Aktiemarknadsnämndens uttalande 2002:10

2002-04-02

Fråga om tillämpligheten av aktiemarknadsnämndens uttalande 2002:6 på fall där åtgärder för ett förvärv påbörjats men förvärvet vid tiden för uttalandet ännu inte genomförts eller beslutats.

Till Aktiemarknadsnämnden inkom den 26 mars 2002 en framställning från Linklaters Lagerlöf Advokatbyrå på uppdrag av MediTeam Dental AB.

BAKGRUND

Beträffande bakgrunden till framställningen lämnas följande redogörelse, som i allt väsentligt är hämtad ur framställningen till nämnden.

Aktierna i MediTeam Dental AB ("MediTeam") är noterade på Stockholmsbörsens O-lista. Den 28 december 2001 lämnade Meda AB ett offentligt erbjudande bud till aktieägarna i MediTeam avseende förvärv av samtliga aktier och optionsrätter i MediTeam. En grupp av MediTeams aktieägare med nära anknytning till MediTeam representerande ca 14 procent av aktiekapitalet ställde sig negativa till budet. Av uppgifter i pressen framkom att en utländsk aktieägare - med eget ägande om 7 procent samt kontroll över totalt 15-20 procent av aktierna i MediTeam - också ställde sig negativ till budet. Aktieägare med ytterligare ca 10 procent av aktierna lämnade samma besked till MediTeam. MediTeams styrelse rekommenderade genom pressmeddelande den 17 januari 2002 aktieägarna i MediTeam att inte acceptera budet. I pressmeddelande den 11 mars 2002 meddelade Meda att villkoret om 90 procents anslutning till budet inte uppfyllts och att budet återkallats.

Inom en krets av MediTeams större aktieägare fördes diskussioner om ett samgående med Biolin Medical AB ("Biolin"). Biolin är ett publikt bioteknikbolag med ca 150 aktieägare. Biolins aktier är inte noterade vid någon börs eller auktoriserad marknadsplats. Biolins nuvarande verksamhet grundades av Jan Thorell, med tidig medverkan av Leif Ek och Claes Holmberg. Vid årsskiftet 2001/2002 var Jan Thorell, Leif Ek och Claes Holmberg styrelseledamöter i både MediTeam och Biolin. Leif Ek var tillika styrelseordförande och Claes Holmberg verkställande direktör i MediTeam. De nämnda tre personerna ägde aktier som tillsammans representerade ca 23 procent av aktiekapitalet i Biolin och 4,5 procent av aktiekapitalet i MediTeam. Den 25 januari 2002 lämnade Leif Ek och Jan Thorell MediTeams styrelse. Claes Holmberg lämnade samtidigt Biolins styrelse och sålde samtliga sina 53.000 aktier i Biolin, vilka representerade ca 7 procent av aktiekapitalet i Biolin.

Den 28 januari 2002 lämnade MediTeam ett offentligt erbjudande till aktieägarna i Biolin avseende förvärv av samtliga aktier i Biolin mot vederlag i form av nyemitterade aktier i MediTeam. Erbjudandet var villkorat bl.a. av bolagsstämmas godkännande samt av att bolagsstämman fattade erforderliga beslut om ändring av bolagsordningen och nyemission. Erbjudandet innebar att MediTeam skulle erlägga tio nyemitterade aktier för varje aktie i Biolin. Vid full anslutning till erbjudandet skulle MediTeam emittera 7.358.220 aktier, varefter det totala antalet aktier i MediTeam skulle uppgå till 14.298.869 aktier.

Den 31 januari 2002 kallade MediTeam till extra bolagsstämma den 28 februari 2002 för att behandla frågan om godkännande av det offentliga erbjudandet och därmed förenade beslut om nyemission, bemyndigande och ändring av bolagsordningen.

