Aktiemarknadsnämndens uttalande 2002:7

2002-03-01

Fråga om erbjudande om konvertering vid företagsrekonstruktion

Till Aktiemarknadsnämnden inkom den 27 februari 2002 en framställning från Advokatfirman Wistrand på uppdrag av Infinicom AB.

BAKGRUND

Beträffande bakgrunden till framställningen lämnas följande redogörelse, som i allt väsentligt är hämtad ur framställningen till nämnden.

Infinicom AB är ett IT-konsultföretag vars aktier är noterade på NGM. I oktober 1998 emitterade Infinicom ett konvertibelt förlagslån på ca 30,98 MSEK. Lånet kunde konverteras till aktier i Infinicom t.o.m. den 9 september 2001. Konverteringskursen var 16 kr. Lånet förföll till betalning den 4 december 2001. Konvertibeln var noterad och handel förekom under hela lånets löptid. Vid lånets förfall handlades konvertibeln till mellan 35 - 40 %.

Under 2001 gick kursen på bolagets aktie ned till ca 3 kr. För att öka incitamentet att konvertera beslöt en extra bolagsstämma den 15 augusti 2001 att sänka konverteringskursen till 2,75 kr.

Efter lånets förfallotidpunkt i december 2001 gick bolaget ut med ett förslag om förlängning av lånet till december 2004. De som accepterade förslaget erhöll enkla skuldebrev med i princip samma villkor som gällt för konvertibeln, dock utan konverteringsrätt. Även detta lån var alltså efterställt.

Sedan bolaget vid flera tillfällen upprepat förslaget om förlängning kvarstår numera ca 9 MSEK av det ursprungliga förlagslånet med förfall i december 2001, under det att innehavare av lån till ca 9 MSEK har accepterat förlängning till 2004. Resterande del av det ursprungliga lånet har konverterats.

Den 28 januari 2002 ställde Infinicom in betalningarna. Samtidigt utsågs en rekonstruktör enligt lagen (1996:764) om företagsrekonstruktion. Bolaget överväger nu att lägga fram följande förslag till fordringsägarna:

  1. Oprioriterade fordringsägare erhåller 75 %.
  2. Efterställda fordringsägare, som skulle förlora sina fordringar enligt 3 kap. 8 § företagsrekonstruktionslagen, erbjuds ändock en möjlighet att intill andra borgenärssammanträdet (då deras fordringar faller bort under förutsättning att ackordet antas) omvandla sina efterställda fordringar till aktier. Eftersom konverteringstiden då gått ut, måste det ske genom en (riktad) kvittningsemission. Emissionskursen avses bli 2,75 kr. Omkring 1500 efterställda fordringsägare berörs av förslaget. Om samtliga dessa fordringsägare skulle acceptera förslaget kommer bolagets aktiekapital att öka med ca 1.850 MSEK. Bolagets aktiekapital är i dag ca 5 MSEK.

I framställningen till Aktiemarknadsnämnden hemställs att nämnden uttalar huruvida det vore förenligt med god sed på aktiemarknaden att erbjuda ursprungliga konvertibelinnehavare en vad som i realiteten är en förläng rätt till konvertering på väsentligt förbättrade villkor jämfört med ursprungliga konverteringsvillkor, låt vara att dessa ändrats till konvertibelinnehavarnas förmån genom beslut i augusti 2001.

ÖVERVÄGANDEN

Infincom tog i oktober 1998 upp ett konvertibelt förlagslån. Konverteringskursen var 16 kr och konverteringstiden löpte t.o.m. den 9 september 2001. Sedan kursen på bolagets aktier under år 2001 hade gått ned till ca 3 kronor sänktes konverteringskursen i augusti 2001 till 2,75 kr. Vid konverteringstidens utgång hade endast en del av fordringarna konverterats till aktier. Idag kvarstår ca 18 milj. kr av lånet.

Konvertiblerna handlades på marknaden. De konvertibelinnehavare som inte utnyttjade konverteringsrätten får antas ha bedömt det ekonomiska värdet av en efterställd fordran på Infinicom vara högre än värdet av att konvertera till aktier.

Genom den i januari 2002 inledda företagsrekonstruktionen i Infinicom kommer de aktuella fordringarna - i likhet med andra efterställda fordringar på bolaget - att bortfalla, om ett offentligt ackord kommer till stånd. Det följer av 3 kap. 8 § lagen om företagsrekonstruktion.

Ifinicom överväger nu, sedan rekonstruktionsförfarandet inletts, en kvittningsemission av aktier riktad till skuldebrevsinnehavarna. Enligt Aktiemarknadsnämndens mening kan det av flera skäl ifrågasättas om ett sådant emissionsbeslut, som kan fattas av bolagsstämman med enkel majoritet, skulle vara förenligt med aktiebolagslagen (1975:1385, ABL). Med hänsyn till att betalning för de nyemitterade aktierna skulle komma att ske genom kvittning av fordringar som med säkerhet skulle komma att falla bort i den händelse ackordet fastställs är det, som nämnden ser det, exempelvis inte uteslutet att emissionsbeslutet skulle kunna anses ge en otillbörlig fördel åt de aktuella fordringsägarna och samtidigt vara till nackdel för aktieägarna. Beslutet skulle då strida mot den s.k. generalklausulen i 9 kap. 37 § ABL.

Den reella innebörden av den tilltänkta kvittningsemissionen kan sägas vara att konvertering tillåts trots att konverteringstiden har löpt ut i syfte att konvertibelinnehavarna skall få viss kompensation. Aktiemarknadsnämnden har emellertid i tidigare sammanhang, med hänvisning bl.a. till den nyssnämnda generalklausulen, vänt sig även mot sådana åtgärder när inte helt speciella skäl förelegat (se t.ex. AMN 1994:3).

Det ankommer inte på Aktiemarknadsnämnden att tolka aktiebolagslagen. Principiellt sett måste dock gälla att en åtgärd av ett aktiemarknadsbolag som ligger i riskzonen för att vara otillåten enligt generalklausulen normalt inte kan vara förenlig med god sed på aktiemarknaden (jfr AMN 2002:02). En kvittningsemission av det i framställningen beskrivna slaget får därför anses strida mot god sed på aktiemarknaden.

- - - - -

I behandlingen av detta ärende har deltagit ledamöterna Johan Munck (ordförande), Carl Johan Åberg (vice ordförande), Ulf Aspenberg och Sören Lindström.

På Aktiemarknadsnämndens vägnar

 

 
Johan Munck Rolf Skog