Aktiemarknadsnämndens uttalande 2003:6


2003-02-24

Undantag från skyldighet att bjuda på teckningsoptioner (Adera - Mogul)

Till Aktiemarknadsnämnden inkom den 24 februari 2003 en framställning från Magnus Lindstedt, Advokatfirman Cederquist, på uppdrag av Adera AB (nedan "Adera").

 

BAKGRUND

Beträffande bakgrunden till framställningen lämnas följande redogörelse, som är hämtad ur framställningen till nämnden.

Adera överväger att lämna ett offentligt erbjudande avseende samtliga aktier i Mogul AB (nedan "Mogul"), vilket bolag är noterat på Stockholmsbörsens O-lista. Det eventuella erbjudandet kommer endast att innehålla vederlag i form av Adera-aktier. Erbjudandet kommer troligen att offentliggöras under sådan tid då NBK:s nya rekommendation om offentliga erbjudanden om aktieförvärv ännu inte trätt i kraft.

I Mogul finns idag 10.275.103 aktier. Därtill har Mogul emitterat tre serier av alltjämt utestående teckningsoptioner, berättigande till teckning av sammanlagt 750.000 aktier i Mogul. Optionerna i den första serien berättigar till nyteckning av sammanlagt 106.726 aktier under perioden 1 augusti 2003 till 30 augusti 2003 för en teckningskurs om 74 kr/aktie. Optionerna i den andra serien berättigar till nyteckning av sammanlagt 193.274 aktier under perioden från 1 augusti 2003 till 30 augusti 2003 för en teckningskurs om ca 78 kr/aktie. Optionerna i den tredje serien berättigar till nyteckning av sammanlagt 450.000 aktier under perioden från 1 november 2003 till 30 november 2003 för en teckningskurs om 11 kr/aktie. Enligt uppgift innehas ca 625.000 teckningsoptioner av högst 150 anställda eller före detta anställda i Mogul-koncernen. Resterande ca 75.000 teckningsoptioner innehas enligt uppgift av ett koncernbolag.

Börskursen för aktien i Mogul är för närvarande ca 1 kr 60 öre och har de senaste 6 månaderna aldrig överstigit 3 kronor. Med beaktande av Moguls börskurs och den återstående löptiden för teckningsrättsoptionerna, måste sannolikheten för utövande anses vara mycket låg. Adera anser att teckningsoptionerna helt saknar värde, men har genom en tillämpning av Black & Scholes-modellen, baserat på dagens börskurs och med en antagen volatilitet om 45 procent, funnit att det sammanlagda värdet av samtliga 750.000 utestående optioner i vart fall är mindre än 10 öre.

Teckningsoptionerna förfaller inte om erbjudandet fullföljs. Innehavarna av teckningsoptioner har även därefter möjlighet att nyteckna aktier i Mogul. Under förutsättning att Adera blir ägare till mer än 90 procent av aktier och röster i Mogul, avses Mogul avnoteras och återstående aktier bli föremål för tvångsinlösen. I sådant fall kommer innehavare av teckningsoptioner att kunna utöva dessa och därefter delta som aktieägare i tvångsinlösenförfarandet. I framställningen framhålls också att teckningsoptionerna gavs ut av Mogul i ett incitamentsprogram för personal och ledande befattningshavare, snarare än som värdepapper för allmän omsättning.

Adera hemställer mot den nämnda bakgrunden samt med hänvisning till de oproportionellt stora administrativa kostnaderna för att inkludera teckningsoptionerna i ett erbjudande och de praktiska svårigheterna att utbetala så små belopp att Aktiemarknadsnämnden lämnar Adera dispens från den skyldighet att låta ett offentligt bud avseende aktierna i Mogul omfatta även av Mogul utgivna teckningsrättsoptioner, vilket annars skulle kunna följa av NBK:s Rekommendation om offentligt erbjudande om aktieförvärv.


ÖVERVÄGANDEN

Av punkten II.6 i NBK:s rekommendation rörande offentligt erbjudande om aktieförvärv följer att ett erbjudande om förvärv av aktier alltid måste omfatta sådana av målbolaget utgivna, noterade eller onoterade, värdepapper, som är relaterade till aktierna, om prissättningen av dessa värdepapper väsentligt påverkas av prisbildningen på aktierna. Syftet med denna bestämmelse är att skydda innehavarna av sådana värdepapper mot den ekonomiska förlust som de eljest skulle kunna åsamkas genom erbjudandet..

Aktiemarknadsnämnden har enligt punkten I.2 i rekommendationen tillagts befogenhet att meddela undantag från rekommendationens bestämmelser. I kommentaren till denna punkt uttalas att möjligheten att bevilja undantag torde ha en särskild relevans när det gäller frågan om budplikt, men bestämmelsen är inte begränsad till frågan om budplikt. Nämnden har också beviljat undantag från andra bestämmelser än de som avser budplikt.

En strikt tillämpning av punkten II.6 skulle i förevarande fall innebära att Adera skulle vara tvunget att erbjuda sig att förvärva även de utestående teckningsoptionerna i Mogul. Med hänsyn till teckningsoptionernas spridning och därmed mycket ringa värde för var och en av optionsinnehavarna kan emellertid ett sådant erbjudande inte anses nödvändigt för att uppfylla bestämmelsens syfte. Då erbjudandet dessutom skulle medföra inte oväsentliga administrativa kostnader och praktiska problem för Adera, föreligger enligt nämndens mening förutsättningar för att bevilja undantag från punkten II.6. Jfr AMN 2001:29, 2002:24 och 2003:1.


BESLUT

Aktiemarknadsnämnden medger Adera undantag från skyldigheten att i samband med ett eventuellt bud på aktierna i Mogul erbjuda sig att förvärva även de av Mogul utgivna teckningsoptionerna.

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

Detta ärende har med stöd av 7 § arbetsordningen för Aktiemarknadsnämnden behandlats av ordföranden ensam.


På Aktiemarknadsnämndens vägnar

 

 
Johan Munck Ragnar Boman