Aktiemarknadsnämndens uttalande 2002:15

2002-07-17

Fråga om undantag från budplikt, riktad nyemission (Gabrielsson Invest AB, Music Network Records AB)

Till Aktiemarknadsnämnden inkom den 16 juli 2002 en framställning från Gabrielsson Invest AB ("GIAB") och Music Network Records AB ("MNW").


BAKGRUND

Beträffande bakgrunden till framställningen lämnas följande redogörelse, som i allt väsentligt är hämtad ur framställningen till nämnden.

Aktierna i MNW är noterade på Nordic Growth Market NGM. Aktuell marknadskurs per aktie är f.n. ca 1 kr.
Under våren 2001 förvärvade GIAB och Rolf Hasselström en betydande aktiepost i bolaget. Efter konvertering av ett lån under hösten 2001 har GIAB och Hasselström via det gemensamt ägda bolaget Investmentbolaget Hasselström & Gabrielsson AB ("HAGA") kontrollerat något mindre än 40 % av aktierna och rösterna i MNW.
Efter ett omfattande strukturarbete under det senaste året närmar sig MNWs rörelse ekonomisk balans. Soliditet och likviditet är emellertid ansträngd sedan en viss tid.
Skivbranschen har enligt framställningen uppenbara strukturproblem. Samtliga större bolag redovisar förlust, även internationellt. I Sverige och i Norden är behovet stort att genomföra strukturförändringar. För att skapa finansiell stabilitet i MNW och ge bolaget förutsättningar att aktivt arbeta för strukturförändringar beslutade MNW under våren om en företrädesemission av aktier om 22 milj kr. Emissionsvillkoren var 7 nya aktier på 2 gamla till kurs 1 kr.

När teckningen var slutförd i början av juni visade det sig att intresset för att deltaga i nyemissionen hos den befintliga ägarkretsen, HAGA undantaget, var litet. Endast 1,2 mkr av 22,0 mkr hade tecknats. Situationen i bolaget var vid denna tidpunkt ansträngd med en misslyckad nyemission, kort bankfinansiering om 5 mkr som förföll den sista juni och en redan i utgångsläget ansträngd likviditet.

Vid styrelsemöte den 17 juni diskuterades möjligheten att finna en garant för emissionen. Målet för MNW var att få emissionen fulltecknad och att delar av de räntebärande skulderna skulle omvandlas till eget kapital. GIAB kontaktades och förklarade sig villigt att ställa upp som garant för emissionen. Som ersättning för detta begärde GIAB en provision om 4 mkr. MNW erbjöd då GIAB, som alternativ till provisionsersättning, att genom en riktad nyemission teckna maximalt 11 mkr till villkor i enlighet med företrädesemissionen. Som villkor uppställdes dels att GIAB skulle förhandla med Föreningssparbanken om ett ackord på utestående skuld till banken om 15 mkr, dels godkännande av en extra bolagsstämma i MNW. MNW saknar f.n. kapital att lösa lånet. Den emissionslikvid som erhålles behövs oavkortat till den egna rörelsen.

Tack vare denna garanti kunde nyemissionen bli fulltecknad. Efter nyemissionen innehar GIAB 49,1 %, HAGA 8,9 % och övriga ägare 42 % av aktier och röster i MNW.

Styrelsen avser att kalla till en extra bolagsstämma i slutet på augusti för att ta ställning till den riktade nyemissionen. Om stämman godkänner den riktade nyemissionen får MNWs ägarbild följande utseende: GIAB 62,3 %, HAGA 6,6 % och övriga ägare ca 31 %.

GIAB har enligt framställningen inget intresse av att koncentrera ägandet ytterligare i MNW, snarare tvärtom. Trots ett 15-tal presentationer hos privatpersoner och institutionella ägare har dock intresset varit begränsat. Även bland MNWs befintliga ägare har viljan att satsa ytterligare pengar varit blygsam.

Med tanke på MNWs svaga finanser och behovet av strukturgrepp i branschen är det MNWs styrelses uppfattning att alternativ saknas för att lösa den uppkomna situationen. För MNW finns ett väsentligt värde i att vara noterat så att positionen som Nordens största oberoende musikbolag kan säkerställas.

Möjligheterna är mycket små att i det korta perspektivet avyttra aktier i syfte att minska GIABs ägande. Om sådan möjlighet skulle yppa sig är GIAB positivt till och inställt på att minska sitt ägande. En minskning av andelen skulle även kunna ske i samband med en strukturaffär. Att ge någon utfästelse i tid är för närvarande inte möjligt.
GIAB har hemställt att Aktiemarknadsnämnden mot ovan beskrivna bakgrund beviljar dispens från den budplikt som uppkommer genom att GIAB till följd av det ovan beskrivna förfarandet har uppnått en röstandel om mer än 40 procent i MNW. MNW har å sin sida hemställt att nämnden uttalar att den föreslagna riktade emissionen överensstämmer med god sed på aktiemarknaden.

