Amnsmall.jpg (2962 bytes)

 

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2001:17

2001-05-23

Fråga om ett pressmeddelande utgjort ett offentligt erbjudande (Traction - Matteus)

Till Aktiemarknadsnämnden inkom den 18 maj 2001 en framställning från Stockholmsbörsen AB.

Bakgrund

Beträffande bakgrunden till framställningen lämnas följande redogörelse, som i huvudsak är hämtad ur framställningen till nämnden.

Nordiska Holding AB riktade genom ett pressmeddelande den 10 april 2001 ett offentligt erbjudande till aktieägarna i Matteus AB, ett bolag noterat på Stockholmsbörsens O-lista, att förvärva samtliga utestående aktier och teckningsoptioner i Matteus. Prospekt om erbjudandet har offentliggjorts.

Den 15 maj 2001 offentliggjorde AB Traction, vars aktier är noterade på Stockholmsbörsens O-lista, ett pressmeddelande med rubriken: ”Traction alternativ för Matteus”. I pressmeddelandet sägs bl.a. följande.

”Traction har … beslutat sig för att erbjuda ett alternativ till Matteus och dess ägare. Till Matteus storägare säger vi: Sälj tillsammans c:a 7 miljoner aktier till oss och låt oss leda förädlingen och utvecklingen av Matteus. Vi är villiga att erlägga 18 SEK per aktie, att betalas med en 5-årig obligation med 6% ränta, alternativt 16 SEK kontant. Erbjudandet till storägarna är villkorat till att Traction kan besätta majoriteten i styrelsen. Till Matteus mindre ägare säger vi: Stanna kvar som aktieägare om ni tror att vi kan göra något bra av Matteus eller sälj era aktier i marknaden om ni inte tror att vi lyckas. [---] Traction avser att inom kort framföra ett formellt erbjudande till storägarna i Matteus.”

I ett brev till Traction den 16 maj 2001 skrev Stockholmsbörsen: ”Pressmeddelandet är utformat på ett sätt som gör att börsen och marknaden i övrigt hittills uppfattat dess innehåll som ett offentligt erbjudande. För sådana erbjudanden gäller särskilda regler som återfinns i NBK:s rekommendation om offentligt erbjudande om aktieförvärv och som formellt utgör en del av Stockholmsbörsens noteringsavtal. Innehållet i pressmeddelandet uppfyller inte de krav som framgår av rekommendationen.” Börsen hemställde om Tractions yttrande i saken.

Traction svarade Stockholmsbörsen den 17 maj 2001 och skrev i sitt svar bl.a. följande: ”Det har aldrig varit vår avsikt att lägga något offentligt bud på Matteus och vi beklagar om vårt pressmeddelande har uppfattats som ett offentligt erbjudande. Att denna information har gjorts offentlig i form av ett pressmeddelande är ovanlig och därför hade vi en underhandskontakt med Stockholmsbörsen som inte hade några invändningar. Att förvärva och sälja större aktieposter mellan olika ägare till kurser som något avviker från rådande börskurs är vanligt förekommande och såvitt vi förstår är det helt enligt börskontraktet.”

I sin framställning till Aktiemarknadsnämnden konstaterar Stockholmsbörsen att det råder oklarhet om huruvida Tractions pressmeddelande innehåller ett offentligt erbjudande eller inte. Innan börsen tar ställning till ärendets fortsatta hantering hemställer därför börsen om nämndens uppfattning i den frågan. Skulle nämnden finna att pressmeddelandet inte kan uppfattas som ett offentligt bud önskar börsens nämndens ställningstagande till frågan om det är förenligt med god sed på aktiemarknaden att under pågående budperiod offentliggöra ett pressmeddelande med det aktuella innehållet.

Traction har av nämnden beretts tillfälle att yttra sig över Stockholmsbörsens framställning och sammanfattningsvis anfört följande. Traction har framfört och avser att framföra enskilda bud till vissa ägare, vilket är förenligt med NBK:s rekommendationer. Den krets som Traction avser att vända sig till med ett enskilt erbjudande om förvärv av aktier utgörs av ett kvalificerat, litet antal aktieägare som har ett så stort innehav att de även efter försäljning av en aktiepost kan komma att utöva röstinflytande vid tillsättande av styrelse. Pressmeddelandet utgör inget bud till en bestämd krets utan är endast en information riktad till allmänheten om förestående förhandling om aktieförvärv som kan ha en kurspåverkande inverkan. Detta är i enlighet med informationsplikten i Stockholmsbörsens noteringsavtal. Tractions avsikt med pressmeddelandet har varit att genom att lämna en fullständig information om de förestående enskilda förhandlingarna ge alla aktieägare samt allmänheten tillgång till samma information som storägarna skulle komma att få. Traction har således icke brutit mot NBK:s rekommendation om offentliga erbjudanden.

