Aktiemarknadsnämndens uttalande 2003:21


2003-08-22

Förlängd frist för prospekt vid offentligt erbjudande (Optovent)

Till Aktiemarknadsnämnden inkom den 21 augusti 2003 en framställning från advokatfirman Delphi & Co på uppdrag av OPC Enterprises Sweden AB (”OPC”). (OPC och bolagets amerikanska moderbolag, Optovent Enterprises Inc., kallas härefter gemensamt ”Budgivaren”.)

BAKGRUND

Beträffande bakgrunden till framställningen lämnas följande redogörelse, som i allt väsentligt är hämtad ur framställningen till nämnden.

Aktierna i Optovent AB är noterade på Aktietorget. OPC offentliggjorde den 15 juli 2003 genom pressmeddelande ett offentligt erbjudande att förvärva samtliga aktier i Optovent.

Som framgår av pressmeddelandet är budet inte villkorat av att finansiering erhålls. Däremot anges att budet finansieras genom ett ovillkorat finansieringsåtagande från det portugisiska företaget Business Land Trading (”Finansiären”).

Finansieringen skall som framgår av budet göras tillgänglig i sin helhet för OPC senast den 4 september. I det avtal som upprättats mellan Finansiären och Budgivaren framgår att parterna åtar sig att efter bästa förmåga (”use their best efforts”) verka för att medlen skall göras tillgängliga för Budgivaren före den 4 september.

Något sådant förskotterat belopp har Budgivaren till dags dato inte erhållit från Finansiären. Förhandlingar pågår för närvarande om förutsättningarna för att överföra förskottsbelopp till OPC, alternativt utställa en bankgaranti.

Enligt pressmeddelandet skulle prospekt avseende erbjudandet offentliggöras omkring den 15 augusti vilket är fyra dagar före utgången av den femveckorsperiod som anges som maximal tidsutdräkt mellan pressmeddelande och prospekt i NBK:s rekommendation rörande offentliga erbjudanden om aktieförvärv, punkt II.6 första stycket. Prospektet är färdigställt och godkänt av berörda parter och har även förhandsgranskats av Finansinspektionen som under hand har låtit meddela att prospektet uppfyller förutsättningarna för att kunna registreras i enlighet med lagen om handel med finansiella instrument.

Budgivaren har denna dag beslutat att senarelägga offentliggörandet av prospektet och ansöker därför om dispens från femveckorsregeln i NBK:s rekommendation punkt II.6. Skälen för senareläggandet och dispensansökan är enligt framställningen följande.

OPC är ett s.k. lagerbolag som har införskaffats endast för att framlägga det offentliga erbjudandet. Dess moderbolag är också nybildat med samma syfte. Den finansiering som har säkrats är avsedd för samtliga kostnader för transaktionen. F n saknas således medel att fortsätta den praktiska hanteringen av budet såsom tryckning och distribution av prospektet. Samma sak gäller även det anlitade värdepappersbolagets kostnader för den fortsatta hanteringen.

Budgivaren har vidare inte erhållit någon information som ger anledning att anta att finansiären inte kommer att infria åtagandet i finansieringsavtalet om fullständig betalning den 4 september. Med beaktande av att finansiären trots ”best effort” åtagandet ännu inte fört över några medel till budgivaren, vilket Budgivaren haft anledning att anta skulle ske, är det enligt Budgivaren lämpligt att senarelägga offentliggörandet av prospektet, i vart fall till dess förhandlingarna med finansiären och de bankinstitut som är involverade i transaktionen kunnat slutföras.

OPC hemställer om dispens att offentliggöra prospektet till dess att nyss nämnda förhandlingar kunnat slutföras, dock senast till den 4 september 2003.

ÖVERVÄGANDEN

Enligt Näringslivets Börskommittés rekommendation rörande offentliga erbjudanden om aktieförvärv, punkt II.6 första stycket, skall budgivaren, sedan erbjudandet har offentliggjorts genom ett pressmeddelande, skyndsamt upprätta och lägga fram ett prospekt. Prospektet skall läggas fram senast fem veckor efter erbjudandets offentliggörande. Av kommentaren till punkten framgår att omständigheterna i det enskilda fallet kan vara sådana, t.ex. vid ett erbjudande där vederlaget skall utgöras av nyemitterade aktier eller vid ett erbjudande som berör även utländska marknader, att femveckorsfristen inte kan hållas. Budgivaren får då ansöka om Aktiemarknadsnämndens dispens.

Såvitt Aktiemarknadsnämnden känner till är det mycket sällsynt på den svenska aktiemarknaden att prospekt inte läggs fram inom föreskriven eller utfäst tid på grund av att medel saknas för förfarandet, och det skulle kunna hävdas att sådana skäl normalt inte kan bilda underlag för dispens. I förevarande fall är det dock en faktisk omöjlighet för budgivaren att hålla den föreskrivna fristen. Det får med hänsyn till omständigheterna anses förenligt med rekommendationens syfte att dispens beviljas i enlighet med framställningen till nämnden. Några skäl som talar däremot föreligger inte.

BESLUT

Aktiemarknadsnämnden medger OPC dispens från skyldigheten att framlägga prospekt för det pågående offentliga erbjudandet om förvärv av aktier i Optovent till dess att förhandlingar om utbetalning av avtalad finansiering har kunnat slutföras, dock längst till den 4 september 2003.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Detta ärende har med stöd av 7 § arbetsordningen för Aktiemarknadsnämnden behandlats av ordföranden ensam.

På Aktiemarknadsnämndens vägnar

 

 

 
Johan Munck Ragnar Boman