Aktiemarknadsnämndens uttalande 2003:4

2003-02-16

Undantag från budplikt (MGA Holding AB)

Till Aktiemarknadsnämnden inkom den 12 februari 2003 en framställning från Handelsbanken Capital Markets på uppdrag av MGA Holding AB.

BAKGRUND

Beträffande bakgrunden till framställningen lämnas följande redogörelse, som i allt väsentligt är hämtad ur framställningen till nämnden.

Det på Stockholmsbörsens O-lista noterade bolaget Active Biotech AB planerar genomföra en aktieemission med företrädesrätt för bolagets aktieägare. Bolaget har två aktieserier utgivna och noterade, serie A med en röst per aktie och serie B med en tiondels röst per aktie. Nominellt belopp är 25 kr per aktie. Senast betalt för bolagets B-aktie var 20:4 kronor (11 februari 2003). Emissionen planeras genomföras så att en gammal aktie, oavsett serie, ger rätt att teckna två nya aktier av serie B för en teckningskurs om 10 kronor. Total emissionslikvid uppgår till högst 224.925.840 kronor. Emissionskursen ligger således under aktiens nominella belopp. På grund av aktiebolagslagens regler om underkursemission och då bolaget inte har möjlighet att i enlighet med aktiebolagslagen täcka mellanskillnaden mellan emissionskursen och aktiens nominella belopp, måste bolaget genom en nedsättning av aktiekapitalet minska aktiernas nominella belopp till 10 kronor. Nedsättningen av aktiekapitalet sker därvid med 168.694.380 kronor. Efter nedsättningen men före emissionen uppgår aktiekapitalet till 112.462.920 kronor.

Nedsättningen av aktiekapitalet kan genomföras utan krav på rättens tillstånd om bolaget genom en nyemission tillförs ett belopp motsvarande nedsättningsbeloppet. Således kommer den förestående nyemissionen att uppfylla detta krav, förutsatt att den tecknas och betalas med minst nedsättningsbeloppet, 169 MSEK (efter avrundning). Om emissionen inte inbringar lägst detta belopp kan emissionen inte registreras förrän nedsättningen erhållit rättens tillstånd. Eftersom det normalt tar ca fem – sex månader att erhålla rättens tillstånd skulle detta leda till att emissionen inte kan registreras. Detta måste nämligen ske senast sex månader från beslut. Konsekvenserna härav är långtgående. Bortsett från svårigheter med att återbetala emissionslikviden och hantera eventuell räntekompensation kan den handel som skett i aktier efter rättens frånskiljande och som under teckningstiden skett i teckningsrätter i efterhand komma att uppfattas som klandervärd. Det är därför, enligt vad som sägs i framställningen, inte möjligt att genomföra den planerade emissionen, med mindre någon genom en emissionsgaranti säkerställer att emissionen inbringar i vart fall ett belopp motsvarande nedsättningsbeloppet, 169 MSEK.

Det är angeläget för bolaget att genomföra nyemissionen utan tidsutdräkt. Skälet härtill är att bolaget, som är ett forskningsintensivt läkemedelsbolag, är beroende av en stark finansiell ställning för att kunna driva kliniska projekt och för att kunna säkerställa förhandlingsstyrkan i diskussioner med potentiella partners kring licensavtal. Bolagets s.k. burn rate är av storleken att ett belopp motsvarande bolagets kassa vid 2003 års ingång i princip förbrukas under en 12 månaders period. Samtidigt kan inte några intäkter från utlicensiering med säkerhet prognostiseras. Vidare talar bolagets erfarenhet för att kapitalanskaffningar måste genomföras innan kapitalbristen blivit så akut att investerarnas förtroende för bolaget och dess ledning inte minskat eller försvunnit.

Active Biotech har två dominerande ägare. Den ena är MGA Holding AB (”MGA”), som äger aktier motsvarande 8,3 procent av kapitalet och 32,8 procent av rösterna. Den andra är Pharmacia Corporation, som genom sitt svenska dotterbolag Pharmacia AB äger aktier motsvarande 24,1 procent av kapitalet och 17,1 procent av rösterna. Pharmacia avser inte att utnyttja sina teckningsrätter och teckna i emissionen. En försäljning av teckningsrätterna i marknaden har bedömts innebära en mycket kraftig negativ effekt på handeln i teckningsrätterna, vilket i sin tur skulle kunna leda till att kursen på bolagets aktier sjunker under teckningstiden och riskerar att hamna i närheten av teckningskursen. Detta skulle äventyra emissionens genomförande. För att ändå medverka till emissionens genomförande har Pharmacia till MGA avtalat om överlåtelse av sina 5.428.572 rätter för en symbolisk köpeskilling om ett öre per teckningsrätt.