ÖVERVÄGANDEN

I Näringslivets Börskommittés rekommendation rörande offentligt erbjudande om aktieförvärv finns bestämmelser om budplikt. Sådan skyldighet inträder när någon efter förvärv av aktier, ensam eller tillsammans med närstående som avses i rekommendationens punkt II.11 a-c, genom förvärv av aktier i ett aktiemarknadsbolag uppnår en ägarandel som uppgår till eller överstiger 40 procent av det totala antalet röster i bolaget.

Aktiemarknadsnämnden har enligt punkt I.2 av rekommendationen tillagts befogenhet att meddela undantag från rekommendationens bestämmelser. Sådana undantag får förenas med villkor. I kommentaren till denna punkt har förutsatts att skäl för att bevilja undantag från budplikten normalt föreligger bl.a. i det fallet att innehavet uppkommit till följd av en emission av aktier som är ett erforderligt led i rekonstruktionen av ett bolag med betydande ekonomiska svårigheter. Nämnden har också beviljat undantag från budplikten i sådana fall.

Ovan nämnda dispensskäl är för handen i förevarande fall. Några skäl som talar emot att medge undantag från budplikten har inte framkommit.

I uttalandet 2002-02 har Aktiemarknadsnämnden behandlat frågor om riktade emissioner. Nämnden ansåg att det från synpunkten av god sed är godtagbart att en nyemission riktas till vissa aktieägare i bolaget under förutsättning att det från aktiebolagsrättsliga utgångspunkter är tillåtet. Nämnden framhöll vidare att det är sannolikt att en nyemission riktad till vissa aktieägare är tillåten enligt aktiebolagslagen, om bolaget befinner sig i en finansiell kris och en sådan emission bedöms vara det enda alternativ, som med erforderlig grad av säkerhet leder bolaget ur denna kris.

Vad gäller frågan om prissättningen av emitterade aktier hänvisade nämnden i uttalandet till 4 kap. 4 § första stycket ABL, där det stadgas att grunderna för emissionskursen skall anges i förslaget till nyemission, om förslaget innebär avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. I den aktiebolagsrättsliga litteraturen har antagits att en nyemission utan företrädesrätt för aktieägarna med framgång kan klandras med stöd av generalklausulen, om inte emissionskursen överensstämmer med aktiernas värde före emissionen eller åtminstone ligger mycket nära detta värde.

I den mån börskursen ger uttryck för ett etablerat marknadsvärde på aktierna, bör enligt uttalandet därför, vid prissättningen i samband med riktade emissioner, avvikelser till de befintliga aktieägarnas nackdel - bortsett från vad som kan hänföras till marknadsmässig emissionsrabatt - inte ske annat än i händelse av synnerligen starka och helt speciella skäl.

I det nu aktuella fallet konstaterar Aktiemarknadsnämnden att en företrädesemission nyligen har genomförts till samma kurs som avses gälla för den riktade emissionen. Emissionskursen överensstämmer med den nu gällande marknadskursen för bolagets aktier. På de skäl som har anförts i framställningen finner nämnden att emissionen motiveras av tillräckligt starka skäl.

Aktiemarknadsnämnden finner alltså vid en samlad bedömning att den föreslagna riktade emissionen inte står i strid med god sed på aktiemarknaden. Nämnden erinrar om den del av uttalandet 2002-02 som behandlar information inför och formerna för beslut om riktade emissioner. Nämnden ansåg att vid alla riktade emissioner bör de skäl som ligger till grund för avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt offentliggöras redan i det första pressmeddelandet om en emission. Vidare bör enligt uttalandet berörda aktieägare inte deltaga i stämmans emissionsbeslut i syfte att minska risken för att bolagsstämman i samband med beslut om en emission riktad till viss eller vissa aktieägare agerar på ett sätt som strider mot, eller av allmänheten skulle kunna uppfattas strida mot, kravet på likabehandling av aktieägarna,.

BESLUT

Aktiemarknadsnämnden medger GIAB undantag från den budplikt som annars skulle uppkomma, sedan GIAB till följd av en emissionsgaranti i MNW har uppnått en röstandel som överstiger 40 procent av röstetalet för samtliga aktier i MNW och genom en föreslagen riktad emission avses öka sitt ägande ytterligare.

- - - - - - - - -

Detta ärende har med stöd av 7 § arbetsordningen för Aktiemarknadsnämnden behandlats av ordföranden ensam.

På Aktiemarknadsnämndens vägnar

 

 

 
Johan Munck Ragnar Boman