Aktiemarknadsnämndens uttalande 2003:22


2003-09-05

Till Aktiemarknadsnämnden inkom den 4 september 2003 en framställning från Advokatfirman Mannheimer Swartling som ombud för det finländska bolaget Outokumpu Oyj.

 

BAKGRUND

Beträffande bakgrunden till framställningen lämnas följande redogörelse, som är hämtad ur framställningen till nämnden.

Boliden är ett internationellt gruv- och metallproducerande företag. Boliden AB (publ), som är moderbolag i koncernen, är ett svenskt aktiebolag vars aktier är noterade på Stockholmsbörsens O-lista samt på Torontobörsen.

I februari 2003 hade Boliden AB 72.717 aktieägare. De största aktieägarna var Skandia med 7,6 procent, Catella med 6,0 procent, Carl Bennet AB med 5,0 procent samt SEB Fonder med 4,8 procent av aktier och röster i bolaget.

Outokumpu är ett internationellt företag som bedriver verksamhet avseende produktion av rostfritt stål, kopparprodukter och metallurgi samt teknologi­utveckling. Koncernens moderbolag är Outokumpu Oyj som är ett finskt aktiebolag vars aktier är noterade på huvudlistan vid Helsingfors Fondbörs.

Boliden AB och Outokumpu Oyj har i ett Letter of Intent träffat överenskommelse om att genom förhandlingar om en strukturaffär försöka tillskapa en industriellt och finansiellt ny koncern med starkt förbättrad konkurrenskraft.

Den planerade affären ses av parterna som ett samgående där Outokumpu, bl.a. genom en apportemission, tillskjuter verksamhet av väsentligen samma slag som Boliden bedriver idag. Som vederlag erhåller Outokumpu kontant betalning motsvarande cirka 50 procent av den tillskjutna egendomens värde, av Boliden nyemitterade aktier motsvarande cirka 42 procent av den tillskjutna egendomens värde och en revers motsvarande cirka 8 procent av egendomens värde.

Samtidigt som den del av transaktionen som innebär att Outokumpu säljer delar av sin verksamhet till Boliden genomförs skall Boliden sälja vissa verksamhetsgrenar till Outokumpu-koncernen mot erhållande av aktier i Outokumpu. Den delen av transaktionen har dock inte betydelse för förevarande framställning.

Transaktionen utgör alltså ett mellan parterna överenskommet samgående, en industriell strukturaffär, mellan å ena sidan Boliden och å andra sidan den rörelsegren inom Outokumpu-koncernen som bedriver verksamhet av samma eller liknande slag som Boliden. Transaktionsstrukturen är ett resultat av parternas strävan att Bolidens skuldsättningsgrad och soliditet skall vara lämplig, att Boliden blir så finansiellt starkt att det kan verka självständigt och oberoende i förhållande till sina långivare och andra samt att aktieandelen i vederlaget ej resulterar i en skyldighet för Outokumpu att konsolidera Boliden. Aktieandelen får därför maximalt uppgå till 49,9 procent av röster och kapital i Boliden.

Det är vidare parternas uppfattning att ett stort ägarengagemang av Outokumpu i Boliden är väsentligt för samgåendets genomförande och för Bolidens långsiktiga utveckling. En stark industriell ägare som Outokumpu bedöms vara viktig för Bolidens finansiella stabilitet och trovärdighet framöver.

Parterna bedömer att transaktionen kan komma att medföra bl.a. följande väsentliga kommersiella fördelar:
- en sammanläggning av verksamheter och ökad vertikal integration i värdekedjan för Boliden, vilket förväntas göra Boliden starkare och mer konkurrenskraftigt;
- betydande synergier och kostnadsbesparingar för Boliden; affären förväntas leda till såväl ökade intäkter som bättre kassaflöde och större utrymme för ny upplåning, samt
- förbättrade möjligheter för Boliden att delta i framtida omstruktureringar i branschen och i strategiska samarbeten.

Transaktionen är enligt Letter of Intent villkorad bl.a. av att den godkännes av Bolidens aktieägare och finansiärer.

Utöver genomförandet av ovannämnda transaktioner är det parternas avsikt att Boliden en tid därefter skall genomföra en nyemission. Oavsett om denna görs som riktad eller om den görs med företrädesrätt för aktieägarna och Outokumpu därvid förvärvar ytterligare aktier, kommer Outokumpu inte att öka sitt ägande till mer än 49,9 procent av röster och kapital i Boliden.

