Aktiemarknadsnämndens uttalande 2002:24

2002-10-14

Undantag från budplikt avseende teckningsoptioner (Kaupthing Bank hf)

Till Aktiemarknadsnämnden inkom den 9 oktober 2002 en framställning från Handelsbanken Securities och Advokatfirman Vinge, som ombud för Kaupthing Bank hf.

BAKGRUND

Beträffande bakgrunden till framställningen lämnas följande redogörelse, som i allt väsentligt är hämtad ur framställningen till nämnden.

Kaupthing Bank hf (Budbolaget), är en isländsk bank, som den 29 augusti 2002 offentliggjorde ett uppköpserbjudande ("Erbjudandet"), med enbart aktievederlag, till aktieägarna i JP Nordiska AB (Målbolaget), vilket bolag är noterat på Stockholmsbörsens O-lista. Aktievederlaget motsvarade 12 kronor vid tidpunkten för offentliggörande av Erbjudandet medförande en premie om 41 procent i förhållande till senaste betalkurs för aktier i Budbolaget och Målbolaget före Erbjudandet.

Målbolaget har utgivit 800.000 teckningsoptioner berättigande till teckning av 880.000 nya aktier under perioden 1-30 september 2003. Teckningskursen är 34,92 kronor. Enligt framställningen innehas runt en fjärdedel av teckningsoptionerna av ett koncernbolag och resterande av ett begränsat antal anställda eller före detta anställda i Målbolagets koncern.

Enligt punkten II.6 i Näringslivets Börskommittés rekommendation rörande offentligt erbjudande om aktieförevärv skall ett erbjudande om förvärv av aktier omfatta av målbolaget utgivna värdepapper som är relaterade till aktierna, förutsatt att prissättningen på dessa värdepapper väsentligt påverkas av att noteringen av aktierna skulle upphöra. Vederlaget för sådana värdepapper skall alltid vara skäligt.

Med beaktande av nuvarande börskurs för Målbolagets aktier och återstående löptid för teckningsoptionerna är enligt framställningen sannolikheten för utövande låg.

Enligt Black & Scholes värderingsmodell beräknas en teckningsoption, vid antagande om 30 procents volatilitet och baserat på Målbolagets aktiekurs dagen före offentliggörande av Erbjudandet, i praktiken sakna varje värde. För att illustrera teckningsoptionernas begränsade värde även under antagande om en ytterst hög - och i sig inte realistisk - volatilitet har beräkning gjorts vid 50 procent. I sådant fall beräknas värdet per teckningsoption istället uppgå till cirka 0,011 kronor (cirka 0,015 kronor under antagande att detta värde skall justeras upp med budpremien för att utgöra skäligt vederlag) medförande ett totalt värde för samtliga optioner om cirka 9.000 kronor (cirka 12.000 kronor under antagande att detta värde skall justeras upp med budpremien för att utgöra skäligt vederlag).

Teckningsoptionerna förfaller inte om Erbjudandet fullföljs. Innehavarna av teckningsoptioner kommer även därefter ha möjlighet att nyteckna aktier i det noterade Målbolaget i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna. Under förutsättning att Budbolaget blir ägare till mer än 90 procent av aktier och röster i Målbolaget, avses Målbolaget avnoteras och återstående aktier bli föremål för tvångsinlösen. I sådant fall kommer innehavare av teckningsoptioner att erbjudas att utöva dessa och därefter deltaga som aktieägare i tvångsinlösenförfarandet.

I framställningen påpekas särskilt att teckningsoptionerna gavs ut av Målbolaget inom ramen för ett incitamentsprogram för personalen och alltså inte som renodlade värdepapper avsedda för allmän omsättning.

Mot bakgrund av ovanstående och med beaktande av de oproportionerligt stora administrativa kostnader som det skulle medföra att inkludera tecknings-optionsinnehavarna i Erbjudandet samt de praktiska svårigheterna att utbetala så små belopp, hemställs i framställningen till Aktiemarknadsnämnden att nämnden medger undantag från punkten II.6 i NBK:s rekommendation rörande offentligt erbjudande om aktieförvärv så att Budbolaget inte behöver inkludera optionerna i Erbjudandet.


ÖVERVÄGANDEN

Av punkten II.6 i NBK:s rekommendation rörande offentligt erbjudande om aktieförvärv följer att ett erbjudande om förvärv av aktier alltid måste omfatta sådana av målbolaget utgivna, noterade eller onoterade, värdepapper, som är relaterade till aktierna, om prissättningen av dessa värdepapper väsentligt påverkas av prisbildningen på aktierna. Syftet med denna bestämmelse är att skydda innehavarna av sådana värdepapper mot den ekonomiska förlust som de eljest skulle kunna åsamkas genom erbjudandet.

Aktiemarknadsnämnden har enligt punkten I.2 i rekommendationen tillagts befogenhet att meddela undantag från rekommendationens bestämmelser. I kommentaren till denna punkt uttalas att möjligheten att bevilja undantag torde ha en särskild relevans när det gäller frågan om budplikt, men bestämmelsen är inte begränsad till frågan om budplikt. Nämnden har också beviljat undantag från andra bestämmelser än de som avser budplikt.

En strikt tillämpning av punkten II.6 skulle i förevarande fall innebära att Budbolaget skulle vara tvunget att erbjuda sig att förvärva även de utestående teckningsoptionerna i Målbolaget. Med hänsyn till teckningsoptionernas spridning och därmed mycket ringa värde för var och en av optionsinnehavarna kan emellertid ett sådant erbjudande inte anses nödvändigt för att uppfylla bestämmelsens syfte. Då erbjudandet dessutom skulle medföra inte oväsentliga administrativa kostnader och praktiska problem för Budbolaget, föreligger enligt nämndens mening förutsättningar för att bevilja undantag från punkten II.6. Jfr AMN 2001:29.


BESLUT

Aktiemarknadsnämnden medger Kaupthing Bank hf undantag från skyldigheten att i samband med budet på aktierna i JP Nordiska AB erbjuda sig att förvärva även de av bolaget utgivna teckningsoptionerna.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Detta ärende har med stöd av 7 § arbetsordningen för Aktiemarknadsnämnden behandlats av ordföranden ensam.

På Aktiemarknadsnämndens vägnar

 

 

 
Johan Munck Rolf Skog