MGA har ett långsiktigt perspektiv på sitt ägande i Active Biotech. MGA är därför angeläget om att emissionen kan genomföras snarast möjligt, i syfte att undvika de negativa konsekvenser som en uppskjuten kapitalanskaffning skulle ge upphov till för bolaget. För att säkerställa emissionens tekniska genomförande är MGA därför berett att genom en emissionsgaranti åta sig tillse att emissionen tecknas och betalas till ett belopp om 169 MSEK. MGA är dock inte intresserad av att bli ägare till så mycket som 40 procent av rösterna och än mindre till samtliga aktier i bolaget. MGA önskar därför inte bli föremål för budplikt.

MGA kommer i den förestående nyemissionen således genom att utnyttja dels de teckningsrätter (1.876.040) bolaget är berättigat till på grund av sitt tidigare aktieinnehav, dels de teckningsrätter som förvärvas från Pharmacia (5.428.572) att teckna 7.304.612 nya B-aktier för en sammanlagd teckningslikvid om 73.046.120 kronor. Efter denna teckning skulle MGA vara ägare till 24,4 procent av kapitalet och 32,6 procent av rösterna i Active Biotech, förutsatt att emissionen fulltecknas.

Om inte några andra aktieägare tecknar i nyemissionen kommer MGA på grund av sin garanti att nödgas teckna ytterligare högst 9.564.826 B-aktier. Efter ett sådant garantiuppfyllande skulle MGA vara ägare till 63,3 procent av aktierna i bolaget med en röstandel om 62,3. Antagandet om att inte någon annan aktieägare tecknar skulle också få till följd att emissionen, som uttrycks som en ”högsta” emission, endast skulle tecknas till ett belopp om 169 MSEK. Detta antagande är gjort för att illustrera ett värsta tänkbara teoretiskt scenario. Det sannolika är dock att bolagets övriga aktieägare tecknar. Härigenom minskar risken för att MGA:s röstandel uppgår till mer än 40 procent.

I kallelsen till den bolagsstämma som skall besluta om nyemissionen och nedsättningen, kommer garantin att beskrivas liksom skälen för garantin. Även storleken på MGA:s aktieinnehav och röstandel vid fullt infriande av garantin kommer att anges. Härigenom bereds Active Biotechs aktieägare möjlighet att vid bolagsstämman rösta mot emissionen vid missnöje med arrangemanget.

Skulle MGA till följd av infriande av sin emissionsgaranti, bli ägare till aktier med mer än 40 procent av rösterna i Active Biotech, uppstår budplikt enligt NBK:s takeover-rekommendation. Härvid skulle ett bud komma att läggas med ett vederlag om 10 kronor. Osäkerhet råder om hur den symboliska ersättningen till Pharmacia om ett öre skall betraktas. Några andra förvärv av aktier i Active Biotech har MGA inte gjort inom sex månader före dagens datum och några andra förvärv än teckning i nyemissionen planeras inte heller.
I framställningen till Aktiemarknadsnämnden hemställer MGA mot bakgrund av ovanstående att Aktiemarknadsnämnden medger undantag från budplikten enligt Näringslivets Börskommittés regler om budplikt i Rekommendation rörande offentliga erbjudanden om aktieförvärv. Om undantag från budplikt medges men Aktiemarknadsnämnden väljer att förena undantaget med villkor om att MGA skall nedbringa sin röstandel i Active Biotech inom viss tid, hemställer MGA om att denna tidsfrist inte skall understiga 20 månader. För den händelse Aktiemarknadsnämnden inte skulle medge undantag från budplikten hemställer MGA om klargörande om vederlaget i ett budplikts bud skall uppgå till 10 kronor, vilket skulle vara vad bolaget erlagt för huvuddelen nämligen 56,7 procent av aktierna i den nyemission som lett till budplikten, eller om vederlaget skall uppgå till 10 kronor och 1 öre vilket skulle motsvara vad MGA betalat för en mindre andel, nämligen 43,3 procent av aktierna i nyemissionen.

