samband med programmet. Optionsrätterna har ännu inte vidareöverlåtits från Stiftelsen till Trios anställda. Om och när vidareöverlåtelse sker kommer villkoren för optionerna att medföra en rätt att teckna aktier i Bolaget till en kurs om 34,50 kronor, motsvarande 130 % av betalkursen för Trios aktier under tiden 19 juni - 31 juli 2000. Av det totala antalet optioner kan 40 % utnyttjas från den 1 juli 2002 t.o.m. den 31 december 2003 och resterande 60 % från den 1 juli 2003 t.o.m. den 31 december 2003. Utspädningseffekten av T6 efter fullt utnyttjande av utestående optionsrätter även i T4 och T5 uppgår till 5,07 % av aktiekapitalet och röstetalet.

Internet- och telekombranschen har drabbats av fallande aktiekurser under innevarande år. Nedgången har varit särskilt stor för Trios aktier. Kursen har fallit från en högsta notering om 72 kronor i mars 2000 till under 10 kronor i oktober. Aktiekursen har hållit sig under 20 kronor under de senaste 3 månaderna. Vid tiden för de extra bolagsstämmorna i januari och i juni 2000 var kursen  45 till 50 kronor respektive omkring 30 kronor.

Med hänsyn till kursutvecklingen under de senaste månaderna och den för närvarande instabila aktiemarknaden är det bolagets bedömning att Trios anställda svårligen kan övertygas om att Bolagets aktiekurs vid tiden för teckning av de nya aktierna inom ramen för incitamentsprogrammen T4, T5 och T6 kommer att uppgå till eller överstiga de värden som bestämts som teckningskursen för dessa nya aktier. Enligt bolagets uppfattning har programmen T4, T5 och T6 spelat ut sin roll och kan inte bidra till att skapa konkurrenskraftiga anställningsvillkor.

Det är bolagets uppfattning att de nuvarande programmen T5 och T6 bör ersättas av ett nytt incitamentsprogram. Bolaget gör bedömningen att programmet T4 inte kommer att medföra någon utspädning. Vid en avvägning mellan detta och den administrativa omgång en avveckling skulle innebära, har Bolaget kommit fram till att T4 inte skall avslutas och ersättas av ett nytt program, utan att det får löpa ut planenligt den 31 december 2000. Bolagsstämmans beslut om ett nytt program skall vara villkorat av att T5 avslutas genom att samtliga T5-optionsinnehavare förbinder sig att inte utnyttja sina optioner, alternativt genom att teckningsoptionerna vederlagsfritt överlåts tillbaka till Bolaget. T5-optionsinnehavarna skall i stället ges rätt att förvärva optioner i det nya programmet i motsvarande utsträckning som i T5. På samma sätt skall bolagsstämmans beslut avseende det nya programmet villkoras dels av att Stiftelsen träffar överenskommelse med Bolaget varigenom Stiftelsen förbinder sig att inte vidareöverlåta T6-optionerna, alternativt att sälja tillbaka T6-optionerna vederlagsfritt till Bolaget, dels av att Stiftelsen förvärvar det nya skuldebrev som Trio kommer att emittera i samband med det planerade nya programmet. Stiftelsen skall sedan överlåta de nya optionsrätterna till dem som omfattades av T5, samt till dem som var tänkta att omfattas av T6. Sammanfattningsvis kommer samtliga de anställda som för närvarande berörs av T5 resp. som avsetts att beröras av T6 att omfattas av det nya programmet.

Utspädningseffekten av det nya programmet kommer att uppgå till ca 10 % av aktiekapitalet och röstetalet. Trio är ett snabbt expanderande och personalintensivt företag. Omsättningstillväxten har i genomsnitt under åren 1995-1999 överstigit 40 %. Vidare är Trios marknadsvärde begränsat i förhållande till antalet anställda - idag ca 300 miljoner i förhållande till 180 anställda inom koncernen - även jämfört med andra programvaruutvecklingsföretag, såväl nationellt som internationellt. Mot bakgrund av ovanstående och i enlighet med Aktiemarknadsnämndens praxis på detta område är det Trios uppfattning att utspädningseffekten av det planerade nya programmet (med eller utan hänsyn till T4) inte är anmärkningsvärd under rådande omständigheter.

