Aktiemarknadsnämndens uttalande 2003:05


2003-02-25

Till Aktiemarknadsnämnden inkom den 21 februari 2003 en framställning från Advokatfirman Vinge KB i egenskap av ombud för FöreningsSparbanken AB (publ).

 

BAKGRUND

Beträffande bakgrunden till framställningen lämnas följande redogörelse, som i allt väsentligt är hämtad ur framställningen till nämnden.

Nordic Shoes & Accessories AB (publ), tidigare Wedins Norden AB, ("Bolaget") är ett detaljhandelsföretag inom sko- och accessoarbranschen. Bolaget är noterat på Stockholmsbörsens O-lista. Bolagets aktiekapital upp­går för närvarande till 15.157.162 kronor fördelat på 1.000.000 A-aktier och 6.578.581 B-aktier. Banken äger idag inte några aktier i Bolaget.

Bolagets krediter i Banken uppgår till ca 400 miljoner kronor, vilket gör Banken till Bolagets i särklass största kreditgivare. Under räkenskapsåret 2002 utveck­lades Bolagets finansiella situation mycket negativt, huvud­sakligen på grund av att förs­äljningen under det för branschen normalt mycket starka fjärde kvartalet blev lägre än förväntat. I kombination med en sedan tidigare ansträngd finansiell situat­ion har detta fått till följd att Bolaget inte kan betala Bankens förfallna fordringar om ca 20 miljoner kronor per den 31 december 2002. Bolaget har dessutom tvingats ta upp en tillfällig kredit i Banken om ca 40 miljoner kronor. Bolaget och Banken har gjort bedömningen att Bolaget för att undvika konkurs är i behov av en omedelbar finansiell rekonstruktion, bestående i ett kapitaltillskott om ca 200 miljoner kronor. Mot denna bakgrund har Banken tillsammans med Bolaget arbetat fram ett förslag till en delvis garanterad nyemission med företrädesrätt för aktieägarna.

Förslaget bygger på att Bolagets styrelse under februari eller mars 2003 beslutar om nyemission av B-aktier med företrädesrätt för aktieägarna under förutsättning av ordinarie bolagsstämmas godkännande. Ordinarie bolags­stämma planeras hållas den 9 april 2003.

Såväl Bolaget som Banken bedömer att en nyemission med företrädesrätt för aktieägarna inte kan förväntas medföra ett tillräckligt kapitaltillskott om den inte åtminstone delvis är garanterad. Efter vissa förhandlingar med större aktieägare i Bolaget framstår det inte som troligt att någon av dessa kommer att åta sig att garantera emissionen intill ett tillräckligt belopp. Två av dessa aktieägare, Nordico II KB och Nordico GP II HB ("Nordicobolagen") har dock ställt sig positiva till att åta sig att teckna den på dem belöpande delen av företrädesemissionen, vilket skulle innebära att totalt närmare 15 procent av de nya aktierna kommer att tecknas av dessa aktieägare.

Med hänsyn till Bolagets ekonomiska situation och de risker som denna med­för för potentiella aktietecknare är det troligt att en eventuell emissions­garanti till betydande del kan komma att behöva infrias. Följaktligen har det varit mycket svårt att till ett rimligt pris samla ett garantikonsortium. Banken har dock förklarat sig villig att garantera emissionen intill ett belopp om 200 miljoner kronor, förutsatt att Nordicobolagen deltar i emissionen enligt vad som angivits ovan.

Teckningskursen i emissionen föreslås vara en (1) krona. Det antal aktier som skall emitteras har ännu inte fastställts. Det kan därmed inte med säkerhet an­ges hur stor andel av aktiekapitalet respektive rösterna i Bolaget som Banken kan komma att förvärva vid infriande av emissionsgarantin. Det scenario som skulle medföra den största ägarandelen för Banken vore att emissionen omfattade omkring 235 miljoner aktier, vilket skulle medföra att Nordico­bolagen tecknade ca 15 procent, d v s omkring 35 miljoner aktier och att Banken därefter fullt ut infriade emissionsgarantin och således tecknade resterande 200 miljoner aktier. Bankens ägande i Bolaget skulle därefter motsvara ca 83 procent av kapitalet och ca 80 procent av rösterna. Även om denna situation bedöms vara mindre sannolik torde det stå klart att ett garanti­åtagande från Banken kan resultera i att Banken träffas av reglerna om budplikt i avsnitt III i Takeover-rekommendationen.

Beroende på hur stort Bankens aktieinnehav i Bolaget blir efter emissionen kan Banken finna det lämpligt att överföra ägandet till Sparta Holding AB eller någon annan Banken närstående juridisk person ("Närstående"). Vad som sägs nedan om Bankens ägande omfattar även Närståendes ägande.

Banken avser att snarast möjligt, och i inget fall senare än 31 december 2005 avyttra tillräckligt många aktier i Bolaget för att Bankens innehav inte längre skall träffas av Takeover-rekommendationens regler om budplikt. Eftersom Banken inte har något intresse av att i längden äga en avsevärd aktiepost i ett rörelse­främmande bolag kommer Bankens målsättning att vara att inom denna tidsram avyttra hela sitt aktieinnehav i Bolaget.

