Aktiemarknadsnämndens uttalande 2002:17

2002-09-03

Frågor om styrelsen borde ha underställt bolagsstämman fråga om domicilbyte samt om värderingsutlåtande borde ha inhämtas. (Nobel Biocare AB)

Till Aktiemarknadsnämnden inkom den 22 juni 2002 en framställning från Sveriges Aktiesparares Riksförbund (Aktiespararna).


Bakgrund

Beträffande bakgrunden till framställningen lämnas följande redogörelse, som är hämtad huvudsakligen ur Aktiespararnas framställning till nämnden.

Nobel Biocare AB är ett svenskt aktiemarknadsbolag, som tillverkar och marknadsför dentala implantat och tandprotetik. Den 3 april 2002 tillkännagav Nobel Biocares styrelse i ett pressmeddelande att den hade beslutat att initiera etablerandet av en schweizisk holdingbolagsstruktur. På styrelsens initiativ hade ett schweiziskt holdingbolag, Nobel Biocare Holding AG, skapats, som skulle komma att lämna ett erbjudande till aktieägarna i Nobel Biocare att överlåta sina aktier i bolaget i utbyte mot aktier i Nobel Biocare Holding AG. För en aktie i Nobel Biocare skulle erhållas en aktie i det nya schweiziska moderbolaget. Aktierna i Nobel Biocare Holding AG skulle komma att noteras på börsen i Zürich och på Stockholmsbörsen.

Flera skäl angavs för beslutet att upprätta den nya bolagsstrukturen. För det första skulle bolagets skattestruktur kunna optimeras till nivåer jämförbara med multinationella företag, vilket skulle förstärka koncernens konkurrrensposition. Den nya strukturen skulle också medföra bättre tillgång till den internationella kapitalmarknaden och förbättra aktiernas likviditet.

Enligt Aktiespararna får övergången till den nya bolagsstrukturen flera svårbedömda konsekvenser för aktieägarna i Nobel Biocare. För det första kommer aktieägarnas rätt till information från bolaget och möjligheter att närvara vid bolagsstämman att försämras. Vidare kommer kostnaderna för handel med bolagets aktier komma att öka, vilket primärt drabbar de mindre aktieägarna. Aktiespararna befarar slutligen att möjligheterna att handla med aktien på svenska börsen kommer att försämras om handeln splittras på två marknadsplatser.

Aktiespararna påpekar i framställningen att det av bolagsordningen för ett aktiebolag skall framgå på vilken ort bolaget skall ha sitt säte och att en ändring av sätet kräver beslut av bolagsstämman. Skälet till att detta beslut lämnats till bolagsstämman är, enligt Aktiespararna, att aktieägarna skall ha möjlighet att ta ställning till förändringar i just tillgängligheten till bolagsstämman. Ett beslut om att flytta bolagets hemvist till ett annat land, i detta fall genom att lägga bud på bolaget, förändrar möjligheten att närvara vid bolagsstämmorna avsevärt och är att jämföra med ett beslut om ändring av bolagsordningen rörande bolagets säte. Enligt flera rättskällor bör styrelsen överlåta beslut som har långtgående inverkan på aktieägarna till bolagsstämman. Enligt Aktiespararna har denna fråga har mycket långtgående betydelse för aktieägarna. Aktiespararna ifrågasätter därför om ett beslut om att lägga bud på det egna bolaget normalt faller under styrelsens kompetens och ber Aktiemarknadsnämnden uttala sig om huruvida Nobel Biocares styrelse i detta hänseende agerat i överensstämmelse med god sed på aktiemarknaden.

I framställningen till Aktiemarknadsnämnden hemställer Aktiespararna också att nämnden uttalar sig i frågan huruvida det står i överensstämmelse med god sed på aktiemarknaden att frångå Näringslivets Börskommittés rekommendation rörande offentligt erbjudande om aktieförvärv i samband med offentliga bud som syftar till att flytta ett bolags hemvist. Nämnden utgår från att framställningen i denna del åsyftar det förhållandet att något värderingsutlåtande eller yttrande över erbjudandets rimlighet inte hade inhämtats i anslutning till det offentliga erbjudandet (jfr bilagan till rekommendationen punkterna 7 och 14).

Styrelsen för Nobel Biocare har yttrat sig över Aktiespararnas framställning. Sammanfattningsvis är det styrelsens uppfattning att den i alla avseenden har uppfyllt uppställda och rimliga krav för god sed på den svenska aktiemarknaden i hanteringen av det aktuella ärendet. Styrelsen har därvid bl.a. anfört att frågan om domicilbyte upplysningsvis berördes i verkställande direktörens anförande vid ordinarie bolagsstämma i bolaget den 24 april 2002, varvid aktieägarna bereddes sedvanlig möjlighet att ställa frågor.

Överväganden

Nobel Biocare Holding AG:s erbjudande till aktieägarna i Nobel Biocare initierades av styrelsen i Nobel Biocare för att åstadkomma vad som brukar kallas ett domicilbyte. Genom erbjudandet skulle aktieägarna i det svenska bolaget Nobel Biocare erbjudas att, i stället för att vara aktieägare i Nobel Biocare, bli aktieägare i det schweiziska bolaget Nobel Biocare Holding AG. Av handlingarna framgår att aktierna i sistnämnda bolag före erbjudandet ägdes av en för ändamålet tillskapad trust.

