Aktiemarknadsnämndens uttalande 2003:19

2003-07-11

Undantag från budplikt (Hebi Health Care)

Till Aktiemarknadsnämnden inkom den 9 juli 2003 en framställning från Lennart Ericsson som ombud för ett av Refaat el-Sayed helägt aktiebolag. 

BAKGRUND

Beträffande bakgrunden till framställningen lämnas följande redogörelse, som i allt väsentligt är hämtad ur framställningen till nämnden.

Refaat el-Sayeds Stiftelse innehar aktier som tillsammans representerar mer än 40 procent av röstetalet för samtliga aktier i Hebi Health Care AB (”Hebi”), ett bolag som är noterat på NGM. Detta innehav förelåg redan före den 1 juli 1999, dvs. vid den tidpunkt då reglerna om budplikt infördes i NBK:s rekommendation rörande offentligt erbjudande om aktieförvärv. 

Refaat el-Sayed ingår i Stiftelsens styrelse och är dess ordförande. el-Sayed överväger att genom helägt bolag (”Intressentbolaget”) förvärva Stiftelsens aktier i Hebi.

I framställningen till Aktiemarknadsnämnden hemställs om besked huruvida Stiftelsen och Intressentbolaget räknas som närstående enligt rekommendationens punkt I.3 a)-d). Vidare hemställer Intressentbolaget att nämnden beviljar Intressentbolaget undantag från budplikten vid förvärv från Stiftelsen av aktier i Hebi representerande ett röstetal överstigande 40% och vid ytterligare förvärv, exempelvis genom konvertering av skuldebrev till aktier.


ÖVERVÄGANDEN

I Näringslivets Börskommittés rekommendation rörande offentliga erbjudanden om aktieförvärv (1 mars 2003) finns bestämmelser om budplikt. Budplikt inträder enligt punkt III.1 när någon efter förvärv av aktier, ensam eller tillsammans med närstående som avses i rekommendationens punkt I.3 a-d, genom förvärv av aktier i ett aktiemarknadsbolag uppnår en ägarandel som uppgår till eller överstiger 40 procent av det totala antalet röster i bolaget. Syftet med bestämmelsen är att erbjuda övriga aktieägare en möjlighet att på visst sätt lämna bolaget i samband med ett kontrollägarskifte.

Aktiemarknadsnämnden har enligt punkt I.2 av rekommendationen tillagts befogenhet att meddela undantag från rekommendationens bestämmelser. 

I det nu aktuella fallet avses Intressentbolaget förvärva aktier och uppnår därigenom en andel om mer än 40 procent av röstetalet för samtliga aktier i Hebi. Enligt punkt III.1 i rekommendationen skulle därmed Intressentbolaget vara skyldigt att erbjuda sig att förvärva 
resterande aktier i bolaget. Med hänsyn till det närståendeförhållande som enligt nämndens bedömning råder får det emellertid anses att transaktionen, från övriga aktieägares synpunkt, endast i formell mening innebär att ett kontrollägarskifte har ägt rum i Hebi. I denna situation får det anses förenligt med rekommendationens syfte att dispens beviljas i enlighet med framställningen till nämnden (jfr AMN 1999:13). Med hänsyn till att kontrollägarförhållandet rådde redan vid rekommendationens ikraftträdande den 1 juli 1999 bör dispens beviljas även för ytterligare förvärv i enlighet med framställningen. Några skäl som talar däremot föreligger inte.


BESLUT

Aktiemarknadsnämnden medger Intressentbolaget dispens från den skyldighet att erbjuda sig att förvärva resterande aktier i Hebi som annars skulle uppkomma genom det i framställningen beskrivna förvärvet av aktier i Hebi och vid ytterligare förvärv därefter.

- - - - - - - - -

 

Detta ärende har med stöd av 7 § arbetsordningen för Aktiemarknadsnämnden behandlats av ordföranden ensam.

På Aktiemarknadsnämndens vägnar  

Johan Munck

 Ragnar Boman