Genom nyemissionen kommer Bolagets förfallna skulder till Banken att kunna återbetalas. Om inte Bolaget inom kort tillförs tillräckligt med kapital för att lösa bankkrediterna kommer Banken att nödgas försätta Bolaget i konkurs. Banken är inte beredd att lämna ett offentligt erbjudande om förvärv av samtliga aktier i ett i för­hållande till Bankens verksamhet rörelsefrämmande bolag. Banken ser det inte heller som ett realistiskt alternativ att avyttra aktierna i Bolaget inom den tidsfrist som anges i Takeover-rekommendationen. En sådan massiv försälj­ning skulle dessutom ofrån­komligen pressa ned aktiekursen kraftigt och därmed inte ligga i övriga aktie­ägares intresse. Dispens från kravet på budplikt är således en förutsättning för att Banken skall åta sig att garantera nyemissionen intill det belopp som krävs för en rekon­struk­­tion av Bolaget.

I framställningen till Aktiemarknadsnämnden hemställer Banken, mot bakgrund av vad som redovisats i framställningen, om dispens från reglerna om budplikt på så sätt att Banken skall kunna infria en emissions­garanti om 200 miljoner kronor, som vid fullt infriande skulle kunna leda till att Bankens röstandel uppgick till ca 80 procent. Banken hemställer vidare att beviljad dispens med angivna tidsgränser skall omfatta Närstående. Dispensansökan avser tiden fram till och med den 31 december 2005.

 

ÖVERVÄGANDEN

I Näringslivets Börskommittés rekommendation rörande offentligt erbjudande om aktieförvärv finns bestämmelser om budplikt. Budplikt inträder när någon efter förvärv av aktier, ensam eller tillsam­mans med närstående som avses i rekommendationens punkt II.11 a-c, genom förvärv av aktier i ett aktiemarknadsbolag uppnår en ägarandel som uppgår till eller överstiger 40 procent av det totala antalet röster i bolaget. Bestämmelserna om budplikt syftar till att erbjuda övriga aktieägare en möjlighet att på visst sätt lämna bolaget i samband med ett kontrollägarskifte.

Aktiemarknadsnämnden har enligt punkten I.2 av rekommendationen tillagts befogenhet att meddela undantag från rekommendationens bestämmelser, däribland bestämmelserna om budplikt. I kommentaren till denna punkt har uttalats att skäl för att bevilja undantag från budplikten normalt föreligger bl.a. i det fallet att innehavet uppkom­mit till följd av en emission av aktier som är ett erfor­derligt led i rekonstruktionen av ett bolag med betydande ekonomiska svårigheter. I linje med detta har Aktiemarknadsnämnden tidigare beviljat undantag från en eventuellt uppkommande budplikt bl.a. i fall där någon, i samband med en emission av aktier i ett bolag med betydande ekonomiska svårigheter, utfärdat en emissionsgaranti och som en följd därav riskerat att uppnå en ägarandel representerande 40 procent eller mer av röstetalet för samtliga aktier i bolaget.

Dessa dispensskäl är också för handen i förevarande fall. Nordic Shoes & Accessories befinner sig i betydande ekonomiska svårigheter och en garanterad nyemission är enligt framställningen erforderlig för rekonstruktion av bolaget. Detta talar för att undantag från budplikten bör beviljas. Med hänsyn till att den i och för sig höga röstandel om ca 80 procent som Banken skulle kunna komma att uppnå genom ett infriande av emissionsgarantin kommer att nedbringas till i vart fall under 40 procent snarast möjligt, och i inget fall senare än den 31 december 2005, bör inte heller den initialt höga röstandelen anses hindra att Banken medges undantag från budplikten. Undantaget bör på motsvarande sätt gälla för Sparta Holding AB eller någon annan Banken närstående juridisk person till vilken Banken kan finna det lämpligt att överföra ägandet.

 

BESLUT

Aktiemarknadsnämnden medger FöreningsSparbanken undantag från den skyldighet att erbjuda sig att förvärva resterande aktier i Nordic Shoes & Accessories som annars skulle kunna upp­komma vid ett infriande av emissionsgarantin i anslutning till den i framställningen beskrivna nyemissionen i bolaget. Undantaget gäller också för Sparta Holding AB eller någon annan banken närstående juridisk person till vilken banken kan komma att överföra ägandet. Undantaget förenas med villkoret att röstandelen snarast möjligt, och i vart fall senast vid 2005 års utgång, nedbringas till mindre än 40 procent av röstetalet för samtliga aktier i bolaget.


Detta ärende har med stöd av 7 § arbetsordningen för Aktiemarknadsnämnden behandlats av ordföranden ensam.

 

På Aktiemarknadsnämndens vägnar

 

 

 
Johan Munck Rolf Skog