Aktiemarknadsnämndens uttalande 2002:6

2002-02-26

Fråga om vilken information som bör lämnas till aktieägare inför beslut om affärer med närstående, styrelseledamöter, anställda eller större aktieägare.

Till Aktiemarknadsnämnden inkom den 1 februari 2002 en framställning från Sveriges Aktiesparares Riksförbund (Aktiespararna)

BAKGRUND

Enligt framställningen har Aktiespararna uppmärksammat att det saknas tydlig vägledning för vilken information som bör lämnas inför ett beslut om affärer med närstående, styrelseledamöter, anställda eller större aktieägare.

Genom lagen (1987:464) om vissa riktade emissioner i aktiemarknadsbolag, m.m. ("Leo-lagen") upprätthålls enligt Aktiespararna en sträng och ändamålsenlig reglering vad gäller majoritetskraven vid beslut om försäljning av verksamheter eller riktade emissioner till s.k. närstående personer. Leo-lagen innehåller emellertid inte några tydliga regler om vilket beslutsunderlag aktieägarna kan kräva inför ett sådant beslut.

Av aktiebolagslagen (1975:1385) följer att en rad uppgifter skall hållas tillgängliga för aktieägarna inför en bolagsstämma som skall besluta om en apportemission. Det åligger exempelvis styrelsen att avge en redogörelse över apportegendomen. Revisorerna skall yttra sig över redogörelsen. Det finns emellertid inte något krav att någon annan, oberoende värderingsexpert skall uttala sig i sammanhanget.

I Stockholmsbörsens Noteringsavtal, bilaga 1 punkt 26, föreskrivs att information skall lämnas beträffande beslut eller händelse som i icke oväsentlig grad är ägnad att påverka den bild av bolagets situation som skapats av tidigare offentliggjord information eller på annat sätt påverka värderingen av bolagets vid börsen noterade fondpapper. Enligt Aktiespararnas uppfattning är de uppgifter börsen efterfrågar enligt denna punkt allmän marknadsinformation som inte utgör ett tillräckligt beslutsunderlag inför en för bolaget betydelsefull affär.

Vidare föreskrivs i Noteringsavtalet, bilaga 1 punkt 24, att viss information skall offentliggöras inför beslut om att överlåta aktier i ett dotterbolag eller rörelse till vissa befattningshavare i bolaget och att sådana beslut skall fattas eller godkännas av bolagsstämma i moderbolaget. Innan ett förslag till sådant beslut föreläggs stämman, skall styrelsen inhämta ett värderingsutlåtande från en oberoende expert och upprätta en redogörelse för det föreslagna utköpet. Värderingsutlåtandet och redogörelsen skall av bolaget hållas tillgängliga och finnas på bolagets hemsida minst två veckor före den bolagsstämma som skall behandla frågan.

Enligt Aktiespararna måste aktieägarna ges möjlighet att bedöma det bolag som skall förvärvas. Ett acceptabelt beslutsunderlag skulle enligt Aktiespararna kunna vara en oberoende värdering av bolaget samt bolagets senast avgivna årsredovisning och kvartalsbokslut.

Aktiespararna har mot bakgrund av vad nu redovisats hemställt att Aktiemarknadsnämnden uttalar vad god sed på aktiemarknaden kräver i form av beslutsunderlag i de fall då aktieägare på bolagsstämma skall ta ställning till en affär av betydelse för det förvärvande bolaget där aktieägare eller annan närstående är bolagets motpart.


ÖVERVÄGANDEN

I 4 kap. aktiebolagslagen finns bestämmelser om ökning av aktiekapitalet genom nyemission. Beslut om nyemission - kontantemission eller apportemission - fattas av bolagsstämman (4 kap. 1 §). Beslutet kan också fattas av styrelsen under förutsättning av stämmans godkännande (4 kap. 14 §) eller med stöd av ett bemyndigande från stämman (4 kap. 15 §).

Beträffande apportemission föreskrivs i 4 kap. 6 § att styrelsen skall avge en redogörelse för de omständigheter som kan vara av vikt vid bedömandet av värdet på apportegendom. Revisorerna skall avge ett yttrande över redogörelsen. Av yttrandet skall framgå att den egendom som skall tillföras bolaget, inte i redogörelsen åsatts ett högre värde än det verkliga värdet för bolaget och att apportegendom är eller kan antas bli till nytta för bolagets verksamhet.

I 2 kap. 9 a-c §§ aktiebolagslagen finns bestämmelser om vad som brukar benämnas uppskjuten apport. Bestämmelserna innebär bl.a. att om bolaget inom två år från dess registrering träffar avtal med en stiftare eller en aktieägare om att bolaget skall förvärva egendom mot en ersättning som motsvarar minst en tiondel av aktiekapitalet, så skall styrelsen underställa bolagsstämman avtalet för godkännande. Till underlag för stämmans beslut skall styrelsen också i detta fall lämna en redogörelse för de omständigheter som kan vara av vikt vid bedömandet av värdet på egendomen. På samma sätt som vid en apportemission skall revisorerna yttra sig över redogörelsen. Bestämmelserna om uppskjuten apport skall också tillämpas under en tvåårsperiod från det att ett privat aktiebolag blivit publikt aktiebolag, se 17 kap. 3 §.