Mot den angivna bakgrunden har Trio ställt frågan om det är förenligt med god sed på den svenska aktiemarknaden att avsluta incitamentsprogrammen T5 och T6 och ersätta dem med ett nytt program enligt ovan.

Överväganden

Aktiemarknadsnämnden har i principuttalandet 1998:3 i plenum behandlat vissa frågor angående bl.a. riktade emissioner till anställda. Nämnden uttalade därvid att det från synpunkten av god sed på aktiemarknaden fortfarande finns skäl att beakta utspädningseffekterna vid emissioner till personalen av bl.a. skuldebrev förenade med optionsrätt till nyteckning. Nämnden fann emellertid inte lämpligt att vidhålla en tidigare huvudregel som innebar ett bestämt procenttal – fem procent – i fråga om vilken utspädningsgrad som kan anses godtagbar.

Det ligger i sakens natur och framhölls även i det nämnda uttalandet att man vid beaktande av de utspädningseffekter som uppkommer av en tilltänkt emission till personalen av teckningsoptioner måste väga in förekomsten av tidigare aktierelaterade incitamentsprogram. Det måste emellertid vara befogat att vid en sådan bedömning bortse från ett program som med hänsyn till den aktiekurs som kommer att vara rådande under överblickbar tid uppenbarligen inte i praktiken kommer att medföra några utspädningseffekter. Detta får på de skäl sökanden har anfört antas vara förhållandet i fråga om det program som i förevarande fall har beteckningen T4 och som kommer att löpa ut vid utgången av år 2000.

I det aktuella bolaget är vidare avsikten att bolagsstämmans beslut om den nya emissionen skall villkoras av att de båda utestående programmen T5 och T6 inte kommer att utnyttjas. Aktiemarknadsnämnden har i tidigare sammanhang intagit ståndpunkten att det finns många skäl att vara återhållsam när det gäller ändringar av villkor för redan utestående program även när sådana ändringar endast har till syfte att modernisera villkoren eller att skapa rättvisa mellan olika personalgrupper (se uttalandena 1988:6, 1992:7 och 1996:1). Huvudskälet till denna ståndpunkt är att sådana ändringar kan leda till omfattande och svåröverblickbara konsekvenser för såväl aktieägare och deltagare i de aktuella programmen som andra aktörer på marknaden. Detta skäl kan inte göra sig gällande vid en sådan åtgärd som nu övervägs av bolaget med avseende på programmen T5 och T6. Den planerade åtgärden kan inte heller av andra skäl anses strida mot god sed på aktiemarknaden.

I sitt tidigare nämnda uttalande 1998:3 framhöll Aktiemarknadsnämnden att senare år visar exempel på snabbt expanderande personalintensiva företag där behov kan föreligga av emissioner som leder till en förhållandevis omfattande utspädning, något som var ett av skälen för att nämnden frångick den tidigare huvudregeln i fråga om utspädningsgrad. Nämnden pekade också på fall när bolagets marknadsvärde är litet i relation till antalet anställda. Med hänsyn till dessa uttalanden kan den utspädningseffekt som uppkommer av det nu planerade programmet – tio procent – inte anses avvika från vad som är förenligt med god sed på aktiemarknaden (jfr t.ex. uttalandet 1998:6).

Sammanfattningsvis finner Aktiemarknadsnämnden att de av Trio planerade åtgärderna inte strider mot god sed på aktiemarknaden.

I behandlingen av detta ärende har deltagit: Johan Munck (ordförande), Leif Thorsson (vice ordförande), Lars Bredin (vice ordförande), Hans Edenhammar och Anders Lannebo.

På Aktiemarknadsnämndens vägnar

 

Johan Munck Ragnar Boman