Aktiemarknadsnämndens uttalande 2003:20


2003-08-05

Riktad emission av konvertibler m m (Biophausia)

 

Till Aktiemarknadsnämnden inkom den 4 augusti 2003 en framställning från Handelsbanken Capital Markets på uppdrag av Biophausia AB.

BAKGRUND

Beträffande bakgrunden till framställningen lämnas följande redogörelse, som i allt väsentligt är hämtad ur framställningen till nämnden.

Aktierna i Biophausia är sedan den 25 mars 1998 noterade på Stockholmsbörsens O-lista. Bolaget bedriver forskning och utveckling inom området för medicinska behandlingar. Marknadsföringen och försäljningen av bolagets produkter har emellertid ännu inte uppnått en sådan omfattning att bolaget kunnat visa en vinst.

Biophausias finansiella ställning är mycket ansträngd. Bolaget gör bedömningen att bolagets likvida medel räcker för att finansiera verksamheten fram till november-december 2003.

Biophausia har ett utestående konvertibellån om nominellt 18,2 mkr vilket förfaller till betalning den 1 januari 2004. Konvertibellånet är efterställt och medför rätt till betalning först efter övriga borgenärer men före bolagets aktieägare i händelse av bolagets likvidation eller konkurs.

Konverteringskursen uppgår till 3,60 kronor. Biophausias aktiekurs har sedan inledningen av 2003, med undantag för enstaka dagar, pendlat mellan 2,0 och 3,70 kronor. Då lånet löper med 10 procent årlig ränta har således konvertibelinnehavarna en fordran på 3,96 kronor per konvertibel vid årsskiftet, vilket mot bakgrund av aktiens kursutveckling kan förväntas innebära att någon konvertering av lånet inte kommer att ske.

I bolagets redan mycket ansträngda finansiella situation kommer således konvertibellånet att behöva betalas tillbaka med ett nominellt belopp om ca 18,2 mkr jämte ränta med ca 1,82 mkr, totalt ca. 20 mkr. En sådan återbetalning kan inte ske med mindre än att bolaget tillförs kapital.

Konvertibellånet är noterat på Stockholmsbörsen men omsättningen är i det närmaste obefintlig. Sedan inledningen av 2003 har avslut endast skett en dag och då till en kurs om ca 50 procent av nominellt belopp.

På grund av det låga marknadsvärdet på konvertibellånet, den relativt höga risken i bolagets verksamhet och konvertibellånets stora andel av bolagets riskbärande kapital gör Biophausias styrelse bedömningen att bolagets aktieägare inte är beredda att tillskjuta kapital vilket skulle åtgå till att ge konvertibelinnehavarna fullt betalt. För att kunna genomföra en nyemission i bolaget, är det därför styrelsens uppfattning att det erfordras en överenskommelse med konvertibelinnehavarna, vilken innebär antingen en förlängning av lånet eller att en konvertering sker av en betydande andel av lånet eller en kombination härav.

Biophausias största aktieägare är Skandia med 14,6 procent av röster och kapital. Efter utländska ägare och förvaltare med ett innehav av 3,3 procent av röster och kapital, kommer Röda Korset med 1,8 procent. Härefter följer en mycket fragmenterad ägarbild som i det närmaste helt består av privatpersoner med små innehav. Av konvertibellånet innehar Skandia nominellt ca 3,5 Mkr och Traction ca 9,0 mkr.

Diskussioner har förts med Skandia och Traction i syfte att nå en överenskommen handlingsplan för Biophausias kapitalanskaffning. Om inte kapital anskaffas och en lösning nås beträffande förlängning och/eller konvertering av huvuddelen av konvertibellånet, kommer bolaget att behöva ansöka om företagsrekonstruktion eller vidta andra rekonstruktions- eller likvidationsliknande åtgärder senast i och med att konvertibellånet förfaller den 1 januari 2004. Detta skulle leda till allvarliga ekonomiska konsekvenser för Biophausias aktieägare och möjligen, om än i något mindre utsträckning, även för innehavare av bolagets utestående konvertibellån.

