Aktiemarknadsnämndens uttalande 2003:10

2003-04-11

Undantag från budplikt

Till Aktiemarknadsnämnden inkom den 8 april 2003 en framställning från Advokatfirman Lindh Stabell Horten KB på uppdrag av Johan Löf.


BAKGRUND

Beträffande bakgrunden till framställningen lämnas följande redogörelse, som i allt väsentligt är hämtad ur framställningen till nämnden.

Taurus Petroleum AB (”Taurus”) är ett svenskt aktiemarknadsbolag vars B-aktier noteras på Stockholmsbörsens O-lista. Bolaget bedriver verksamhet, främst genom dotterbolag, inom oljeprospektering. Verksamheten har, utan framgång, bedrivits sedan början av 1990-talet. Bolaget har genom åren gjort betydande förluster. Taurus har närmare 3.500 aktieägare.

Tarus ledning och huvudägare har funnit att det varken gagnar Taurus-koncernen, Taurus aktieägarkollektiv eller Stockholmsbörsen att fortsätta att bedriva den nuvarande verksamheten i ett bolag med aktier noterade på O-listan. Taurus ledning och huvudägare planerar därför att ersätta den nuvarande verksamheten med en ny verksamhet och att göra detta genom förvärv av samtliga aktier i bolaget RaySearch Laboratories AB (”RaySearch”), vilket bolag utvecklar mjukvara för optimering av strålbehandling av cancerpatienter.

Förvärvet av RaySearch skall genomföras genom en apportemission där betalning för aktierna skall erläggas i form av aktier i RaySearch. De nuvarande ägarna i RaySearch skulle därigenom komma att erhålla aktier representerande 96,3 procent av aktiekapitalet i Taurus efter emissionen. Störste ägare i RaySearch är Johan Löf. Genom deltagande i apportemissionen kommer Johan Löf att uppnå ett aktieinnehav representerande ca 36 procent av det totala antalet aktier och ca 46 procent av det totala antalet röster i Taurus.

I framställningen till Aktiemarknadsnämnden hemställer Johan Löf att Aktiemarknadsnämnden medger undantag från den budplikt som enligt Näringslivets Börskommittés Rekommendation rörande offentliga erbjudanden om aktieförvärv skulle uppkomma som en följd av hans deltagande i apportemissionen. Löf är enligt framställningen inte beredd att åta sig att reducera sin ägarandel. Om nämnden skulle finna det vara påkallat, skulle bolagsstämmans beslut om apportemissionen enligt framställningen kunna villkoras av att förslaget stöds av aktieägare med 85 procent av de avgivna rösterna och vid stämman företrädda aktierna.

Det finns för närvarande en köpoption utfärdad i september 2002 av en aktieägare (X) i RaySearch gentemot en annan aktieägare (Y) i bolaget. Ingen av dessa ägare är Johan Löf. Köpoptionen omfattar idag såväl A- som B-aktier i RaySearch men före den bolagsstämma i Taurus vid vilken apportemissionen är tänkt att beslutas kommer X att, med Y:s godkännande, begära konvertering av sina A-aktier till B-aktier i enlighet med RaySearchs bolagsordning, varefter de av köpoptionen omfattade aktierna kommer att motsvara 3,3 procent av rösterna i RaySearch. De nyemitterade aktier i Taurus som erhålls för nämnda aktier i RaySearch vid apportemissionen kommer att motsvara ca 3,2 procent av rösterna i Taurus.

Enligt överenskommelse nyligen mellan X och Y skall köpoptionen efter apportemissionen gälla de nyemitterade aktier i Taurus som X erhåller vid apportemissionen. Köpoptionen gäller t.o.m. den 15 juni 2003. Om Y inte har utnyttjat köpoptionen när densamma löper ut skall X erbjuda en grupp ägare (vid den tiden f.d. ägare) i RaySearch (nedan ”Grundarna”) att förvärva aktierna. Detta följer av en samtidigt med optionen mellan X och Y träffad uppgörelse mellan X och Grundarna som nyligen har ändrats till att även avse eventuella aktier Taurus som X kan komma att erhålla. Johan Löf ingår bland Grundarna och skulle i angiven situation ha rätt att förvärva aktier i Taurus motsvarande ca 1,6 procent av rösterna i Taurus. Om Johan Löf och övriga Grundare erbjuds den aktuella aktieposten och Johan Löf förvärvar på honom belöpande andel är han dock beredd att, om Aktiemarknadsnämnden skulle finna det nödvändigt, avyttra dem på sätt och under en tidsperiod som med tanke på bl.a. kurspåverkan kan befinnas lämplig.

