Aktiemarknadsnämndens uttalande 2002:9

2002-03-25

Värderingsutlåtande vid offentligt erbjudande

Till Aktiemarknadsnämnden inkom den 22 mars 2002 en framställning från Advokatfirman Vinge KB.


BAKGRUND

Beträffande bakgrunden till framställningen lämnas följande redogörelse, som i allt väsentligt är hämtad ur framställningen till nämnden.

Ett svenskt aktiemarknadsbolag ("Målbolaget") är i dag dominerat av utländska aktieägare. Koncernens verksamhet är i hög grad internationell och fråga har uppkommit huruvida det skulle vara lämpligt att Målbolaget bytte domicil genom att ett nytt moderbolag ("NewCo") etableras i annat europeiskt land varefter NewCo erbjuder samtliga Målbolagets nuvarande aktieägare att byta sina aktier i Målbolaget mot samma antal aktier i NewCo. I samband med domicilbytet sker primärregistrering av NewCo-aktien på mottagarlandets officiella börs, möjligen i kombination med en sekundär registrering av NewCo (och handel via depåbevis) på Stockholmsbörsen. Målbolagets aktier skulle i detta upplägg kvarstå noterade på Stockholmsbörsen till dess att en efterföljande tvångsinlösen kunnat genomföras och NewCo (t.ex. genom förhandstillträde) formellt blivit ägare till samtliga aktier i Målbolaget.

Genomförs transaktionen på ovanstående sätt och accepteras NewCo:s erbjudande av samtliga nuvarande ägare uppstår inga relativa förändringar i nuvarande ägarstruktur. Också i ekonomiska termer blir varje aktieägares situation principiellt oförändrad.

De förändringar som kan uppstå för aktieägarna av t.ex. aktiebolagsrättsligt och skatterättsligt slag, genom att de framgent kommer att äga aktier i ett utländskt bolag i stället för ett svenskt, kommer att belysas i det prospekt som upprättas i och för byteserbjudandet.

NewCo:s aktiekapital blir i utgångsläget nominellt, för att expanderas inför aktiebytet. Initialt etableras NewCo av någon eller några av de större aktieägarna i Målbolaget alternativt av en trustee, men finansierat av angivna aktieägare. I allt väsentligt förutsätts styrelse och företagsledning komma att bli desamma i NewCo som i Målbolaget.

Aktiebytet NewCo/Målbolaget blir ett rent byte; mellanlikvid utgår inte. Med undantag för de kostnader som uppstår i sammanhanget (avseende prospekt etc.) kan en aktieägare som deltar i bytet sägas "få vad han idag redan har".

I framställningen till Aktiemarknadsnämnden hemställs att nämnden uttalar

  1. huruvida det skulle vara oförenligt med god sed på aktiemarknaden att underlåta att inhämta en "fairness opinion" i en bytestransaktion med ovan angivet innehåll (läs: domicilbyte); samt
  2. om nämnden skulle finna att NBK's regelsystem formellt skulle innebära krav på "fairness opinion", huruvida nämnden är beredd att meddela dispens från kravet i ett fall som detta.


ÖVERVÄGANDEN

I NBK:s rekommendation om offentligt erbjudande om aktieförvärv, avsnitt IV, finns bestämmelser om värderingsutlåtande när ledande befattningshavare deltar i ett offentligt erbjudande samt när ett moderbolag lämnar offentligt erbjudande avseende aktier i dotterbolag. I bilagan till rekommendationen, punkterna 7 och 14, förutsätts att köparen eller målbolagets styrelse även i andra fall kan ha anledning att inhämta ett värderingsutlåtande eller ett yttrande över erbjudandets rimlighet (en "fairness opinion"). Bestämmelsernas syfte är att minska eller eliminera den obalans i fråga om kunskap om målbolaget som i en sådan situation, generellt sett, finns mellan köpare och aktieägare i bolaget.

I det nu aktuella fallet kommer visserligen intressegemenskap mellan köparen och åtminstone några av de större aktieägarna Målbolaget inledningsvis att föreligga, men erbjudandet syftar inte till ett traditionellt utköp av aktierna utan till ett domicilbyte. I den utsträckning aktieägarna i Målbolaget accepterar erbjudandet kommer aktieägarkretsen i NewCo efter budet att vara identisk med aktieägarkretsen. Enligt Aktiemarknadsnämndens mening gör sig syftet med de aktuella bestämmelserna i rekommendationen inte gällande i en sådan situation.

Bestämmelserna i rekommendationen innebär därför inte att något värderingsutlåtande eller någon fairness opinion behöver inhämtas inom ramen för det i framställningen beskrivna förfarandet. Intresset av god sed på aktiemarknaden kan inte heller i övrigt anses påkalla att något sådant yttrande inhämtas.

- - - - - - - - -

Detta ärende har med stöd av 7 § arbetsordningen för Aktiemarknadsnämnden behandlats av ordföranden ensam.


På Aktiemarknadsnämndens vägnar

 

 
Johan Munck Rolf Skog