Från och med den 21 februari 2002 höll MediTeam tillgängligt för aktieägarna redogörelser enligt 4 kap. 4 och 6 §§ aktiebolagslagen (1975:1385) och en informationsbroschyr om samgåendet. Informationsbroschyren, kallelsen till extra bolagsstämma samt pressmeddelandet med information om erbjudandet till aktieägarna i Biolin distribuerades även med post till samtliga MediTeams aktieägare, inklusive de aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade. Informationsbroschyren kommer att utgöra en del av det emissionsprospekt som upprättas till aktieägarna i Biolin. Därutöver har MediTeams och Biolins årsredovisningar för räkenskapsåret 2001, vilka också kommer att utgöra del av emissionsprospektet, hållits tillgängliga från och med den 21 februari 2002. Båda årsredovisningarna är reviderade men ännu ej framlagda på bolagsstämma. Samtliga dokument har även funnits tillgängliga på MediTeams hemsida på Internet.

MediTeam har som finansiell rådgivare avseende förvärvet av Biolin anlitat Erik Penser Fondkommission ("EPF"). EPF har på MediTeams uppdrag utfärdat en s.k. fairness opinion, i vilken EPF uttalar att erbjudandet till Biolins aktieägare är skäligt, sett utifrån MediTeams aktieägares finansiella perspektiv. Utlåtandet har hållits tillgängligt för aktieägarna i MediTeam inför bolagsstämman.

Sent på kvällen den 26 februari 2002 fick MediTeam del av Aktiemarknadsnämndens uttalande 2002:06. MediTeams styrelse beslutade, efter samråd med till stämman föranmälda aktieägare vilkas aktieinnehav sammantaget skulle representera över 90 procent av aktierna på stämman och representerade över 36 procent av aktiekapitalet i MediTeam, att genomföra bolagsstämman som planerat, men att besluten avseende förvärvet av Biolin skulle villkoras av att Aktiemarknadsnämnden på ansökan av MediTeam förklarar att det inte skulle stå i strid mot Aktiemarknadsnämndens uttalande 2002:06 om MediTeam fullföljer erbjudandet till aktieägarna i Biolin baserat på den information som tillhandahållits aktieägarna i MediTeam inför den extra bolagsstämman.

Jan Thorell och Leif Ek, som avgick ur MediTeams styrelse den 25 januari 2002, sålde i anledning av Aktiemarknadsnämndens uttalande 2002:06 samtliga sina 63.400 respektive 52.500 aktier i Biolin. Försäljningarna skedde den 27 februari 2002. Jan Thorell och Leif Ek ägde 8,6 respektive 7,1 procent av aktierna i Biolin, sålunda tillsammans ca 15,7 procent. Genom försäljningen undanröjdes även Jan Thorells och Leif Eks ekonomiska intresse i Biolin. Efter deras försäljning äger ingen nuvarande eller tidigare befattningshavare i MediTeam aktier i Biolin.

Vid MediTeams extra bolagsstämma den 28 februari 2002 beslutades att godkänna förvärvet av Biolin i enlighet med det offentliga erbjudandet. Bolagsstämmans beslut villkorades av att Aktiemarknadsnämnden, på ansökan av bolaget, avger ett uttalande varav framgår att genomförandet av förvärvet av Biolin inte strider mot vad Aktiemarknadsnämnden i uttalandet 2002:06 anfört avseende god sed på aktiemarknaden. På Sveriges Aktiesparares Riksförbunds förslag villkorades beslutet vidare av att ett av en oberoende expert avgivet värderingsutlåtande avseende Biolin inhämtas för att ingå i Aktiemarknadsnämndens beslutsunderlag. Beslutet villkorades slutligen av att revisorernas yttrande över styrelsens redogörelse enligt 4 kap. 6 § aktiebolagslagen kompletteras. Bolagsstämmans beslut fattades med biträde av 91,89 procent av de avgivna rösterna. Vid stämman var 2.784.903 aktier företrädda, vilket motsvarar 40,1 procent av det totala antalet aktier i MediTeam.

MediTeam uppdrog efter bolagsstämman till KPMG Corporate Finance att avge ett värderingsutlåtande. KPMG har lämnat ett sådant värderingsutlåtande dagtecknat den 19 mars 2002, vilket bifogats ansökan till Aktiemarknadsnämnden.

