Aktiemarknadsnämndens uttalande 2002:30

2002-11-29

Fråga om undantag från budplikt vid företagsrekonstruktion
(Telenor-Utfors)

Till Aktiemarknadsnämnden inkom den 21 november 2002 en framställning från Linklaters Advokatbyrå som ombud för Telenor Business Solutions Holding AS.

BAKGRUND

Beträffande bakgrunden till framställningen lämnas följande redogörelse, som i allt väsentligt är hämtad ur framställningen till nämnden.

Utfors AB, som är ett svenskt aktiemarknadsbolag, har under viss tid befunnit sig i finansiell kris. På grund härav har Utfors jämte två av dess dotterbolag inlett ett rekonstruktionsförfarande enligt lagen (1996:764) om företagsrekonstruktion. Avsikten med rekonstruktionen är att ett offentligt ackord skall fastställas, vilket skulle innebära att Utfors och dotterbolagens oprioriterade borgenärer erhåller ersättning om 25 procent av sina respektive fordringar. En förutsättning för att det offentliga ackordet skall kunna finansieras är att en extern investerare tillskjuter kapital till Utfors. Vidare är Utfors i behov av kortfristig finansiering av den löpande verksamheten.

Följande bakgrundsinformation framgår av en den 20 november 2002 utfärdad kallelse till extra bolagsstämma i Utfors, att avhållas den 18 december 2002:
"Bolagets finansiella ställning har under sommaren och hösten blivit alltmer ansträngd. Bolagets situation accentuerades ytterligare då Bolaget inte längre uppfyllde villkoren i Bolagets låneavtal med bankkonsortiet vilket resulterade i att Bolaget inte längre hade tillgång till finansiering under låneavtalet. För att lösa den allvarliga situationen som därmed uppkom fattade Utfors styrelse och ledning beslut om att ansöka om företagsrekonstruktion. Detta ansågs vara den bästa lösningen för att på bästa sätt bevara värdet i Utfors för alla inblandade parter inklusive aktieägare, långivare, kunder, leverantörer och personal. Under företagsrekonstruktionen har Bolaget och vissa aktieägare arbetat tillsammans med rekonstruktören för att finna en lösning på Bolagets finansiella problem och därigenom kunna säkerställa fortsatt drift av Bolagets verksamhet samtidigt som man tillgodosåg Bolagets aktieägares och långivares intressen. Styrelsen och rekonstruktören var eniga om att en sådan lösning förutsatte att man fann en industriell partner med långsiktigt intresse som kunde fortsätta drift och utveckling av Bolagets verksamhet. Efter intensiva förhandlingar träffades den 18 november 2002 avtal mellan, bl.a., Bolaget, Telenor, bankkonsortiet, rekonstruktören och aktieägare representerande ca 34 procent av aktier och röster i Bolaget avseende Telenors investering i Bolaget och en finansiell rekonstruktion av Bolaget."

Telenor Business Solutions Holding AS ("Telenor") har förklarat sig villigt att, direkt eller genom svenskt dotterbolag, genom kontant betalning, kvittning av fordran eller tillskott av apportegendom, tillskjuta kapital i den utsträckning som är nödvändig för att finansiera det offentliga ackordet samt Utfors löpande verksamhet fram till dess transaktionen har slutförts. Telenor, Utfors, Utfors prioriterade borgenärer och vissa större aktieägare i Utfors undertecknade den 18 november 2002 det avtal som nämns i ovanstående utdrag ur bolagstämmokallelsen ("Avtalet"). Avtalet reglerar en lösning som i sina huvuddrag offentliggjordes genom ett pressmeddelande den 18 november 2002. Utfors styrelse har undersökt olika alternativ för att ta bolaget ur den nuvarande situationen och därvid dragit slutsatsen att den nu avtalade lösningen med Telenor är det bästa alternativet för Utfors, dess långivare och aktieägare.

