Amnsmall.jpg (2962 bytes)

 

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2001:16

2001-05-14

Fråga om incitamentsprogram utfärdat av utländskt moderbolag till svenskt börsbolag (Europolitan)

Till Aktiemarknadsnämnden inkom den 7 maj 2001 en framställning från Mannheimer Swartling Advokatbyrå på uppdrag av Europolitan Holdings AB (”Europolitan”).

Bakgrund

Beträffande bakgrunden till framställningen lämnas följande redogörelse, som i huvudsak är hämtad ur framställningen till nämnden.

Europolitans aktier är noterade på OM Stockholmsbörsens O-lista. Majoritetsaktieägare är det engelska bolaget Vodafone Group plc (”Vodafone”) som äger ca 70 procent av aktierna och rösterna i Europolitan. Resterande ca 30 procent av aktierna och rösterna är allmänt spridda.

Europolitan äger och driver ett mobilt telenät samt tillhandahåller mobila teletjänster. Vodafone och Europolitan har ett sedan tidigare pågående samarbete, bl.a. rörande finansiering, utveckling av produkter och tjänster samt varumärken. Detta samarbete har enligt framställningen mycket stor betydelse för Europolitan. Redan nu har Europolitan börjat använda varumärket "Vodafone" i kombination med egna varumärken, vilket bedöms komma att klargöra Europolitans tillhörighet till Vodafone-gruppen.

Europolitan har sedan tidigare ett incitamentsprogram bestående av optioner att teckna aktier i Europolitan. Det programmet omfattar ledande befattningshavare i Europolitan. Moderbolaget Vodafone planerar nu att införa ett globalt incitamentsprogram. Detta program avses, utöver anställda i moderbolaget, omfatta anställda i såväl helägda dotterbolag som delägda dotterbolag som Europolitan. Därvid skall de anställda vederlagsfritt erhålla optioner att förvärva aktier i moderbolaget Vodafone med ett marknadsvärde motsvarande 50 procent av den anställdes årslön.

I enlighet med det globala incitamentsprogrammet skulle anställda i Europolitan erhålla optioner att teckna aktier i Vodafone, varvid det lösenpris som skall erläggas av den anställde för en Vodafone-aktie kan komma att understiga marknadspriset för aktien. Mellanskillnaden mellan marknadspriset och lösenpriset avses bäras av Vodafone.

Europolitans medverkan i programmet består i att programmet har diskuterats i bolagets styrelse och att vissa diskussioner har förekommit med Vodafone om implementeringen av programmet. Därutöver kan viss administrativ medverkan bli aktuell.

Det är Europolitans uppfattning att Europolitan erhåller en ekonomisk och affärsmässig nytta av incitamentsprogrammet, genom att programmet förväntas bidra till att öka anställdas motivation och prestationer samt vidare öka möjligheterna att rekrytera och behålla kvalificerad personal. Detta motiverar enligt Europolitan att incitamentsprogrammet omfattar de anställda i Europolitan och att Europolitan får bära eventuella sociala avgifter.

Det kan enligt framställningen inte helt uteslutas att programmets konstruktion riskerar att i högre grad kunna gynna Vodafone än minoritetsaktieägarna i Europolitan, dels på grund av att programmet avser aktier i Vodafone och den anställde kan tänkas prioritera beslut med en positiv effekt för Vodafone-aktien, dels på grund av att Vodafone och Europolitan avser att utveckla samarbetet och den anställde kan tänkas prioritera en lösning till fördel för Vodafone som samarbetspart.

Europolitan bedömer att det inte är klart vad god sed kräver i en situation som den nu aktuella i frågan om beslutsformer då utfärdaren av incitamentsprogrammet inte är ett svenskt bolag och har med anledning härav ställt två frågor till nämnden: Kräver god sed på aktiemarknaden att Europolitan fattar beslut om att godkänna incitamentsprogrammet på bolagsstämma och även i övrigt i enlighet med Leolagens bestämmelser? Är det oförenligt med god sed på aktiemarknaden att anställda i Europolitan omfattas av det globala incitamentsprogrammet inrättat av Vodafone?

Överväganden

Det av Vodafone planerade incitamentsprogrammet för bl.a. personalen i dess majoritetsägda svenska dotterbolag Europolitan innebär att de anställda skall erhålla teckningsoptioner i moderbolaget Vodafone. Aktiemarknadsnämnden har inte tidigare behandlat ett optionsprogram med sådan utformning. Såvitt nämnden känner till har incitamentsprogram av motsvarande slag inte tidigare förekommit på den svenska aktiemarknaden.

Nämnden behandlade i sitt uttalande 1987:11 frågan om tilldelning av köpoptioner på aktier i ett aktiemarknadsbolag till ledande befattningshavare eller anställda i allmänhet i bolaget. Nämnden framhöll att en sådan tilldelning kan innebära otillbörlig påverkan på eller belöning till enskild befattningshavare i bolaget och att risken för detta i regel kan undanröjas genom att arbetsgivarbolaget medverkar vid tillkomsten av köpoptionsavtalet. För fall då arbetsgivarbolaget medverkar till köpoptionsavtalet och optionsutfärdaren och arbetsgivarbolaget tillhör samma koncern bör enligt uttalandet beslut fattas i former motsvarande dem som anges i lagen (1987:464) om vissa riktade emissioner i aktiemarknadsbolag m.m. (Leo-lagen).

Frågan om tilldelning av köpoptioner till styrelseledamöter behandlades i uttalandet 1998:3. Nämnden framhöll där att styrelseledamöterna inte bör få förvärva köpoptioner på andra än marknadsmässiga villkor med hänsyn till den risk som kan föreligga eller befaras för att ledamöternas objektivitet i så fall påverkas i förhållande till optionsutfärdaren eller annan. Med hänsyn till att bedömningar av om en emission sker på marknadsmässiga villkor aldrig kan vara exakta, bör enligt nämndens mening godkännande av bolagsstämma generellt erfordras för att styrelseledamöterna skall få delta i ett optionsprogram av aktuellt slag. Beslut om godkännande bör kunna fattas med enkel majoritet, men i den mån utfärdaren är aktieägare i bolaget bör enligt uttalandet denne inte delta i bolagsstämmobeslutet.

Det av Vodafone planerade incitamentsprogrammet för bl.a. personalen i dess dotterbolag Europolitan innebär inte att köpoptioner skall utfärdas på aktier i Europolitan utan att de anställda skall erhålla optioner att förvärva aktier i moderbolaget Vodafone. Som framhålls i framställningen till nämnden kan det emellertid inte helt uteslutas att denna konstruktion riskerar att kunna gynna Vodafone framför minoritetsaktieägarna i Europolitan.

Enligt nämndens mening bör därför också i detta fall programmet underställas Europolitans stämma för godkännande. Genom bolagsstämmobehandlingen får aktieägarna möjlighet att ta ställning till det lämpliga i förslaget. Optionsutfärdaren, Vodafone, bör avstå från att deltaga i stämmans beslut. Under den angivna förutsättningen kan det inte anses vara oförenligt med god sed att anställda i Europolitan omfattas av incitamentsprogrammet.

Nämnden vill särskilt anmärka att den omständigheten att Vodafone är ett utländskt bolag saknat betydelse för nämndens bedömning.

---------------

I behandlingen av detta ärende har deltagit: Johan Munck (ordförande), Leif Thorsson (vice ordförande), Carl-Johan Åberg (vice ordförande), Lars Bredin (vice ordförande) och Ulf Aspenberg.

På Aktiemarknadsnämndens vägnar

  

Johan Munck Ragnar Boman