Aktiemarknadsnämndens uttalande 2003:8

2003-04-11

Rätt för styrelseledamot i ett aktiemarknadsbolag att inneha aktier i konkurrerande företag och skyldighet att offentligt redovisa sådant aktieinnehav.

Till Aktiemarknadsnämnden inkom den 4 mars 2003 en framställning från ekon. dr Lars Wohlin.

BAKGRUND

Beträffande bakgrunden till framställningen lämnas följande redogörelse, som är hämtad ur Wohlins framställning till nämnden.

I massmedia har ifrågasatts huruvida det är lämpligt att en styrelseledamot i ett aktiemarknadsbolag äger aktier i andra företag i samma bransch. I framställningen redogör Wohlin för sina styrelseuppdrag – ordförande i Drott och ledamot i Tele2 – och för sina aktieplaceringar som bl.a. utgörs av mindre innehav i andra fastighetsbolag och TeliaSonera. Wohlin hänvisar bland annat till att fastighetsaktier har varit en bra defensiv placering under börsnedgången. Inte i något fall rör det sig för hans del om någon nämnvärd ägarandel.

Wohlin anser att frågan har stor principiell betydelse och hemställer att Aktiemarknadsnämnden utfärdar riktlinjer.

ÖVERVÄGANDEN

Varken i lagstiftning eller börsregler finns några föreskrifter om styrelseledamöters innehav av aktier i andra aktiemarknadsbolag. Enligt Aktiemarknadsnämndens mening finns det inte heller från synpunkten av god sed på aktiemarknaden anledning att ställa upp någon princip som innebär att en ledamot av styrelsen för ett aktiemarknadsbolag skulle vara skyldig att offentligt redovisa aktieinnehav i konkurrerande företag eller vara förhindrad att inneha aktier i sådana företag. Sådana innehav får anses sakna anknytning till god sed på aktiemarknaden och vara styrelseledamotens privatsak, i den mån inte det företag i vilket han är styrelseledamot uppställer några begränsningar. Undantag skulle möjligen kunna anses gälla om aktieinnehavet skulle vara mycket betydande eller ha avgörande betydelse för styrelseledamotens privatekonomi.


- - - - - - - - - - - - - - - - - -

I behandlingen av detta ärende har deltagit: Johan Munck (ordförande), Leif Thorsson (vice ordförande), Carl Johan Åberg (vice ordförande), Lars Bredin (vice ordförande), Annika Lundius och Ulf Magnusson.


På Aktiemarknadsnämndens vägnar


 
Johan Munck Rolf Skog