Aktiemarknadsnämndens uttalande 2003:35


2003-12-20

Till Aktiemarknadsnämnden inkom den 19 december 2003 en framställning från Advokatfirman Vinge KB på uppdrag av Powerwave Technologies, Inc.

 

BAKGRUND

Beträffande bakgrunden till framställningen lämnas följande redogörelse, som är hämtad ur framställningen till nämnden.

Genom pressmeddelande 2003-12-01 offentliggjorde det amerikanska bolaget Powerwave Technologies, Inc (Powerwave eller Bolaget) att Bolaget träffat överenskommelse med LGP Allgon Holding AB ("LGP Allgon") om ett strategiskt samgående mellan bolagen samt att samgåendet kommer att genomföras genom ett offentligt erbjudande från Powerwave att förvärva samtliga aktier i LGP Allgon.

Av pressmeddelandet framgår bland annat att Powerwave för varje aktie i LGP Allgon erbjuder 1,1 nyemitterade aktier i Bolaget, att erbjudandet är villkorat av att aktieägarna i Powerwave på bolagsstämma ("Bolagsstämman") fattar för nyemissionen erforderliga beslut om ändring av Powerwaves bolagshandlingar, samt att prospekt avseende erbjudandet beräknas distribueras till aktieägarna i LGP Allgon under vecka 9, 2004.

De amerikanska lagar och andra regler som Powerwave har att efterleva i anledning av Bolagsstämman innebär bland annat att Bolaget skall upprätta och vid Securities and Exchange Commission ("SEC") registrera s.k. proxy solicitation materials ("proxy-material"). Då LGP Allgon inte tillämpar i USA allmänt accepterade redovisningsprinciper ("US GAAP") krävs vidare att de historiska räkenskaper för LGP Allgon som skall framgå av proxy-materialet däri även redovisas efter omklassificering till US GAAP.

Ovannämnda omklassificering, som i sig är förhållandevis tidskrävande, måste i allt väsentligt slutföras innan proxy-materialet ges in till SEC. Därefter påbörjar SEC:s personal den granskning av proxy-materialet som enligt tillämpliga regler föregår registreringen. Enligt vad som upplysts tar denna granskning ofta cirka två månader (oaktat mellankommande långhelger), men kan i vissa fall - t.ex. då fråga är om gränsöverskridande transaktioner - genomföras något snabbare om omständigheterna enligt SEC:s bedömning så tillåter. Granskningen medför typiskt sett att SEC begär att proxy-materialet kompletteras, förtydligas eller annars justeras på specifikt angivna punkter. I detta fall kan således SEC komma att lämna synpunkter på den information i proxy-materialet som avser beskrivningen av LGP Allgon, inklusive presentationen av de till US GAAP omklassificerade räkenskaperna. För att säkerställa att informationen avseende LGP Allgon i det prospekt som kommer att upprättas i anledning av Bolagets erbjudande i allt väsentligt motsvarar LGP Allgon-relaterad information i proxy-materialet, måste således SEC:s eventuella synpunkter på proxy-materialet hanteras innan prospektet kan färdigställas.

För närvarande saknas skäl att anta annat än att prospekt avseende Powerwaves erbjudande kommer kunna distribueras till aktieägarna i LGP Allgon under vecka 9, 2004. Denna uppskattning är dock baserad på att ovannämnda omklassificering till US GAAP av relevanta räkenskaper för LGP Allgon slutförts enligt plan före utgången av 2003 samt att registrering av proxy-materialet vid SEC kan erhållas skyndsamt.

Powerwave avser att lägga fram prospektet avseende Bolagets erbjudande i nära anslutning till att proxy-materialet registreras vid SEC.

I framställningen till Aktiemarknadsnämnden hemställs att nämnden medger Powerwave undantag från den skyldighet som, enligt punkten II.6 i Näringslivets Börskommittés regler rörande offentligt erbjudande om aktieförvärv, föreligger för Powerwave senast fem veckor efter erbjudandets offentliggörande lägga fram ett prospekt.och medger att Powerwave lägger fram prospektet i nära anslutning till att proxy-materialet registreras vid SEC.

 

ÖVERVÄGANDEN

I Näringslivets Börskommittés (NBK) regler rörande offentliga erbjudanden om aktieförvärv finns bestämmelser om budgivarens skyldighet att lägga fram ett prospekt. Enligt punkten II.6 skall, sedan erbjudandet har offentliggjorts, skyndsamt upprätta och lägga fram ett prospekt. Prospektet skall läggas fram senast fem veckor efter erbjudandets offentliggörande.

I kommentaren till bestämmelsen konstateras att omständigheterna i det enskilda fallet kan vara sådana att femveckorsfristen inte kan hållas, t.ex. vid ett erbjudande där vederlaget skall utgöras av nyemitterade aktier eller vid ett erbjudande som berör även utländska marknader, och att dispens då får sökas hos Aktiemarknadsnämnden. Nämnden har också beviljat sådan dispens.

I det nu aktuella fallet är budgivarens möjligheter att upprätta och tillhandahålla ett prospekt beroende av utländska regler och en utländsk övervakningsmyndighets praxis och rutiner. Budgivaren styr således inte själv över inom vilken tid prospektet kan läggas fram. Därmed får sådana skäl anses föreligga som avses kunna läggas till grund för att medge undantag från den uppställda femveckors-regeln.

 

BESLUT

Aktiemarknadsnämnden medger att Powerwave Technologies, Inc lägger fram prospektet avseende erbjudandet om förvärv av aktierna i LGP Allgon Holding AB i nära anslutning till att det s.k. proxy-materialet registreras vid den amerikanska övervakningsmyndigheten SEC.


Detta ärende har med stöd av 7 § arbetsordningen för Aktiemarknadsnämnden behandlats av ordföranden ensam.

 

På Aktiemarknadsnämndens vägnar

 

 

 
Johan Munck Rolf Skog