Erbjudandet lämnades genom bl.a. ett av Stockholmsbörsen godkänt prospekt som tillställdes samtliga aktieägare i Nobel Biocare. Erbjudandet villkorades av att det accepterades av aktieägare till mer än 90 procent av antalet aktier i bolaget. Vid anmälningstidens utgång den 18 juni 2002 hade erbjudandet accepterats av ägare till närmare 95 procent av aktierna. Nobel Biocare Holding AG meddelade därför den 20 juni 2002 att samtliga villkor för erbjudandet hade uppfyllts och att erbjudandet sålunda fullföljdes. Samtidigt förlängdes anmälningstiden till den 9 juli, under vilken tid aktierna i Nobel Biocare alltjämt var noterade på Stockholmsbörsen. Första handelsdag på Stockholmsbörsen och den schweiziska börsen SWX för aktierna i Nobel Biocare Holding AG var den 24 juni 2002.

Vad gäller den av Aktiespararna ställda frågan om Nobel Biocares styrelse, för att uppfylla kravet på god sed på aktiemarknaden, borde ha underställt bolagsstämman frågan om domicilbytet gör Aktiemarknadsnämnden följande bedömning.

I 9 kap. aktiebolagslagen (1975:1385, ABL) finns bestämmelser om bolagsstämman, som är bolagets högsta beslutande organ. Stämman skall besluta i de frågor som uttryckligen anges i ABL. Därutöver har i litteraturen antagits att det finns vissa för aktieägarna så ingripande beslut att de måste fattas på bolagsstämma trots att inget stadgande härom finns i lagen (se Andersson m.fl., Aktiebolagslagen En kommentar, 2002, 9:1.3 med hänv.).

I förevarande fall genomfördes domicilbytet genom att ett för ändamålet tillskapat schweiziskt bolag lämnade ett offentligt erbjudande till aktieägarna i Nobel Biocare. I formell mening skulle, som styrelsen har påpekat, bolagsstämman i Nobel Biocare varken ha kunnat fatta beslut om att lämna erbjudandet eller ta ställning till om de enskilda aktieägarna skulle anta detta eller ej.

Det anförda innebär emellertid inte att styrelsen i Nobel Biocare skulle ha varit förhindrad att föra principfrågan om ett domicilbyte till bolagsstämman såsom en för bolaget väsentlig strategisk fråga. Denna var enligt nämndens mening visserligen inte så ingripande att den skulle kunna tänkas falla under en oskriven bolagsstämmokompetens, men den hade ändå kunnat underställas stämman för beslut i frågan huruvida styrelsens strategi skulle fullföljas.

Den nu aktuella konstruktionen för domicilbyte innebär visserligen att aktieägarna individuellt får ta ställning i frågan genom att välja mellan att anta eller att avstå från att anta det offentliga erbjudandet. Enligt Aktiemarknadsnämndens mening bör för framtiden ändå gälla att ett aktiemarknadsbolag inte på eget initiativ genomför ett domicilbyte enligt denna konstruktion utan bolagsstämmans godkännande. Därmed garanteras aktieägarna den möjlighet till öppen diskussion som en bolagsstämmobehandling erbjuder i en för dem väsentlig fråga som bl.a. kan röra den praktiska möjligheten att deltaga på bolagsstämma i framtiden. Som förut har anförts fanns emellertid vid den aktuella tiden inte någon vedertagen aktiemarknadsetisk regel av denna innebörd, och styrelsen i Nobel Biocare kan därför inte anses ha brutit mot god sed på aktiemarknaden genom att på egen hand initiera domicilbytet.

Vad därefter gäller Aktiespararnas hemställan att nämnden prövar huruvida det står i överensstämmelse med god sed på aktiemarknaden att i visst hänseende frångå NBK:s "Takeover-rekommendation" i samband med offentliga bud som syftar till att flytta ett bolags hemvist, konstaterar nämnden att ett konfidentiellt uttalande (AMN 2002:09) därom meddelades på begäran av ombud för Nobel Biocare i mars 2002, varvid det berörda bolagets namn dock inte hade angivits i framställningen. Detta uttalande offentliggjordes med Nobel Biocares medgivande dagen före den då Aktiespararnas hemställan inkom till nämnden. Uttalandet innebar att något värderingsutlåtande eller någon fairness opinion inte skulle behöva göras inom ramen för det aktuella förfarandet, eftersom syftet med bestämmelserna om sådana uttalanden inte gör sig gällande i en sådan situation. Nämnden vidhåller denna mening.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

I behandlingen av detta ärende har deltagit: Johan Munck (ordförande), Lars Bredin (vice ordförande), Carl-Johan Åberg (vice ordförande), Ulf Aspenberg och Jan Stenberg.


På Aktiemarknadsnämndens vägnar

 

 
Johan Munck Rolf Skog