I framställningen till Aktiemarknadsnämnden hemställs att nämnden uttalar huruvida det skulle stå i strid mot vad nämnden i AMN 2002:06 uttalat om god sed på aktiemarknaden om MediTeam fullföljer erbjudandet till aktieägarna i Biolin baserat på den information som tillhandahållits aktieägarna i MediTeam inför extra bolagsstämman den 28 februari 2002 och det därefter inhämtade värderingsutlåtandet.

ÖVERVÄGANDEN

I AMN 2002:06, som beslutades av Aktiemarknadsnämnden den 26 februari 2002, uttalade nämnden att god sed på aktiemarknaden kräver att aktiemarknadsbolag eller dotterbolag till aktiemarknadsbolag som avser att genomföra ett för aktiemarknadsbolaget icke oväsentligt förvärv av tillgångar från en befattningshavare i bolaget gör det på ett sätt som överensstämmer med vad som enligt punkten 24 i bilaga 1 till Stockholmsbörsens Noteringsavtal skulle ha gällt vid en överlåtelse av aktier i ett dotterbolag eller en rörelse till en sådan befattningshavare.

Det innebär, konstaterade nämnden, att

  • beslut om förvärvet skall fattas eller godkännas av bolagsstämman i moderbolaget,
  • innan förslag till beslut om förvärvet föreläggs stämman, skall styrelsen inhämta ett värderingsutlåtande från en oberoende expert,
  • styrelsen skall upprätta en redogörelse för det föreslagna förvärvet,
  • värderingsutlåtandet och redogörelsen skall av bolaget hållas tillgängliga och finnas på bolagets hemsida minst två veckor före den bolagsstämma som skall behandla frågan, samt att
  • värderingsutlåtandet och redogörelsen skall läggas fram vid bolagsstämman.

God sed på aktiemarknaden kräver enligt uttalandet att detta förfarande tillämpas även i de fall vederlaget för de förvärvade tillgångarna skall utgöras av aktier i det förvärvande bolaget.

Med hänsyn till frånvaron av uttryckliga regler och i betraktande av att Aktiemarknadsnämnden inte tidigare hade uttalat sig i ämnet ansåg nämnden inte att ett aktiemarknadsbolag som genomfört ett förvärv av aktuellt slag utan att iaktta det beskrivna förfarandet borde anses ha åsidosatt god sed på aktiemarknaden. Uttalandet borde emellertid anses vägledande för framtiden.

Aktiemarknadsnämnden saknade i uttalandet AMN 2002:06, som inte föranleddes av något enskilt fall, anledning att ta uttrycklig ställning till uttalandets tillämplighet på fall då åtgärder för ett förvärv påbörjats men förvärvet vid tiden för nämndens uttalande ännu inte genomförts eller beslutats.

I det nu aktuella fallet kallade MediTeams styrelse den 31 januari 2002 till extra bolagsstämma i MediTeam den 28 februari 2002 för att behandla frågan om godkännande av det offentliga erbjudandet till aktieägarna i Biolin och därmed förenade beslut om nyemission, bemyndigande och ändring av bolagsordningen. Varken nämnden eller något annat självregleringsorgan hade vid tidpunkten för kallelsens utfärdande uttalat sig om de frågor som sedermera kom att behandlas i AMN 2002:06. Uttalandet meddelades den 26 februari och kom till MediTeams kännedom samma kväll, knappt två dygn före den utsatta bolagsstämman. Enligt Aktiemarknadsnämndens mening kan redan med hänsyn härtill AMN 2002:06 inte anses tillämpligt på MediTeams förvärv av aktierna i Biolin. Ett genomförande av förvärvet strider därför inte mot vad nämnden där uttalat om god sed på aktiemarknaden.

- - - - -

I behandlingen av detta ärende har deltagit ledamöterna Johan Munck (ordförande), Leif Thorsson (vice ordförande), Ulf Aspenberg, Sören Lindström och Ulf Magnusson.

På Aktiemarknadsnämndens vägnar

 

 
Johan Munck Rolf Skog