Aktiemarknadsnämndens uttalande 2003:31


2003-11-12

Undantag från budplikt (Nordstjernan - KMT)

Till Aktiemarknadsnämnden inkom den 11 november 2003 en framställning från Gernandt & Danielsson Advokatbyrå KB som ombud för Nordstjernan AB.

BAKGRUND

I framställningen till Aktiemarknadsnämnden har Nordstjernan anfört följande. Bolaget Karolin Machine Tool AB (publ) (”KMT”) är sedan år 1998 noterat på Stockholmsbörsens O-lista. KMT:s största ägare är Nordstjernan, som innehar cirka 38,4 procent av aktierna och rösterna. Näst största ägare i KMT innehar cirka 4 procent av aktierna och rösterna. Samtliga utgivna aktier är av samma slag.

Sedan förvärvet av Atles huvudägarpost i KMT i november 1999 har Nordstjernan varit en så kallad kontrollaktieägare.

KMT har under hösten förvärvat dels bolaget Ingersoll-Rand Companys tillgångar inom affärsområdet vattenskärningsteknologi, dels aktier i ABB I-R Waterjet Systems AB (”Vattenjet Divisionen”). Nyssnämnda förvärv bedöms av KMT vara av stor betydelse för KMTs verksamhet och framtida utveckling. I syfte att finansiera köpeskilling om sammanlagt cirka 46 500 000 USD var det nödvändigt för KMT att genomföra en nyemission av aktier. Förvärvet offentliggjordes den 26 augusti 2003. I samband därmed kallades till en extra bolagsstämma i KMT den 16 september 2003. Extra bolagsstämman bemyndigade styrelsen att fatta beslut om den för förvärvet nödvändiga emissionen.

Styrelsen för KMT beslöt den 30 september 2003 med stöd av bolagsstämmans bemyndigande att genomföra en nyemission av 5 000 000 nya aktier med företrädesrätt för KMTs aktieägare till en teckningskurs om 45 kronor per aktie. Genom emissionen tillförs KMT 225 000 000 kronor. För det fall inte samtliga aktier tecknas med stöd av företrädesrätt, skall styrelsen enligt emissionsbeslutet, i första hand, tilldela aktier som tecknats utan stöd av företrädesrätt till tecknare som var registrerade som aktieägare på avstämningsdagen och i förhållande till det antal aktier som de då ägde.

För att säkerställa emissionen redan i samband med KMTs förvärv av Vattenjet Divisionen avtalade KMT med Nordstjernan att Nordstjernan skulle lämna en så kallad emissionsgaranti. Nordstjernan har därvid förbundit sig att teckna sin tillkommande andel med stöd av företrädesrätt samt därutöver även samtliga aktier utgivna i emissionen som inte tecknas av annan. Emissionsgarantin har offentliggjorts.

Till följd av emissionsgarantin har Nordstjernan, före teckningstidens utgång, tecknat sig med stöd av företrädesrätt för sin tillkommande andel och även tecknat sig utan stöd av företrädesrätt för resterande aktier upp till emissionens högsta belopp. En sådan ordning följer av aktiebolagslagen. Nordstjernan har inte förvärvat några teckningsrätter från annan.

Vid teckningstidens utgång har cirka 96 procent av aktierna i emissionen (cirka 4,8 miljoner aktier) tecknats med stöd av aktieägarnas företrädesrätter. Därutöver har teckning utan företrädesrätt, exklusive Nordstjernans teckning utan företrädesrätt, skett i sådan utsträckning (cirka 850 000 aktier) att den överstiger emissionens högsta belopp med cirka 13 procent. Av administrativa orsaker är de slutgiltiga siffrorna ännu inte kända vid tidpunkten för denna framställan.

Det står klart att Nordstjernan kommer att infria emissionsgarantin såvitt avser Nordstjernans åtagande att utnyttja sin företrädesrätt att teckna aktier i emissionen. Eftersom Nordstjernan även tecknat sig för aktier utan företrädesrätt kommer Nordstjernan, efter tilldelning i enlighet med villkoren för emissionsbeslutet, att öka sin proportionella röstandel. Denna ökning av röstandelen är dock inte ett utfall av Nordstjernans fullgörande av emissionsgarantin i den del aktierna inte tecknas av annan. Tilldelningen av aktier är beroende av andelen förutvarande aktieägare som tecknat aktier utan stöd av företrädesrätt. Uppskattningsvis kan Nordstjernan komma att tilldelas ytterligare cirka 100 000 – 150 000 aktier på detta sätt, vilket skulle motsvara cirka 1,0 – 1,5 procent av det totala antalet aktier och röster i KMT efter genomförd nyemission. Nordstjernans förvärv av aktier genom nyemissionen kan således innebära att bolagets röstandel ökar från 38,4 procent till mellan 39,4 – 39,9 procent.