Inom ramen för självregleringen på aktiemarknaden utfärdade Stockholms Fondbörs år 1991 en rekommendation som behandlades vissa utköp av rörelse eller aktier från aktiemarknadsbolag. Rekommendationen upphävdes den 1 mars 2001 samtidigt som dess materiella innehåll togs in som punkt 24 i bilaga 1 till Stockholmsbörsens Noteringsavtal. Om ett på börsen noterat bolag eller dess dotterbolag beslutar om att överlåta aktier i ett dotterbolag eller om att överlåta rörelse till en befattningshavare i bolaget gäller enligt punkten 24 - om överlåtelsen är av icke oväsentlig betydelse för bolaget - bl.a. att beslut om utköpet skall fattas eller godkännas av bolagsstämma i moderbolaget och att styrelsen skall inhämta ett värderingsutlåtande från en oberoende expert avseende föremålet för utköpet. Redogörelsen skall innehålla den finansiella och övriga information som är av väsentlig betydelse för aktieägarnas möjlighet att bilda sig en självständig uppfattning om värdet av föremålet för utköpet och om utköpets betydelse för bolaget. Både värderingsutlåtandet och styrelsens redogörelse skall hållas tillgängliga för aktieägarna minst två veckor före den bolagsstämma som skall behandla frågan. Värderingsutlåtandet och redogörelsen skall också läggas fram vid stämman. Med befattningshavare avses i rekommendationen samma personkrets som i 4 § första stycket 1-6 Leo-lagen samt därutöver personer som nyligen haft sådan anställning eller sådant uppdrag i bolaget.

Även NBK:s rekommendation om offentligt erbjudande om aktieförvärv upptar vissa bestämmelser om utköp. Om ledande befattningshavare deltar i ett offentligt erbjudande följer det av punkterna IV.1-3 i rekommendationen att målbolaget skall inhämta ett värderingsutlåtande avseende aktierna i bolaget av en oberoende expert.

Det kan också noteras att Aktiemarknadsnämnden vid ett par tillfällen har behandlat frågor om överlåtelser av väsentlig betydelse från ett aktiemarknadsbolag till ledande befattningshavare, se AMN 1992:5, 1997:1 och 1999:19.

Reglerna om utköp i Noteringsavtalet och NBK:s rekommendation bärs upp av ett likartat syfte, nämligen att minska risken för att köparen missbrukar ett informationsövertag i fråga om värdet på rörelsen eller aktierna i fråga. Det är också den problematik som behandlats av Aktiemarknadsnämnden i de nämnda uttalandena.

Varken i det skrivna regelverket eller nämndens praxis har motsvarande problemställning vid ett aktiemarknadsbolags förvärv av aktier eller rörelse behandlats, låt vara att det i bilaga 1 punkt 23 till Noteringsavtalet finns en allmän bestämmelse om informationsskyldighet vid affärer med närstående som omfattar även sådana fall.

Enligt Aktiemarknadsnämndens mening gör sig liknande skyddsintressen gällande vid försäljning av en rörelse eller andra tillgångar från befattningshavare till ett aktiemarknadsbolag som vid transaktioner i motsatt riktning (jfr Trustor - händelser och slutsatser, Rapport från en av Stockholms Fondbörs tillkallad utredning, Stockholm1998, avsnitt 5.1.7). God sed på aktiemarknaden kräver därför enligt nämndens mening att aktiemarknadsbolag eller dotterbolag till aktiemarknadsbolag som avser att genomföra ett för aktiemarknadsbolaget icke oväsentligt förvärv av tillgångar från en befattningshavare i bolaget gör det på ett sätt som överensstämmer med vad som enligt punkten 24 i bilaga 1 till Noteringsavtalet skulle ha gällt vid en överlåtelse av aktier i ett dotterbolag eller en rörelse. Med befattningshavare skall därvid, på samma sätt som i punkten 24, avses samma personkrets som i 4 § första stycket 1-6 Leo-lagen samt därutöver personer som nyligen haft sådan anställning eller sådant uppdrag i bolaget.

Det innebär att

  • beslut om förvärvet skall fattas eller godkännas av bolagsstämman i moderbolaget,
  • innan förslag till beslut om förvärvet föreläggs stämman, skall styrelsen inhämta ett värderingsutlåtande från en oberoende expert,
  • styrelsen skall upprätta en redogörelse för det föreslagna förvärvet,
  • värderingsutlåtandet och redogörelsen skall av bolaget hållas tillgängliga och finnas på bolagets hemsida minst två veckor före den bolagsstämma som skall behandla frågan, samt att
  • värderingsutlåtandet och redogörelsen skall läggas fram vid bolagsstämman.

God sed på aktiemarknaden kräver enligt nämndens mening att detta förfarande tillämpas i även i de fall vederlaget för de förvärvade tillgångarna skall utgöras aktier av i det förvärvande bolaget. Värderingsutlåtandet blir då en del av underlaget för styrelsens redogörelse för de omständigheter som kan vara av vikt vid bedömandet av värdet på apportegendom.

Goda skäl kan åberopas för att det nyss angivna förfarandet bör tillämpas även när försäljningen sker från en huvudägare som inte ingår i den krets som omfattas av Leo-lagen. Med beaktande av bl.a. Noteringsavtalets konstruktion är nämnden dock inte för närvarande beredd att låta ett generellt uttalande ta sikte även på en sådan huvudägare.

Med hänsyn till frånvaron av uttryckliga regler och i betraktande av att Aktiemarknadsnämnden inte tidigare uttalat sig i ämnet anser nämnden inte att ett aktiemarknadsbolag som genomfört ett förvärv av aktuellt slag utan att iaktta det beskrivna förfarandet bör anses ha åsidosatt god sed på aktiemarknaden. Uttalandet bör emellertid anses vägledande för framtiden.

- - - - -

I behandlingen av detta ärende har deltagit ledamöterna Johan Munck (ordförande), Leif Thorsson (vice ordförande), Carl Johan Åberg (vice ordförande), Lars Bredin (vice ordförande), Ulf Aspenberg, Sören Lindström och Ulf Magnusson.

På Aktiemarknadsnämndens vägnar

 

 
Johan Munck Rolf Skog