Aktiemarknadsnämndens uttalande 2002:22

2002-10-02

Fråga om undantag från budplikt, nyemission (Mellby - Senea)

Till Aktiemarknadsnämnden inkom den 30 september 2002 en framställning från advokaten Per-Olof Hemmar på uppdrag av Mellby Switzerland SA (Mellby).

BAKGRUND

Beträffande bakgrunden till framställningen lämnas följande redogörelse, som i huvudsak är hämtad ur framställningen till nämnden.

Mellby äger drygt 39 % av aktierna och rösterna i Senea AB (Senea), som är noterat på Stockholmsbörsens O-lista. Mellby ägs till 100 % direkt och indirekt av familjen Rune Andersson. Senea utvecklar, marknadsför och levererar system för mätvärdesinsamling och nätautomation främst vad gäller elnät. På grund av att marknaden utvecklats långsammare än beräknat har Senea nödgats begära kapitaltillskott av aktieägarna i flera omgångar.

Som ett led i en rekonstruktion av bolaget genomfördes bl.a. under hösten år 2000 en nyemission med företrädesrätt för aktieägarna som till 80 procent garanterades av Mellby. Efter en framställning till Aktiemarknadsnämnden om undantag från budplikt för det fall att Mellby genom sitt åtagande skulle komma över 40-procentsgränsen medgav nämnden i beslut 2000-07-31 (uttalande AMN 2000:12) undantag från den budplikt som annars skulle uppkomma till följd av att Mellby efter den planerade nyemissionen i Senea skulle komma att inneha en andel som överstiger 40 procent av det totala antalet röster i bolaget. Gränsen kom emellertid inte att överskridas vid denna emission.

Senea har på grund av kapitalbrist på nytt beslutat om nyemission av aktier med företrädesrätt för aktieägarna. Emissionen innebär vid fullteckning av nya aktier ett kapitaltillskott på ca 28 milj kr. Vid beslutet om emissionen var börskursen sådan att det inte fanns anledning befara att inte företrädesrätten skulle nyttjas fullt ut. De stora aktieägarna har bundit sig för att fullt utnyttja sin företrädesrätt för teckning av aktier. Börsutvecklingen har emellertid därefter varit sådan att det nu kan inträffa att emissionen inte blir fulltecknad. Skulle en sådan situation uppkomma räcker inte kapitaltillskottet för att undvika en obeståndssituation i Senea.

Enligt emissionsvillkoren äger styrelsen rätt att anvisa annan att teckna de aktier som inte blir tecknade med företrädesrätt. Mellby har då, under förutsättning av att budplikt inte inträder vid överskridande av 40-procentsgränsen, förklarat sig berett teckna de aktier som erfordras för att undvika en obeståndssituation.

Mellby har därför hemställt att Aktiemarknadsnämnden medger Mellby undantag från budplikten för det fall att aktieinnehavet i Senea efter ett eventuellt utnyttjande av Mellbys särskilda åtagande vid den nu pågående nyemissionen i Senea AB kommer att överstiga 40-procentsgränsen.

ÖVERVÄGANDEN

I Näringslivets Börskommittés rekommendation rörande offentligt erbjudande om aktieförvärv finns bestämmelser om budplikt. Budplikt inträder när någon efter förvärv eller teckning av aktier i ett aktiemarknadsbolag uppnår en ägarandel som uppgår till eller överstiger 40 procent av det totala antalet röster i bolaget.

Aktiemarknadsnämnden har enligt punkt I.2 i rekommendationen befogenhet att meddela undantag från rekommendationens bestämmelser. I kommentaren till denna punkt har förutsatts att skäl för att bevilja undantag från budplikten normalt föreligger bl.a. i det fallet att innehavet uppkommit till följd av en emission av aktier som är ett erforderligt led i rekonstruktionen av ett bolag med betydande ekonomiska svårigheter.

Aktiemarknadsnämnden har i beslut 2000-07-31 (uttalande AMN 2000:12) medgivit Mellby undantag från budplikt under likartade förutsättningar som i det nu aktuella ärendet. De skäl som enligt rekommendationen kan läggas till grund för undantag från budplikten måste anses vara för handen även i förevarande fall, och även omständigheterna i övrigt talar för att undantag bör medges.


BESLUT

Aktiemarknadsnämnden medger Mellby undantag från den budplikt som annars skulle uppkomma till följd av att Mellby efter den pågående nyemission i Senea kan komma att inneha en andel som överstiger 40 procent av det totala antalet röster i bolaget.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Detta ärende har med stöd av 7 § arbetsordningen för Aktiemarknadsnämnden behandlats av ordföranden ensam.


På Aktiemarknadsnämndens vägnar

 

 
Johan Munck Ragnar Boman