Telenor har samtyckt till en lösning som innebär att Utfors aktieägare kvarstår som en minoritet under en övergångsperiod. Vid ett offentligt erbjudande enligt reglerna om budplikt skulle Telenors ägande i Utfors kunna komma att överskrida 90 procent av aktierna och rösterna, vilket skulle möjliggöra för såväl Telenor som för minoritetsaktieägare att omedelbart påkalla tvångsinlösen. I ett sådant scenario skulle, enligt framställningen, Utfors nuvarande aktieägare gå miste om Utfors framtida värdeutveckling.

Avtalet innebär bl.a. att Telenor kommer att teckna sig i en nyemission mot tillskott av apportegendom för aktier motsvarande 90 procent av det totala antalet aktier och röster i Utfors efter nyemissionen. Vidare skall Telenor genom teckning i två emissioner av konvertibla skuldebrev ges rätt att genom konvertering förvärva aktier motsvarande ytterligare ca 7 procent av det totala antalet aktier och röster i Utfors med beaktande av latent utspädning. Inom ramen för den ena konvertibelemissionen kommer Telenor att tillskjuta samtliga aktier i ett av dess rörelsedrivande dotterbolag till Utfors och därigenom erhålla rätt till konvertering av lånebelopp till aktier motsvarande omkring ytterligare 5 procent av aktierna och rösterna i bolaget. De närmare villkoren för denna konvertibelemission kommer att fastställas på grundval av en utomstående, oberoende värdering av Utfors och apportegendomen. Den andra konvertibelemissionen kommer att ske mot tillskott av apportegendom och berättiga Telenor till konvertering av lånebelopp till aktier motsvarande ytterligare 2 procent av aktierna och rösterna i bolaget.

Telenor kommer även att bevilja Utfors ett kortfristigt lån för att säkra driften av den löpande verksamheten till dess att transaktionen genomförts.

De ovan beskrivna transaktionerna är bl.a. villkorade av att Telenor och dess dotterbolag beviljas undantag från den budplikt enligt NBK:s rekommendation om offentligt erbjudande på aktiemarknaden uppkommer till följd av transaktionerna.

Om inte villkoren för transaktionerna uppfylls har Telenor enligt Avtalet rätt och på vissa villkor skyldighet att i stället förvärva aktierna eller tillgångarna i vissa av Utfors dotterbolag genom pantrealisation eller försäljning i konkurs.

Mot bakgrund av att de övervägda förvärven av aktier utgör erforderliga led i en rekonstruktion av ett bolag med betydande ekonomiska svårigheter hemställs i framställningen till Aktiemarknadsnämnden om undantag från budplikt för Telenors direkta eller indirekta förvärv av:

  1. 90 procent av aktierna och rösterna i Utfors genom nyteckning,
  2. omkring 5 procent av aktierna och rösterna i Utfors genom konvertering av konvertibla skuldebrev, samt
  3. 2 procent av aktierna och rösterna i Utfors genom konvertering av konvertibla skuldebrev.


ÖVERVÄGANDEN

I Näringslivets Börskommittés rekommendation rörande offentligt erbjudande om aktieförvärv finns bestämmelser om budplikt. Budplikt inträder när någon efter förvärv av aktier, ensam eller tillsammans med närstående som avses i rekommendationens punkt II.11 a-c, genom förvärv av aktier i ett aktiemarknadsbolag uppnår en ägarandel som uppgår till eller överstiger 40 procent av det totala antalet röster i bolaget. Syftet med bestämmelserna är att erbjuda övriga aktieägare en möjlighet att på visst sätt lämna bolaget i samband med ett kontrollägarskifte.

Genom deltagande i den planerade emissionen i Utfors kommer Telenor att förvärva aktier i Utfors i sådan utsträckning att Telenor uppnår en ägarandel representerande mer än 40 procent av röstetalet för samtliga aktier i bolaget. Enligt punkt III.1 uppkommer därigenom en skyldighet för Telenor att erbjuda sig att förvärva samtliga övriga aktier utgivna av Utfors.