I samband med Nordstjernans teckning av aktier uppkommer frågor rörande budplikt enligt Näringslivets Börskommittés Regler rörande offentliga erbjudanden om aktieförvärv (”Reglerna”). Bestämmelserna om budplikt syftar till att bereda övriga aktieägare en möjlighet att lämna ett bolag i samband med ett kontrollägarskifte.

Nordstjernan är sedan länge kontrollerande aktieägare i KMT. Detta är väl känt av övriga aktieägare och även av de så kallade aktörerna på aktiemarknaden. Nordstjernans ställning som huvudägare är också beskriven i emissionsprospektet. Nordstjernan har bland annat vid varje bolagsstämma i KMT under de fyra senaste åren representerat över 90 procent av de vid stämman företrädda aktierna och rösterna. Eftersom Nordstjernan sedan länge är KMTs kontrollerande aktieägare medför den ökning av Nordstjernans röstandel som följer på grund av Nordstjernans teckning av aktier endast i formell mening och enligt Reglernas ordalydelse att ett kontrollägarskifte äger rum. Mot bakgrund härav borde Nordstjernan inte behöva lämna ett offentligt erbjudande för att tillgodose Reglernas syfte.

Ytterligare en omständighet som talar mot att ett bud skall behöva lämnas är att det lägsta pris Nordstjernan skulle behöva erbjuda enligt Reglerna understiger nu gällande marknadskurs på aktier i KMT. Eftersom Nordstjernans förvärv av aktier sker till teckningskurs om 45 kronor per aktie, torde ett bud till övriga aktieägare inte komma att läggas på en högre nivå än vad Reglerna (punkten III.5) påbjuder, det vill säga 45 kronor per aktie. Detta skall jämföras med slutkursen på aktie i KMT per den 10 november 2003, om 56,50 kronor. Ett sådant bud skulle följaktligen inte vinna någon anslutning utan endast formellt syfta till att uppfylla Reglerna. Ett sådant bud skulle inte bara framstå som svårförklarligt utan även åsamka Nordstjernan, och till viss del även KMT, betydande kostnader.

Vidare bör beaktas att villkoren för nyemissionen innebär att samtliga KMTs aktieägare ges en viss favör i form av rabatterad teckningskurs. Nordstjernans teckning utan företrädesrätt innebär, vid tilldelning i enlighet med villkoren för emissionsbeslutet, att Nordstjernan kommer i åtnjutande av sina rättigheter som aktieägare på samma villkor som övriga aktieägare. I annat fall skulle Nordstjernans ägarandel bli utspädd i förhållande till de övriga aktieägare som erhåller tilldelning utan företrädesrätt (överteckning).

I framställningen till Aktiemarknadsnämnden hemställer Nordstjernan att nämnden, mot ovanstående bakgrund, medger undantag från budplikten.


ÖVERVÄGANDEN

Inledningsvis bör nämnas att framställningen kom in till Aktiemarknadsnämnden den 11 november 2003 med begäran om svar senast följande dag. Vissa principiella frågor som aktualiseras i ärendet kan inte i detta sammanhang få sin slutliga belysning, men nämnden kan få anledning att återkomma till frågor av sådant slag.

I Näringslivets Börskommittés (NBK) regler rörande offentliga erbjudanden om aktieförvärv, som är tillämpliga på aktiemarknadsbolag, finns bestämmelser om budplikt. Syftet med bestämmelserna är att erbjuda övriga aktieägare en möjlighet att på visst sätt lämna bolaget i samband med ett kontrollägarskifte. Budplikt inträder enligt punkten III.1 när någon genom förvärv av aktier i ett aktiemarknadsbolag uppnår en ägarandel som uppgår till eller överstiger trettio procent av det totala antalet röster i bolaget.