Biophausias bedömning är, förutsatt att bolaget ej behöver lösa eller betala ränta på konvertibellånet, att bolaget måste tillföras lägst 21 mkr för att bolagets överlevnad skall säkerställas. För att bibehålla Biophausias verksamhetsutveckling i linje med bolagets gällande affärsplan behöver bolaget tillföras ca 35 mkr. Även detta förutsätter att bolaget ej behöver lösa eller betala ränta på konvertibellånet.

Om ca 12,5 mkr av det utestående konvertibellånet (Skandias och Tractions innehav) kan ersättas med ett nytt konvertibellån och om ca 60 procent av det därefter återstående ca 5,7 mkr av det utestående konvertibellånet konverteras, skulle det innebära att bolaget för återbetalning av lånet jämte ränta, endast behöver ca 2,5 mkr. Biophausia skulle då behöva tillföras ca. 24 mkr för att bolagets överlevnad skall säkras och knappt 40 mkr för att verksamheten skall kunna drivas efter bolaget efter gällande affärsplan.

Biophausia överväger en åtgärdsplan innebärande en nyemission om ca 40 mkr med företrädesrätt för Biophausias aktieägare, en förlängning av Skandias och Tractions konvertibelfordran genom att ett nytt konvertibelt lån tecknas av Skandia och Traction samtidigt som Biophausia återköper bolagens konvertibelfordran samt genomför en justering av villkoren i det nu utestående konvertibellånet.

Biophausia planerar att genomföra en riktad emission av ett konvertibelt lån om 12,5 mkr till Skandia och Traction varvid Skandia skall teckna och betala 3,5 mkr och Traction 9,0 mkr. Emissionsbeslut skall fattas av styrelsen med stöd av ett emissionsbemyndigande som styrelsen avser begära från den bolagsstämma som avses besluta om aktiemissionen och justeringen av villkoren för det befintliga konvertiblellånet. I samband härmed skall Biophausia återköpa från Skandia och Traction motsvarande nominella belopp av deras innehav av det utestående konvertibellånet. Det nya konvertibellånet skall tecknas och betalas snarast efter att teckningsläget i aktieemissionen kunnat avläsas och senast under december 2003. Återköpen skall ske med en köpeskilling motsvarande återköpt nominellt belopp jämte upplupen ränta. Återköpen skall ske så att köpeskillingen för det återköpta konvertibellånet erläggs snarast möjligt efter likviddagen för emissionslikviden för det nya konvertibellånet.

Det nya lånet skall löpa med 10 % årlig ränta från likviddagen och förfalla till betalning den 1 januari 2007. Den initiala konverteringskursen skall vara densamma som emissionskursen för aktieemissionen. Rätten till återbetalning av lånet skall inte vara efterställd övriga borgenärers icke förmånsrättsberättigade fordringar. I övrigt skall villkoren för det nya konvertibellånet i alla väsentliga hänseenden vara desamma som för det utestående lånet.

Om aktieemissionen inte tecknas totalt till 60 procent eller mer, skall med avvikelse från vad ovan sagts, det nya konvertibellånets konverteringskurs uppgå till hälften av Aktieemissionens emissionskurs samt skall konvertilbellånet förfalla till betalning den 1 januari 2006.

Vid den bolagsstämma som avses fatta erforderliga beslut rörande aktieemissionen och den riktade konvertibelemissionen avses även beslut fattas om justering av villkoren för det utestående konvertibellånet. Således skall inte det gällande villkoret om omräkning av konverteringskursen för konverteringar som genomförs så sent att de nya aktierna inte kan delta i aktieemissionen, tillämpas utan skall beslut fattas om att konverteringskursen efter aktieemissionen skall vara densamma som aktieemissionens emissionskurs.

Förutsatt att Biopausias aktiekurs ligger kvar i intervallet 2,0 kr till 3,70 kr fram till dess att nyemissionens teckningsrätter avskiljs medför det utstående konvertibellånet, om inga förändringar görs, en potentiell utspädning i intervallet 11,2 till 14,0 procent. Genomförs de ovan beskrivna åtgärderna ökar den potentiella utspädningen till 21,6 procent.

