Aktiemarknadsnämndens uttalande 2002:25

2002-10-22

Tillämpning av svenska regler om likabehandling vad gäller erbjudet pris vid offentligt erbjudande avseende utländskt bolag noterat i Sverige.

Till Aktiemarknadsnämnden inkom den 7 oktober 2002 en framställning från Sveriges Aktiesparares Riksförbund (Aktiespararna).

Bakgrund

Beträffande bakgrunden till framställningen lämnas följande redogörelse, som är hämtad huvudsakligen ur Aktiespararnas framställning till nämnden.

Det finska bolaget Outokumpu Oyj offentliggjorde den 1 juli 2002 ett offentligt erbjudande om förvärv av samtliga aktier i det finska bolaget AvestaPolarit Oyj Abp. Merparten av aktierna i AvestaPolarit hade Outokumpu redan före detta erbjudande förvärvat från Corus Group plc. Enligt framställningen till Aktiemarknadsnämnden reflekterade det erbjudna priset i Outokumpus erbjudande emellertid inte det tidigare förvärvet från Corus Group.

Aktierna i AvestaPolarit är noterade på Stockholmsbörsen och bolaget har ett stort antal svenska aktieägare. Aktiespararna har mot denna bakgrund, och med hänvisning till Näringslivets Börskommittés rekommendation om offentliga erbjudanden om aktieförvärv, hemställt att Aktiemarknadsnämnden uttalar huruvida Outokumpus agerande i samband med budet på AvestaPolarit överensstämmer med god sed på den svenska aktiemarknaden.

Överväganden

Näringslivets Börskommittés rekommendation rörande offentligt erbjudande om aktieförvärv reglerar offentliga uppköpserbjudanden på den svenska aktiemarknaden. Rekommendationen bygger på principen att aktieägarna i det bolag vars aktier blir föremål för ett uppköpserbjudande (målbolaget) skall behandlas lika av budgivaren. Med utgångspunkt i denna princip upptar rekommendationen bl.a. en regel om att det pris som erbjuds aktieägarna i ett uppköpserbjudande, under vissa förutsättningar, skall anpassas till tidigare förvärv från budgivarens sida av aktier i målbolaget.

I förevarande fall är emellertid målbolaget, AvestaPolarit, ett finskt aktiebolag. I punkten I.1 i rekommendationen anges att den skall tillämpas då "en svensk eller utländsk, juridisk eller fysisk person (köparen), offentligen erbjuder aktieägare i ett svenskt bolag som utgivit aktier vilka är noterade vid en börs eller auktoriserad marknadsplats (målbolaget) att på generellt angivna villkor överlåta sina aktier till köparen". En förutsättning för rekommendationens tillämplighet är alltså att målbolaget är ett svenskt bolag. Detta understryks också i kommentaren till samma punkt, där det uttryckligen anges att rekommendationen är tillämplig endast då ett offentligt erbjudande avser finansiella instrument utgivna av ett svenskt bolag och att utländska aktier (depåbevis) som är inregistrerade på Stockholmsbörsen inte omfattas. Därvid framhålls det att det inte skulle vara rimligt att från svensk sida ställa upp krav på den information som bör lämnas till ett sådant företags aktieägare.

Att NBK:s rekommendation således inte är tillämplig när målbolaget är utländskt utesluter inte utan vidare att det skulle kunna finnas anledning att ställa vissa krav på budgivaren med utgångspunkt i svenska aktiemarknadsprinciper, när som i förevarande fall aktierna i bolaget är noterade även på svensk börs. Till bilden hör dessutom att den grundläggande principen om likabehandling gäller även för finsk del. Där har den dock, till skillnad från vad som är fallet i Sverige, lagfästs och torde kunna bli föremål för prövning av domstol (se 6 kap. 1 § i den finska värdepappersmarknadslagen av den 26 maj 1989). I budprospektet har också intagits ett utlåtande av den finska Finansinspektionen, där det konstateras att frågan om priset i sista hand avgörs av allmän domstol.

Av det nu anförda följer att det inte skulle vara fritt från komplikationer att utan uttryckligt stöd av en aktiemarknadsregel lägga svenska principer till grund för en bedömning av erbjudandet i förevarande fall. Detta gäller särskilt som principen om likabehandling kan ges olika innebörd i skilda länder.

Enligt vad Aktiemarknadsnämnden erfarit diskuteras f.n. inom Näringslivets Börskommitté en utvidgning av rekommendationens tillämpningsområde till att avse även utländska aktier som är noterade på svensk börs eller auktoriserad marknadsplats. En sådan ändring skulle kunna träda i kraft våren 2003. Inte minst med hänsyn till intresset av förutsebarhet bör det arbetet inte föregripas i praxis. Nämnden är med hänsyn härtill och vad i övrigt anförts ovan i detta läge inte beredd att närmare ingå i prövning av frågan om Outokumpus agerande i samband med budet på AvestaPolarit strider mot god sed på den svenska aktiemarknaden.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

I behandlingen av detta ärende har deltagit: Johan Munck (ordförande), Lars Bredin (vice ordförande), Carl-Johan Åberg (vice ordförande), Jan Mikael Bexhed och Ulf Magnusson.

På Aktiemarknadsnämndens vägnar

 

 
Johan Munck Rolf Skog