Outokumpu-koncernen, som idag inte äger några aktier i Boliden, blir genom den apportemission som är en del av transaktionsstrukturen ägare av upp till 49 procent av aktier och röster i Boliden och därmed den enskilt störste ägaren i Boliden. Outokumpu-koncernen avser inte att ingå aktieägaravtal med aktieägare i Boliden. I och med att Outokumpu Oyj med dotterbolag blir ägare till mer än 30 procent av kapital och röster i Boliden AB skulle budplikt utlösas enligt punkten III.1 i NBKs regler rörande offentliga erbjudanden om aktieförvärv.

Enligt Letter of Intent är genomförandet av affären även villkorat av att undantag från budplikten medges.

I framställningen till Aktiemarknadsnämnden hemställer Outokumpu Oyj att nämnden medger Outokumpu-koncernen undantag från den budplikt som uppkommer till följd av transaktionens genomförande i enlighet med vad som beskrivits ovan. Som skäl för detta åberopas i framställningen att:
- Outokumpus innehav om mer än 30 procent av röster kommer att ha uppkommit till följd av en emission av aktier som utgör vederlag vid köp av bolag/verksamheter,
- aktieägarna i Boliden kommer att ges tillfälle att ta ställning till affären och till apportemissionen på extra bolagsstämma i Boliden, varvid Outokumpu-koncernen, som inte tidigare äger aktier i Boliden inte kommer att ha något röstinflytande över emissionsbesluten,
- transaktionerna utgör ett mellan parterna överenskommet samgående, en industriell strukturaffär, mellan å ena sidan Boliden och å andra sidan den rörelsegren inom Outokumpu-koncernen som bedriver verksamhet av samma eller liknande slag som Boliden,
- andelen egna aktier respektive andelen kontantbetalning i det vederlag som Boliden erlägger till Outokumpu-koncernen för de verksamheter Boliden önskar förvärva är en följd av

  • den skuldsättningsgrad och soliditet som parterna bedömer möjlig och lämplig för Boliden;
  • parternas målsättning att Boliden blir så finan­siellt starkt att det kan verka självständigt och oberoende i förhållande till sina lån­givare och andra; samt
  • att det är en avgörande förutsättning för Outokumpu medverkan i affären att aktieandelen i vederlaget ej resulterar i en skyldighet för Outokumpu att konsolidera Boliden.
- ett stort ägarengagemang av Outokumpu i Boliden bedöms vara väsentligt för samgåendets genomförande och för Bolidens långsiktiga utveckling; en stark industriell ägare som Outokumpu bedöms vara viktig för Bolidens finansiella stabilitet och trovärdighet framöver.

 

ÖVERVÄGANDEN

I Näringslivets Börskommittés regler rörande offentliga erbjudande om aktieförvärv finns bestämmelser om budplikt. Budplikt inträder enligt punkten III.1 av reglerna när någon efter förvärv av aktier, ensam eller tillsam­mans med närstående som avses i punkten I.3 a-d, genom förvärv av aktier i ett aktiemarknadsbolag uppnår en ägarandel som uppgår till eller överstiger trettio procent av det totala antalet röster i bolaget.

Aktiemarknadsnämnden har enligt punkt I.2 tillagts befogenhet att meddela undantag från reglerna. I kommentaren till punkten III.1 har uttalas att skäl för att bevilja undantag från budplikten bör föreligga bl.a. i det fallet att innehavet uppkom­mit till följd av en emission av aktier som utgör vederlag vid köp av bolag eller annan egendom. Nämnden har också beviljat undantag från budplikten i sådana fall.

I det nu aktuella fallet önskar Outokumpu deltaga i en apportemission i Boliden utan att drabbas av budplikt utlöses. Emissionen är ett led i vad som närmast kan beskrivas som ett partiellt samgående mellan Outokumpu och Boliden. En preliminär uppgörelse om detta samgående har framförhandlats av bolagen och kommit till uttryck i ett Letter of Intent. Nämnden finner inte några skäl tala emot att Outokumpu för en sådan emission beviljas dispens från den budplikt som annars skulle utlösas av att Outokumpu genom förvärvet uppnådde minst trettio procent av rösterna i Boliden.

 

BESLUT

Aktiemarknadsnämnden medger undantag från den budplikt som annars skulle uppkomma om Outokumpu efter den i framställningen beskrivna apportemissionen i Boliden skulle komma att inneha aktier representerande 30 procent eller mer av röstetalet för samtliga aktier i bolaget.


Detta ärende har med stöd av 7 § arbetsordningen för Aktiemarknadsnämnden behandlats av ordföranden ensam.

 

På Aktiemarknadsnämndens vägnar

 

 

 
Johan Munck Rolf Skog