Aktiemarknadsnämndens uttalande 2004:1


2004-01-02

Undantag från budplikt (Rejlers)

BAKGRUND

Till Aktiemarknadsnämnden inkom den 22 december 2003 en framställning från Peter Rejler.

Beträffande bakgrunden till framställningen lämnas följande redogörelse, som i huvudsak är hämtad ur framställningen till nämnden.

Aktierna i Rejlerkoncernen AB (”Rejlers”) är sedan i maj 2003 noterade på NGM. Huvudägare i Rejlers har under åtskilliga år varit Jan Rejler med ett innehav motsvarande ca 60% av det totala röstetalet i bolaget. Genom gåva har Jan Rejler överlåtit 188.750 A-aktier, motsvarande ca 45% av röstetalet, till sin son Peter Rejler, som är VD och koncernchef i Rejlers sedan 1999. Peter Rejlers röstandel har därmed ökat från ca 1% till ca 46%. Familjens röstandel är oförändrad.

Peter Rejler har ansökt om dispens från budplikt för nämnda förvärv.

ÖVERVÄGANDEN

I Näringslivets Börskommittés (NBK) regler rörande offentliga erbjudanden om aktieförvärv finns bestämmelser om budplikt. Budplikt inträder enligt punkten III.1 i dess lydelse fr.o.m. den 1 september 2003 när någon genom förvärv av aktier i ett aktiemarknadsbolag uppnår en ägarandel som uppgår till eller överstiger trettio procent av det totala antalet röster i bolaget. Särskilda regler finns för fall då närstående tillsammans uppnår en sådan röstandel. Till reglerna har knutits övergångsbestämmelser.

Aktiemarknadsnämnden har enligt punkt I.2 möjlighet att meddela undantag från NBK-reglernas bestämmelser. Sådana undantag får förenas med villkor.

I kommentaren till punkt III.1 har förutsatts att skäl för dispens normalt torde föreligga när innehavet uppkommit genom ett förvärv vartill aktieägaren ifråga inte aktivt medverkat, t.ex. arv eller gåva, eller vid generationsskiftesåtgärder på ägarsidan.

I det nu aktuella fallet är omständigheterna sådana att generationsskiftet har mycket begränsad betydelse för aktieägarna. Några skäl som talar mot att medge undantag från budplikten kan inte anses föreligga. Nämnden tar i detta sammanhang inte ställning till frågan om det skulle kunna hävdas att det på grund av övergångsbestämmelserna till reglerna i deras lydelse fr.o.m. den 1 september 2003 inte uppkommer någon budplikt i förevarande fall.

BESLUT

Aktiemarknadsnämnden medger Peter Rejler undantag från den budplikt som annars skulle ha kunnat uppkomma till följd av att han genom gåva har mottagit aktier i Rejlers motsvarande ca 45% av röstetalet.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Detta ärende har med stöd av 7 § arbetsordningen för Aktiemarknadsnämnden behandlats av ordföranden ensam.

På Aktiemarknadsnämndens vägnar


 
Johan Munck Ragnar Boman