En anledning till att Grundarna vill ha möjlighet att kunna acceptera X eventuella erbjudande om förvärv av aktieposten är den att Grundarna, om det vid den tidpunkten visas nödvändigt, önskar med dessa aktier kunna bidra till att erforderlig ägarspridning kommer till stånd i Taurus. Omedelbart efter apportemissionen kommer det nämligen inte att finnas 500 aktieägare i Taurus med minst en handelspost aktier, vilket är ett krav för notering på O-listan.

Aktiemarknadsnämnden förstår framställningen till nämnden så att Löfs hemställan om dispens omfattar även förvärv av de nu nämnda aktierna.


ÖVERVÄGANDEN

I Näringslivets Börskommittés rekommendation rörande offentliga erbjudanden om aktieförvärv (1 mars 2003) finns bestämmelser om budplikt. Budplikt inträder enligt punkt III.1 när någon efter förvärv av aktier, ensam eller tillsammans med närstående som avses i rekommendationens punkt I.3 a-d, genom förvärv av aktier i ett aktiemarknadsbolag uppnår en ägarandel som uppgår till eller överstiger 40 procent av det totala antalet röster i bolaget. Syftet med bestämmelsen är att erbjuda övriga aktieägare en möjlighet att på visst sätt lämna bolaget i samband med ett kontrollägarskifte.

I det nu aktuella fallet avses Taurus genom en apportemission förvärva samtliga aktier i RaySearch. Genom deltagande i emissionen kommer den nuvarande huvudägaren i RaySearch, Johan Löf, att uppnå ett aktieinnehav representerande mer än 40 procent av röstetalet för samtliga aktier i Taurus. Genom detta förvärv uppkommer således budplikt för Johan Löf.

Aktiemarknadsnämnden har enligt punkt I.2 av rekommendationen tillagts befogenhet att meddela dispens från rekommendationens bestämmelser. En sådan dispens kan förenas med villkor. I kommentaren till punkten III.1 uttalas att ett skäl som bör kunna motivera dispens från budplikten är att innehavet uppkommit till följd av en emission av aktier som utgör vederlag vid köp av bolag eller annan egendom. Enligt kommentaren skall därvid prövas om en dispens ligger i aktieägarkollektivets intresse och detta intresse kan anses väga tyngre än den möjlighet för aktieägare att lämna bolaget, som budplikten innebär. Vid en sådan prövning kan bl.a. beaktas i vilken utsträckning emissionen stöds eller vid en bolagsstämma förutsätter stöd av aktieägarna.

Den nu aktuella apportemissionen i Taurus genomförs i syfte att ersätta den nuvarande, förlustbringande, verksamheten i Taurus med en ny verksamhet. Det finns inte något samband mellan den tidigare bedrivna verksamheten och den nya verksamheten och bolaget får genom förfarandet en helt ny kontrollägare, vilken förklarat att han inte är beredd att åta sig att reducera sin ägarandel till en nivå under den för budplikten avgörande nivån 40 procent av röstetalet. Syftet med bestämmelserna om budplikt talar enligt nämndens mening i och för sig för att i en sådan situation upprätthålla kravet på att Johan Löf skall erbjuda sig att förvärva resterande aktier i Taurus. I linje med vad som uttalas i kommentaren till punkten III.1 anser emellertid nämnden vid en samlad bedömning att dispens från budplikten bör kunna beviljas om beslutet om emissionen villkoras av att det biträds av aktieägare representerande en mycket hög andel av de avgivna rösterna och vid stämman företrädda aktierna. Majoritetskravet bör i detta fall inte bestämmas till mindre än nio tiondelar av såväl avgivna röster som vid stämman företrädda aktier. En sådan dispens bör också kunna omfatta det i framställningen beskrivna, förhållandevis marginella, förvärv som Johan Löf skulle kunna komma att göra från den ägare som i framställningen benämns X.


BESLUT

Aktiemarknadsnämnden medger Johan Löf dispens från den skyldighet att erbjuda sig att förvärva resterande aktier i Taurus som skulle uppkomma genom de i framställningen beskrivna transaktionerna under förutsättning att beslutet om emissionen villkoras av att det biträds av aktieägare representerande 90 procent såväl av de avgivna rösterna som av de vid stämman företrädda aktierna.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - -


I behandlingen av detta ärende har deltagit: Johan Munck (ordförande), Leif Thorsson (vice ordförande), Lars Bredin (vice ordförande), Carl-Johan Åberg (vice ordförande), Annika Lundius och Ulf Magnusson.


På Aktiemarknadsnämndens vägnar

 

 
Johan Munck Rolf Skog