Aktiemarknadsnämndens uttalande 2003:11

2003-04-11

Undantag från budplikt (Mellby Switzerland SA)

Till Aktiemarknadsnämnden inkom den 8 april 2003 en framställning från advokaten Per-Olof Hemmar på uppdrag av Mellby Switzerland SA (Mellby).

BAKGRUND

Beträffande bakgrunden till framställningen lämnas följande redogörelse, som i huvudsak är hämtad ur framställningen till nämnden.

Mellby äger 45 procent av aktierna (och rösterna) i Senea AB (Senea), som är noterat på Stockholmsbörsens O-lista. Mellby ägs direkt och indirekt av familjen Rune Andersson. Senea utvecklar, marknadsför och levererar system för mätvärdesinsamling och nätautomation främst vad gäller elnät. På grund av att marknaden utvecklats långsammare än beräknat har Senea nödgats begära kapitaltillskott av aktieägarna i flera omgångar senast genom en nyemission med företrädesrätt för aktieägarna hösten 2002.

Genom regeringens nyligen presenterade energiproposition, som bl.a. innebär att tätare avläsningar av elmätare måste ske, har en marknad av ansenlig storlek öppnats för Seneas produkter. Bolaget har emellertid för närvarande knappa likvida resurser och saknar möjlighet att på egna meriter finansiera det utvecklingsarbete som är nödvändigt under de kommande åren för att bibehålla och stärka bolagets konkurrenskraft. Det är för Seneas fortbestånd nödvändigt med ytterligare kapitaltillskott. Kapitalbehovet de närmaste åren har beräknats överstiga 20 milj. kr.

Som ett led i en rekonstruktion av bolaget genomfördes bl.a. under hösten år 2000 en nyemission med företrädesrätt för aktieägarna som till 80 procent garanterades av Mellby. Efter en framställning till Aktiemarknadsnämnden om undantag från budplikt för det fall att Mellby genom sitt åtagande skulle komma över 40-procentsgränsen medgav nämnden i AMN 2000:12 undantag från den budplikt som annars skulle uppkomma till följd av att Mellby efter den planerade nyemissionen i Senea skulle komma att inneha en andel som överstiger 40 procent av det totala antalet röster i bolaget. Gränsen kom emellertid inte att överskridas vid denna emission.

Ytterligare en nyemission genomfördes hösten 2002 med företrädesrätt för aktieägarna. Även vid detta tillfälle medgav Aktiemarknadsnämnden Mellby undantag från budplikten om 40 procent - gränsen skulle överskridas (AMN 2002:22). Vid den sistnämnda emissionen förband sig bl.a. Mellby att utnyttja företrädesrätten fullt ut för att säkerställa en viss storlek på kapitaltillskottet. Härigenom kom Mellbys aktieinnehav att öka till ca 45 procent av det totala antalet aktier (och röster) i Senea.

Seneas styrelse har mot nu angivna bakgrund beslutat föreslå en extra bolagsstämma den 5 maj 2003 att besluta om en nyemission av konvertibla preferensaktier med företrädesrätt för aktieägarna. Emissionen skulle vid fullteckning ge bolaget ett kapitaltillskott på 12.255.187:50 kr. Mellby har, tillsammans med Isac Brandberg AB, förklarat sig berett att garantera att emissionen tecknas fullt ut, under förutsättning av att budplikt inte inträder. För Senea är det inte möjligt att genomföra emissionen utan en sådan garanti. I en andra etapp kommer preferensaktieägarna, att med iakttagande av företrädesrätten tilldelas avskiljbara optionsrätter för nyteckning av aktier vid ytterligare en emission på högst 12.255.187:50 kronor. Tekniskt kommer denna del av kapitaltillskottet gå till så att emission av ett skuldebrev med avskiljbara optionsrätter riktas till Mellby som åtagit sig att utan ersättning tillhandahålla aktieägarna optionsrätterna med iakttagande av företrädesrätten. Optionsrätterna medför rätt att teckna stamaktier i Senea t.o.m. 31 mars 2004.

I framställningen till nämnden hemställer Mellby att nämnden medger Mellby undantag från budplikten för det fall att Mellbys aktieinnehav efter genomförande av de planerade nyemissionerna i Senea skulle öka ytterligare (utöver 45 procent). Det finns enligt framställningen f.n. inte skäl anta att Mellbys andel av det totala röstetalet i Senea genom emissionerna skulle komma att öka i nämnvärd omfattning.

ÖVERVÄGANDEN

I Näringslivets Börskommittés rekommendation rörande offentliga erbjudanden om aktieförvärv (1 mars 2003) finns bestämmelser om budplikt. Budplikt inträder enligt punkt III.1 när någon efter förvärv eller teckning av aktier i ett aktiemarknadsbolag uppnår en ägarandel som uppgår till eller överstiger 40 procent av det totala antalet röster i bolaget.

Aktiemarknadsnämnden har enligt punkt I.2 i rekommendationen befogenhet att meddela undantag från rekommendationens bestämmelser. I kommentaren till denna punkt har förutsatts att skäl för att bevilja undantag från budplikten normalt föreligger bl.a. i det fallet att innehavet uppkommit till följd av en emission av aktier som är ett erforderligt led i rekonstruktionen av ett bolag med betydande ekonomiska svårigheter.

Aktiemarknadsnämnden har senast i uttalandet AMN 2002:22 medgivit Mellby undantag från budplikt under likartade förutsättningar som i det nu aktuella ärendet. Mellby innehar i dag, med stöd av denna dispens, aktier representerande 45 procent av röstetalet för samtliga aktier i Senea. Dispensen innebär inte att Mellby kan förvärva fler aktier i Senea. Tvärtom är huvudregeln att varje ytterligare förvärv utlöser budplikt med mindre en ny dispens erhålles. Det är också mot denna bakgrund Mellby nu ansökt om dispens för de båda planerade emissonerna. Enligt nämndens mening måste de skäl som enligt rekommendationen kan läggas till grund för undantag från budplikten anses vara för handen även i dessa fall, och även omständigheterna i övrigt får anses tala för att undantag bör medges.

BESLUT

Aktiemarknadsnämnden medger Mellby undantag från den budplikt som kan uppkomma till följd av de i framställningen beskrivna emissionerna i Senea.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Detta ärende har med stöd av 7 § arbetsordningen för Aktiemarknadsnämnden behandlats av ordföranden ensam.


På Aktiemarknadsnämndens vägnar

 

 
Johan Munck Rolf Skog