Överväganden

Näringslivets Börskommittés rekommendation rörande offentligt erbjudande om aktieförvärv är tillämplig när svensk eller utländsk, juridisk eller fysisk person (köparen) offentligt erbjuder aktieägare i ett svenskt aktiebolag som utgivit aktier vilka är noterade vid en börs eller en auktoriserad marknadsplats (målbolaget) att på generellt angivna villkor överlåta sina aktier till köparen. Rekommendationen innebär bl.a. att köparen, sedan han beslutat att lämna ett offentligt erbjudande, är skyldig att offentliggöra ett pressmeddelande med visst innehåll och upprätta ett prospekt (punkt II.1). Rekommendationen är tillämplig på erbjudanden avseende samtliga utestående aktier i målbolaget, men också på partiella erbjudanden (punkt II.10).

Aktiemarknadsnämnden kan enligt punkt I.2 i rekommendationen ge besked om hur denna skall tolkas.

Nämnden har vid flera tillfällen behandlat frågor om rekommendationens tillämpningsområde men har inte tidigare avhandlat en situation av nu aktuellt slag.

Traction erbjuder i pressmeddelandet den 15 maj Matteus ”storägare” att till visst angivet pris sälja aktier i Matteus till Traction. Det kan enligt Aktiemarknadsnämndens mening inte råda någon tvekan om att detta utgör ett erbjudande av den typ som omfattas av rekommendationen. Pressmeddelandet, som har offentliggjorts, innehåller ett erbjudande om att på generellt angivna villkor överlåta aktier i Matteus till Traction. På aktiemarknaden har meddelandet också uppfattats som ett offentligt förvärvserbjudande.

Traction har den 17 maj som svar på brev från Stockholmsbörsen invänt att det aldrig varit avsikten att lägga något offentligt bud på Matteus och har beklagat om pressmeddelandet har uppfattats som ett offentligt erbjudande. Nämnden noterar dock att Traction inte offentligt har korrigerat sitt pressmeddelande i den riktningen.

Traction har till Aktiemarknadsnämnden anfört att bolaget till följd av generalklausulen i noteringsavtalet har varit tvingat att lämna information om sina förvärvsavsikter. Enligt den bestämmelsen (bilaga 1 punkt 26) skall ett bolag omedelbart offentliggöra beslut eller händelser som i icke oväsentlig grad påverkar bilden av bolagets situation eller värderingen av dess noterade fondpapper. Aktiemarknadsnämnden kan inte med bindande verkan tolka Stockholmsbörsens noteringsavtal. Nämnden anser dock att planer på ett fåtal aktieförvärv av den typ som enligt Tractions uppgifter varit i fråga inte enligt noteringsavtalet behöver göras offentliga. Oavsett vad Tractions avsikter har varit, kan pressmeddelandet som ovan sagts inte tolkas på annat sätt än som ett offentligt erbjudande i rekommendationens mening.

Tractions erbjudande avser endast en del av aktierna i Matteus. Det är alltså fråga om ett sådant partiellt erbjudande som avses i rekommendationens punkt II.10. Av bestämmelsen framgår att partiella erbjudanden under vissa förutsättningar är tillåtna. Det skall av erbjudandet bl.a. framgå det största antal aktier som köparen önskar förvärva. Bestämmelsen ger inget uttryckligt besked om vilka aktier som ett partiellt erbjudande får omfatta. Det följer emellertid av grunderna för rekommendationen att även ett partiellt erbjudande måste utformas på ett sådant sätt att alla ägare av aktier av samma slag i målbolaget behandlas lika (jfr rekommendationens inledning). Vad nu sagts innebär att det inte kan anses förenligt med rekommendationens krav att, på det sätt Traction gjort, rikta ett erbjudande endast till målbolagets ”storägare”.

Av punkten II.2 i rekommendationen framgår vilket innehåll ett pressmeddelande om ett offentligt erbjudande skall ha. Bestämmelsen gäller även partiella erbjudanden. Nämnden konstaterar att Tractions pressmeddelande i flera hänseenden inte uppfyller kraven.

---------------

I behandlingen av detta ärende har deltagit: Leif Thorsson (ordförande), Peggy Bruzelius, Bo Damberg, Anders Lannebo och Michael Orrgard.

På Aktiemarknadsnämndens vägnar

Leif Thorsson Ragnar Boman