Aktiemarknadsnämndens uttalande 2003:28


2003-10-19

Undantag från budplikt (Bure - Dimension)

BAKGRUND

Till Aktiemarknadsnämnden inkom den 17 oktober 2003 en framställning från Linklaters Advokatbyrå AB på uppdrag av Bure Equity AB (”Bure”).
Beträffande bakgrunden till framställningen lämnas följande redogörelse, som i allt väsentligt är hämtad ur framställningen till nämnden.

Bure är största aktieägare med 32,7 procent av kapital och röster i bolaget Dimension vars aktier än noterade på Stockholmsbörsens O-lista. Dimensions likviditet är ansträngd och soliditeten är svag. Dimensions och Bures styrelses gör bedömningen att bolagets likviditetssituation kan bli ett akut problem och riskera verksamheten om en emission inte avslutas före januari månads utgång. Några alternativa förfaranden övervägs.

Bure avser att åta sig att teckna sin andel av en företrädesemission och därutöver garantera 11 procent av emissionen, förutsatt att undantag från budplikt erhålles. Emissionsvillkoren är preliminärt fastställda till 2:1 med en teckningskurs om 65 öre. Dessa antaganden kan komma att förändras om aktiekursen väsentligt förändras fram tills dess att villkoren skall fastställas. Givet dessa villkor och att inga andra än de aktieägare som idag förbundit sig att delta i emissionen deltar kan Bures teckningsåtagande och emissionsgaranti leda till att Bures andel av röstetalet i Dimension ökar till maximalt cirka 57 procent.

Parallellt med förberedelserna för företrädesemissionen pågår diskussioner om en strukturaffär med ett bolag noterat på Stockholmsbörsen (”Budgivaren”) i form av ett offentligt erbjudande om förvärv av aktierna i Dimension. Budgivaren avser att i allt väsentligt erlägga likvid i form av nyemitterade aktier varför budet sannolikt kommer att vara villkorat av såväl emissionsbeslut med 2/3 majoritet på Budgivarens bolagsstämma som att Budgivaren erhåller accept av 9/10 av utestående aktier i Dimension.

Under förutsättning av att aktiebudet offentliggörs och bedöms vara attraktivt kommer Dimensions styrelse, i syfte att inte förhindra eller försvåra budets genomförande, att inhibera den utlysta bolagsstämman rörande företrädesemission och istället omedelbart kalla till en ny bolagsstämma att besluta om nyemission. Detta är nödvändigt i syfte att säkra Dimensions finansiella ställning för det fall att aktiebudet inte fullföljs på grund av att budgivarens bolagsstämma inte beslutar om en riktad emission med 2/3 majoritet eller att Dimensions aktieägare inte accepterar budet med 9/10 majoritet eller att annat villkor för budet inte uppfylls och den bristande uppfyllelsen är av sådan betydelse att den berättigar Budgivaren till att återkalla budet.

För att i detta scenario med tillräcklig skyndsamhet säkerställa bolagets likviditet övervägs att istället för ovannämnda företrädesemisson genomföra två parallella emissioner:

(a)
En emission riktad till Bure. Emissionen kan genomföras omedelbart efter bolagsstämman och därigenom tillgodose Dimensions omedelbara behov av kapitaltillskott. Bures andel av röstetalet för samtliga aktier i Dimension kan i detta fall under en begränsad tid uppgå till cirka 59 procent.
(b)
En företrädesemission med samma teckningskurs som i den riktade emissionen enligt (a) ovan. Denna emission tar på grund av tidsfrister enligt lag och praktisk hantering betydligt längre tid att genomföra än den riktade emissionen enligt (a). Bure förbinder sig att inte teckna några aktier med stöd av företrädesrätt i denna emission, men kan komma att garantera emissionen, varvid Bures andel av röstetalet för samtliga aktier i Dimension vid fullt utnyttjande av emissionsgarantin, i kombination med teckning av aktier i den riktade emissionen enligt (a) ovan, kan öka till maximalt cirka 57 procent.

Emissionerna (a) och (b) leder sammantaget till samma effekt som en företrädesemission. Syftet med detta förfarande är att bolaget kan säkra sin finansiering med tillräcklig skyndsamhet i händelse av att avvaktan av den ovannämnda strukturaffären omöjliggör genomförandet av en enskild företrädesemission i tid för att tillgodose Dimensions kapitalbehov.

Bure ansöker om dispens från den budplikt som uppkommer för det fall Bure skulle öka sin röstandel i Dimension antingen (i) i samband med att teckningsåtagande och emissionsgaranti utnyttjas i den förstnämnda föreslagna företrädesemissionen eller (ii) i samband med att Bure tecknar aktier i en riktad emission och garanterar en efterföljande företrädesemission, i vilken Bure åtagit sig att inte teckna aktier med stöd av företrädesrätt.

För det fall bolagsstämman i Dimension inte skulle fatta beslut om emissioner enligt punkt (i) eller (ii) ovan med en majoritet om minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna, åtar sig Bure att återställa sitt innehav i Dimension ner till åtminstone 32,7 procent av kapitalet och rösterna inom 24 månader från förvärvstidpunkten i emissionerna.

ÖVERVÄGANDEN

I Näringslivets Börskommittés (NBK) regler rörande offentliga erbjudanden om aktieförvärv finns bestämmelser om budplikt. Budplikt inträder enligt punkten III.1 när någon genom förvärv av aktier i ett aktiemarknadsbolag uppnår en ägarandel som uppgår till eller överstiger trettio procent av det totala antalet röster i bolaget.

Reglerna om budplikt trädde i nuvarande lydelse i kraft den 1 september 2003. Av övergångsbestämmelserna till reglerna framgår att budplikt utlöses i det fallet att någon per den 1 september 2003 innehade aktier representerande minst trettio procent men mindre än fyrtio procent av röstetalet i ett aktiemarknadsbolag och därefter genom förvärv av aktier ökar sin röstandel.

Aktiemarknadsnämnden har enligt punkt I.2 möjlighet att meddela undantag från NBK-reglernas bestämmelser. Sådana undantag får förenas med villkor.

I kommentaren till punkt III.1 har förutsatts att skäl som bör kunna motivera undantag från budplikt bl.a. är att innehavet uppkommit till följd av en emission av aktier som är ett erforderligt led i rekonstruktionen av ett bolag med betydande ekonomiska svårigheter.

I det nu aktuella fallet är de planerade transaktionerna ett erforderligt led i rekonstruktionen av ett bolag med betydande ekonomiska svårigheter. En dispens måste i detta fall ligga i aktieägarkollektivets intresse. Några skäl som talar mot att medge undantag från budplikten kan inte anses föreligga. Ett sådant undantag bör lämpligen förenas med villkor i enlighet med det åtagande som Bure gjort i framställningen.

BESLUT

Aktiemarknadsnämnden medger Bure undantag från den budplikt som annars skulle uppkomma till följd av att Bure deltar i planerade emissioner i Dimension på det sätt som anges i framställningen till nämnden. Undantaget förenas med det villkoret att, om inte bolagsstämman i Dimension fattar beslut om emissioner enligt framställningen med en majoritet om minst nio tiondelar av såväl avgivna rösterna som vid stämman företrädda aktier, Bure minskar sitt innehav i Dimension till åtminstone 32,7 procent av kapitalet och rösterna inom 24 månader från förvärvstidpunkten i emissionerna.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Detta ärende har med stöd av 7 § arbetsordningen för Aktiemarknadsnämnden behandlats av ordföranden ensam.

På Aktiemarknadsnämndens vägnar


 
Johan Munck Ragnar Boman