ÖVERVÄGANDEN

I Näringslivets Börskommittés rekommendation rörande offentligt erbjudande om aktieförvärv finns bestämmelser om budplikt. Budplikt inträder när någon efter förvärv av aktier, ensam eller tillsammans med närstående som avses i rekommendationens punkt II.11 a-c, genom förvärv av aktier i ett aktiemarknadsbolag uppnår en ägarandel som uppgår till eller överstiger 40 procent av det totala antalet röster i bolaget. Bestämmelserna om budplikt syftar till att erbjuda övriga aktieägare en möjlighet att på visst sätt lämna bolaget i samband med ett kontrollägarskifte.

Aktiemarknadsnämnden har enligt punkten I.2 av rekommendationen tillagts befogenhet att meddela undantag från rekommendationens bestämmelser, däribland bestämmelserna om budplikt. I kommentaren till punkten uttalas att Aktiemarknadsnämnden kan befria en aktieägare från budplikt bl.a. i fall då skälen till den nya ägarpositionen är sådana att budplikt inte är motiverad. I kommentaren nämns som exempel att aktieinnehavet uppkommit till följd av en emission som är ett erforderligt led i rekonstruktionen av ett bolag med betydande ekonomiska svårigheter. I linje med detta har Aktiemarknadsnämnden tidigare beviljat undantag från en eventuellt uppkommande budplikt bl.a. i fall där en aktieägare, i samband med en emission av aktier i ett bolag med betydande ekonomiska svårigheter, utfärdat en emissionsgaranti och som en följd därav riskerat att uppnå en ägarandel representerande 40 procent eller mer av röstetalet för samtliga aktier i bolaget.

I det fall Aktiemarknadsnämnden nu har att bedöma föreligger inte en akut ekonomisk kris i bolaget, men av framställningen framgår att Active Biotechs verksamhet på längre sikt är beroende av det kapitaltillskott som den planerade nyemissionen av aktier skulle kunna medföra.

Emissionen skall, av närmast juridiskt-tekniska orsaker, till viss del garanteras av MGA, som redan innehar aktier representerande 33 procent av rösterna för samtliga aktier i bolaget och därmed är den röstmässigt dominerande ägaren, låt vara att Pharmacia är den kapitalmässigt största ägaren. Genom garantin kommer emissionen att kunna fullföljas även om övriga aktieägares intresse av att teckna aktier skulle visa sig vara mycket svagt eller obefintligt.

Om inte några andra aktieägare alls skulle komma att teckna aktier i nyemissionen kommer MGA på grund av sin garanti att uppnå en total ägarandel i Active Biotech representerande drygt 62 procent av röstetalet för samtliga aktier i bolaget. MGA har emellertid i framställningen till nämnden förklarat sig inte vara intresserat av att bli ägare till en så stor andel i bolaget och skisserat att man inom en period om högst 20 månader, med iakttagande av bl.a. vederbörlig omsorg om aktiekursen, skulle kunna avyttra och omvandla aktier i sådan utsträckning att röstandelen åter hamnade under gränsen för budplikt, dvs. 40 procent.
Beslut om den planerade nyemissionen i Active Biotech skall fattas av bolagsstämman. I kallelsen till stämman kommer, enligt framställningen till nämnden, MGA:s garanti att beskrivas. Där kommer också att anges hur stor kapital- respektive röstandel i bolaget som MGA skulle få vid ett infriande av garantin.

Enligt Aktiemarknadsnämndens mening talar vad ovan sagts sammantaget för att MGA kan beviljas undantag från den budplikt som skulle kunna uppkomma genom ett infriande av emissionsgarantin på det villkoret att MGA inom viss tid nedbringar sin röstandel till mindre än 40 procent av röstetalet för samtliga aktier i bolaget. Den av bolaget angivna tid om 20 månader som skulle erfordras för att åstadkomma detta får i förevarande fall anses godtagbar.

BESLUT

Aktiemarknadsnämnden medger MGA Holding AB undantag från den skyldighet att erbjuda sig att förvärva resterande aktier i Active Biotech som annars skulle kunna uppkomma vid ett infriande av emissionsgarantin i anslutning till den i framställningen beskrivna nyemissionen i bolaget. Undantaget förenas med villkoret att MGA Holding AB inom högst 20 månader från förvärvet av aktierna nedbringar sin röstandel till mindre än 40 procent av röstetalet för samtliga aktier i bolaget.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -Detta ärende har med stöd av 7 § arbetsordningen för Aktiemarknadsnämnden behandlats av ordföranden ensam.

På Aktiemarknadsnämndens vägnar


 
Johan Munck Rolf Skog