Aktiemarknadsnämndens uttalande 2002:12

2002-06-16

Fråga om undantag från budplikt (Linc AB)

Till Aktiemarknadsnämnden inkom den 13 juni 2002 en framställning från Wistrand Advokatbyrå som ombud för Linc AB ("Linc"). Framställningen kompletterades den 15 juni.


BAKGRUND

Beträffande bakgrunden till framställningen lämnas följande redogörelse, som i allt väsentligt är hämtad ur framställningen till nämnden.

Bolaget Sonesta AB (publ) ("Sonesta"), vars B-aktier är noterade på Nordic Growth Market NGM, överväger att förvärva bolaget Stille Surgical. Sonesta har före transaktionen drygt 2.500 aktieägare. Tretton ägare har tillsammans 43 % av aktiekapitalet. Ca 57 % av aktiekapitalet innehas av ägare som vardera har mindre än en procent av aktiekapitalet.
Linc innehar cirka 99 procent av aktierna i Stille Surgical. Sonesta skall förvärva samtliga aktier i Stille Surgical genom betalning i egna aktier (apportemission). Efter genomförd apportemission kommer Linc att äga cirka 86 procent av de då utestående aktierna i Sonesta. Vidare avses samtliga A-aktier i Sonesta omstämplas så att bolaget därefter endast har ett aktieslag.

Linc, som är ett onoterat bolag, ägs av 13 aktieägare med andelar varierande mellan 0,2% och 36%. Linc avser att inom ett år från det att den planerade transaktionen genomförts, vilket planeras ske den 31 augusti detta år, växla över ägandet i Sonesta till Lincs ägare så att Lincs andel av aktierna i Sonesta ej kommer att överstiga 40 %. Undersökningar om tillvägagångssätt för detta pågår och beräknas kunna presenteras i samband med informationsunderlaget till den kommande bolagsstämman i Sonesta. Varken Stille Surgical eller Linc äger f n aktier i Sonesta.

Det finns inget aktieägaravtal mellan aktieägarna i Linc och dessa kommer inte att ingå något sådant med avseende på aktierna i Sonesta. Ej heller avser Lincs ägare att i framtiden agera samfällt i något avseende utan var och en av dessa kommer att behandla innehavet i Sonesta på samma sätt som sina övriga innehav.

Linc och dess ägare avser att behålla Sonestaaktien noterad och verka för en ökad ägarspridning och en likvid marknad för aktien. Ambitionen är att notera aktien på O-listan. Spridning av ägandet genom ytterligare apportförvärv ingår i planerna.
Linc har hemställt att Aktiemarknadsnämnden mot ovan beskrivna bakgrund beviljar dispens från den budplikt som uppkommer för det fall Linc till följd av det ovan beskrivna förfarandet skulle uppnå en röstandel om 40 procent eller mer i Sonesta.

ÖVERVÄGANDEN

I Näringslivets Börskommittés rekommendation rörande offentligt erbjudande om aktieförvärv finns bestämmelser om budplikt. Sådan skyldighet inträder när någon efter förvärv av aktier, ensam eller tillsammans med närstående som avses i rekommendationens punkt II.11 a-c, genom förvärv av aktier i ett aktiemarknadsbolag uppnår en ägarandel som uppgår till eller överstiger 40 procent av det totala antalet röster i bolaget.

Aktiemarknadsnämnden har enligt punkt I.2 av rekommendationen tillagts befogenhet att meddela undantag från rekommendationens bestämmelser. Sådana undantag får förenas med villkor. I kommentaren till denna punkt har förutsatts att skäl för att bevilja undantag från budplikten normalt föreligger bl.a. i det fallet att innehavet uppkommit till följd av aktier som utgör vederlag vid köp av bolag eller annan egendom. Nämnden har också beviljat undantag från budplikten i sådana fall.

Ovan nämnda dispensskäl är för handen i förevarande fall. I betraktande av att den i och för sig höga röstandel om ca 85 procent som Linc erhåller genom de planerade transaktionerna är avsedd att senare nedbringas till 40 procent eller därunder kan några skäl som talar emot att medge Linc undantag från budplikten inte anses föreligga.


BESLUT

Aktiemarknadsnämnden medger Linc undantag från den budplikt som annars skulle uppkomma, om bolaget till följd av den planerade emissionen och omstämplingen av aktier i Sonesta skulle uppnå en röstandel som uppgår till eller överstiger 40 procent av röstetalet för samtliga aktier i Sonesta. Undantaget förenas med det villkoret att Linc inom ett år från nämnda transaktioner på sätt som anges i framställningen nedbringar sin röstandel i Sonesta, så att denna inte längre kommer att överstiga 40 procent.

- - - - - - - - -

Detta ärende har med stöd av 7 § arbetsordningen för Aktiemarknadsnämnden behandlats av ordföranden ensam.

På Aktiemarknadsnämndens vägnar

 

 
Johan Munck Ragnar Boman