Det är Biophausias åsikt att sådana objektiva skäl föreligger för den riktade konvertibelemission som erfordras för att inte aktieägare eller annan skall anses otillbörligt gynnas på aktieägares eller bolagets bekostnad.

Genom pressmeddelande och kallelse kommer aktieägarna att i god tid före den extra bolagsstämman få information om förfarandet och kan därför vid bolagsstämman ta ställning till förslaget. Hela förfarandet kommer även att beskrivas i prospektet för aktieemissionen varvid alla aktieägare får tydligt förklarat för sig konsekvenserna om inte aktieemissionen tecknas till lägst 60 procent.

I framställningen hemställs om Aktiemarknadsnämndens uttalande huruvida det tänkta förfarandet är förenligt med god sed på aktiemarknaden i följande avseenden.

  1. Är den övervägda emissionen av ett nytt konvertibellån till Skandia och Traction förenligt med god sed?
  2. Är det övervägda återköpet av konvertibellån från Skandia och Traction förenligt med god sed?
  3. Är justeringen av villkoren i det utestående konvertibla förlagslånet innebärande en större sänkning av konvertibelkursen än eljest förenligt med god sed?

ÖVERVÄGANDEN

Aktiemarknadsnämnden behandlade vissa frågor om riktade emissioner i initiativuttalandet AMN 2002:2. Nämnden ansåg i uttalandet att det, under förutsättning att det från aktiebolagsrättsliga utgångspunkter är tillåtet, dvs. att det föreligger objektiva skäl för förfarandet, även från synpunkten av god sed är godtagbart att en nyemission riktas till vissa aktieägare i bolaget. Enligt nämndens mening var det sannolikt att en nyemission riktad till vissa aktieägare är tillåten enligt aktiebolagslagen (1975:1385), om bolaget befinner sig i en finansiell kris och en sådan emission bedöms vara det enda alternativ, som med erforderlig grad av säkerhet leder bolaget ur denna kris.

I det nu aktuella fallet kan enligt nämndens mening samma bedömningsgrunder användas som i uttalandet AMN 2002:2 även om det nu rör sig om en planerad riktad emission av konvertibler till vissa innehavare av ett utelöpande konvertibelt lån. Det framstår som troligt att det förfarande som planeras är av det slag som nämnden behandlade i det nyss återgivna uttalandet, dvs att åtgärderna är det enda alternativ, som med erforderlig grad av säkerhet leder bolaget ur en finansiell kris. Aktiemarknadsnämnden finner därför att den övervägda emissionen av ett nytt konvertibellån till Skandia och Traction inte står i strid med god sed på aktiemarknaden. Inte heller det övervägda återköpet av det utelöpande konvertibellånet från samma ägare kan anses stå i strid med god sed.

Vad gäller ändring av villkor för utelöpande konverteringslån har nämnden visserligen i några tidigare uttalanden intagit en restriktiv hållning (jfr bl a AMN 1988:6) med hänsyn till det ingrepp en sådan ändring skulle innebära i gällande ordning. I uttalandet 1992:7 konstaterade emellertid nämnden att det kan finnas fall, där omständigheterna är sådana att varken tidigare eller nuvarande innehavare av konvertibla förlagsbevis kan ha något att erinra och där det ej heller av hänsyn till olika aktieägares intressen eller till andra intressen som nämnden har att bevaka, finns anledning att motsätta sig en ändring. Enligt Aktiemarknadsnämndens mening är omständigheterna sådana att en ändring av villkoren för kvarvarande del av bolagets konvertibla lån kan accepteras från synpunkten av god sed på aktiemarknaden.

Nämnden erinrar slutligen om vad som uttalades i AMN 2002:2 om att, i syfte att minska risken för att bolagsstämman i samband med en emission riktad till viss eller vissa aktieägare agerar på ett sätt som strider mot, eller av allmänheten skulle kunna uppfattas strida mot, kravet på likabehandling av aktieägarna, berörda aktieägare inte bör deltaga i stämmans emissionsbeslut.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Detta ärende har med stöd av 7 § arbetsordningen för Aktiemarknadsnämnden behandlats av ordföranden ensam.

På Aktiemarknadsnämndens vägnar

 

 

 

 
Johan Munck Ragnar Boman