Reglerna om budplikt trädde i nuvarande lydelse i kraft den 1 september 2003. Av övergångsbestämmelserna till reglerna framgår att för det fall någon per den 1 september 2003 innehade aktier representerande minst trettio procent men mindre än fyrtio procent av röstetalet i ett aktiemarknadsbolag och därefter genom förvärv av aktier ökar sin röstandel, så utlöses budplikt.

I det nu aktuella fallet uppkommer Nordstjernans ökade röstandel i KMT som en följd av att Nordstjernan, efter tilldelning i enlighet med villkoren för det aktuella emissionsbeslutet, förvärvar aktier i KMT:s nyemission. Eftersom Nordstjernan innehar aktier representerande minst trettio procent men mindre än fyrtio procent av röstetalet i KMT utlöses därmed enligt övergångsregeln budplikt.

Aktiemarknadsnämnden har enligt punkten I.2 möjlighet att meddela undantag från NBK-reglerna. Sådana undantag får förenas med villkor. I kommentaren till punkt III.1 har förutsatts vissa skäl som bör kunna motivera undantag från budplikt, exempelvis att innehavet uppkommit till följd av en emission av aktier som är ett erforderligt led i rekonstruktionen av ett bolag med betydande ekonomiska svårigheter.

Nordstjernan har i sin framställning till nämnden anfört två skäl för att erhålla dispens från budplikt. Det ena skälet är att förvärvet inte medför något kontrollägarskifte. Detta är emellertid enligt nämndens mening inte ett godtagbart skäl för dispens från den budplikt som följer av den aktuella övergångsbestämmelsens lydelse. Den bestämmelsen är nämligen normalt tillämplig just på sådana situationer då en kontrollägare ökar sin röstandel.

Det andra skäl som Nordstjernan anfört för dispens är att det pris som Nordstjernan skulle komma att erbjuda för aktierna i KMT vid ett erbjudande till följd av budplikt skulle motsvara teckningskursen i emissionen och vara mycket oförmånligt i förhållande till nuvarande kurs på KMT-aktien. Med hänsyn redan till den osäkerhet som råder om den framtida kursutvecklingen på aktier i allmänhet och om vad förhållandet mellan budpris och aktiekurs i just detta fall skulle komma att bli vid ett erbjudande till följd av budplikt kan enligt nämndens mening inte heller detta anses vara ett tillräckligt skäl för dispens.

I punkten III.3 har upptagits en regel om förutsättningarna för att en redan uppkommen budplikt skall bortfalla. Bestämmelsen tar sikte på det fallet att någon genom förvärv av aktier uppnått trettio procent eller mer av röstetalet i bolaget och alltså blivit kontrollerande ägare. Om den budpliktige i den situationen, inom fyra veckor från den tidpunkt då budplikt uppkom, avyttrar aktier så att innehavet åter ligger under trettioprocentsnivån bortfaller budplikten. Någon motsvarande bestämmelse finns inte såvitt avser budplikt uppkommen till följd av den i förevarande fall aktuella övergångsbestämmelsen. Det kan hävdas att en analog tillämpning av punkten III.3 skulle kunna vara motiverad i det fallet, men nämnden har inte tagit ställning i den frågan. I avvaktan på ett sådant ställningstagande får det emellertid anses föreligga skäl för att bevilja Nordstjernan dispens för det i framställningen beskrivna förvärvet av aktier i KMT på villkor att Nordstjernan inom fyra veckor avyttrar så många aktier att röstandelen åter är densamma som vid tidpunkten för de nya reglernas ikraftträdande, dvs. den 1 september 2003.

BESLUT

Aktiemarknadsnämnden medger Nordstjernan undantag från den budplikt som annars skulle uppkomma på grund av företagets i framställningen beskrivna aktieteckning i KMT:s nyemission på villkor att Nordstjernan inom fyra veckor från den tidpunkt då rösträtt kan utövas för de nya aktierna avyttrar så många aktier, att röstandelen åter blir densamma som Nordstjernans rösträttsandel den 1 september 2003.

. - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Detta ärende har med stöd av 7 § arbetsordningen för Aktiemarknadsnämnden behandlats av ordföranden ensam.

På Aktiemarknadsnämndens vägnar


 
Johan Munck Rolf Skog