Aktiemarknadsnämnden har enligt punkt I.2 av rekommendationen tillagts befogenhet att meddela undantag från rekommendationens bestämmelser. I kommentaren till denna punkt har uttalats att skäl för att bevilja undantag från budplikten normalt föreligger bl.a. i det fallet att innehavet uppkommit till följd av en emission av aktier som är ett erforderligt led i rekonstruktionen av ett bolag med betydande ekonomiska svårigheter. Nämnden har också vid upprepade tillfällen beviljat undantag från budplikten i fall av nu nämnt slag.

En skillnad mellan det nu aktuella fallet och de fall som nämnden tidigare behandlat är att Telenor genom apportemissionen skulle komma att uppnå en så hög kapital- och röstandel som 90 procent i Utfors och, genom förvärv av konvertibler, kunna öka sitt innehav ytterligare ca 7 procentenheter efter konvertering.

En förutsättning för att dispens skall kunna beviljas med hänvisning till exempelvis en ekonomisk krissituation är enligt nämndens mening att inte andra skäl med tillräcklig styrka talar emot dispens. Ett sådant skäl kan vara att investeraren i fråga skulle komma att uppnå en så hög ägarandel i bolaget att kvarvarande ägare berövas många av sina aktiebolagsrättsliga minoritetsrättigheter. Gränsen för utövande av flertalet sådana rättigheter går vid ett innehav om minst en tiondel av aktierna i bolaget. Detta talar för att undantag från budplikten normalt inte bör beviljas för förvärv som resulterar i en ägarandel överstigande 90 procent av totalantalet aktier i bolaget. I ett aktiemarknadsbolag medför emellertid spridningen av aktierna att de aktuella minoritetsrättigheterna i praktiken bortfaller redan vid en lägre ägarandel än 90 procent. I konsekvens härmed uppställde Aktiemarknadsnämnden i AMN 2002:12 vid beslut om undantag från budplikten vid förvärv av aktier representerande totalt
ca 85 procent av kapital och röster det villkoret att ägaren fullföljde en i framställningen redovisad plan för att inom viss tid nedbringa andelen till en lägre nivå. Jfr även AMN 2002:29.

Enligt nämndens mening bör inte det förhållandet att minoritetsaktieägarna, om förvärvaren är ett svenskt aktiebolag och uppnår mer än 90 procent av aktierna och rösterna, enligt aktiebolagslagen har möjlighet att begära att få aktierna inlösta anses utgöra ett godtagbart substitut för ett offentligt erbjudande. En begäran om inlösen är nämligen förenad med vissa komplikationer och innebär inte utan vidare att minoritetsaktieägarna får den information som följer av ett offentligt erbjudande.

I det aktuella fallet skulle Telenor komma att förvärva aktier i Utfors under sådana omständigheter som enligt rekommendationen normalt skall kunna läggas till grund för dispens från budplikten. Med hänsyn till att ägarandelen initialt skulle komma att uppgå till 90 procent anser nämnden emellertid att en sådan dispens i princip inte bör beviljas med mindre än att denna andel är avsedd att inom viss angiven tid minskas till en lägre nivå. Telenors avsikt är tvärtom att öka ägarandelen ytterligare. Till detta kommer att några skäl som skulle göra ett undantag från budplikten särskilt angeläget inte har lagts fram. Ingenting skulle nämligen hindra Telenor från att förbinda sig att för viss tid avstå från att använda tvångsinlösenrätten, för det fall bolaget efter ett offentligt erbjudande skulle uppnå en andel som överstiger 90 procent av antalet aktier och röster. Det i framställningen som undantagsskäl angivna intresset för vissa aktieägare att ta del i Utfors framtida värdeutveckling kan ju då tillgodoses genom att dessa avstår från att acceptera budet och från att själva begära tvångsinlösen av sina aktier.

Under sådana förhållanden kan Telenors framställning inte bifallas.

BESLUT

Aktiemarknadsnämnden lämnar framställningen utan bifall.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

I behandlingen av detta ärende har deltagit: Johan Munck (ordförande), Lars Bredin (vice ordförande), Carl-Johan Åberg (vice ordförande), Ulf Aspenberg, Jan-Mikael Bexhed och Ulf Magnusson.

På Aktiemarknadsnämndens vägnar

 

 

 
Johan Munck Rolf Skog