Aktiemarknadsnämndens uttalande 2004:4


2004-02-03

Tolkning betr. budplikt (Invik, Emesco)

BAKGRUND

Till Aktiemarknadsnämnden inkom den 2 februari 2004 en framställning från Industriförvaltnings AB Kinnevik ("Kinnevik") och Invik & Co AB ("Invik"), två börsnoterade bolag inom den s.k. Stenbeck-sfären.

Beträffande bakgrunden till framställningen lämnas följande redogörelse, som är hämtad ur framställningen till nämnden.

Familjen Stenbeck, som är den störste aktieägaren i Kinnevik och Invik, och de bägge bolagens styrelser har planer på ett samgående ("Samgåendet") mellan bolagen i form av en fusion enligt 14 kap. 1 § aktiebolagslagen, varigenom Invik skulle absorbera Kinnevik. I det sammanhanget skulle det kunna uppkomma frågor om eventuell budplikt för Invik avseende de börsnoterade bolagen Tele2 AB ("Tele2") och Modern Times Group MTG AB ("MTG"), eftersom Kinnevik och Invik har betydande aktieinnehav i Tele2 och MTG.

Familjen Stenbeck utövar sitt ägarinflytande i Kinnevik och Invik främst genom sitt ägande i Emesco AB, inklusive dotterbolag och majoritetsägaren Sapere Aude Trust ("Emesco") samt genom att Kinnevik och Invik äger aktier i varandra. Samgåendet medför att Emesco förvärvar ytterligare Invik-aktier, genom att Emesco som fusionsvederlag erhåller nyemitterade aktier i Invik. Därmed skulle även fråga kunna uppkomma om budplikt för Emesco avseende Invik.

Den nuvarande ägarstrukturen såvitt gäller de berörda bolagen framgår av nedanstående skiss med angivna röstandelar. För överskådlighetens skull har endast familjen Stenbecks ägande via Emesco tagits med i skissen.

Efter Samgåendet skulle Invik ensamt inneha 47,2 procent av rösterna i MTG och 54,9 procent av rösterna i Tele2. Emesco skulle efter Samgåendet inneha cirka 32,5 procent av rösterna i Invik.

Om hänsyn ej tas till reglerna om närståendes innehav, skulle de med Samgåendet sammanhängande förvärven av aktier kunna innebära att budplikt avseende aktierna i såväl Tele2 som MTG utlöses för Invik och att budplikt avseende aktierna i Invik utlöses för Emesco.

I framställningen hänvisar Kinnevik och Invik till ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till nuvarande lydelse av Näringslivets Börskommittés (NBK) regler rörande offentliga erbjudanden om aktieförvärv som trädde i kraft 1 september 2003

Enligt framställningen följer av bestämmelserna att ingen budplikt avseende Tele2 och MTG utlöses för Invik om Invik, ensam eller tillsammans med närstående enligt NBK-reglerna punkt I.3 a-d, ägt mer än fyrtio procent av rösterna i Tele2 och MTG sedan den 1 juli 1999. Motsvarande gäller för Emesco, om Emesco under samma tid tillsammans med närstående ägt mer än 40 procent av rösterna i Invik.

Kinnevik har bildat och etablerat alla tre bolagen Invik, Tele2 och MTG. Invik bildades 1985 i samband med en uppdelning av Kinneviks dåvarande verksamheter, varvid Kinneviks aktieägare fick möjlighet att teckna aktier i Invik. Företagsgruppen kom därmed att innehålla två holdingbolag, Kinnevik och Invik. Syftet med denna transaktion var bl.a. att åstadkomma en struktur som skulle medge utdelning av dotterbolag – såsom Tele2 och MTG – från Kinnevik, samtidigt som Kinneviks större aktieägare bevarade ett önskat inflytande över alla berörda bolag.

När sedan Tele2 och MTG hade mognat tillräckligt delade Kinnevik ut aktierna i Tele2 och MTG till Kinneviks aktieägare, vilket skedde 1996 respektive 1997. Inflytandet över Tele2 och MTG upphörde dock ej i och med utdelningen, eftersom Kinnevik med tiden kom att ha en långsiktig samverkan med Invik och Emesco (som redan då var betydande aktieägare i Kinnevik och Invik) vad avsåg styrelsesammansättningen i Tele2 och MTG.

Kinneviks, Inviks och Emescos samverkan avseende Tele2:s och MTG:s styrelsesammansättning var redan från början omfattande och med långsiktig inriktning, något som var helt naturligt med tanke på att Kinnevik, och särskilt dess styrelseordförande Jan Stenbeck, hela tiden utövat ett synnerligen aktivt ägarinflytande. Kinnevik, Invik och Emesco har, oavsett de stora förändringar som skett i deras respektive ägande i Tele2 och MTG, alltid röstat på samma sätt i frågan om styrelseval på bolagsstämmorna i Tele2 och MTG. Denna samverkan täcker enligt framställningen vad som krävs för att uppfylla kriteriet i punkt I.3 d. Samverkan utformades dock aldrig med uttalad referens till bestämmelsen ifråga – samverkan tillkom ju innan budpliktsreglerna existerade – och har heller aldrig fått skriftlig form. I stället hade den formen av en de facto-delegation från styrelserna till Jan Stenbeck att nominera styrelsekandidater till Tele2 och MTG:s styrelser samt en de facto-överenskommelse mellan styrelserna att rösta för val av de sålunda nominerade kandidaterna vid bolagsstämmor i Tele2 och MTG.

Det kan enligt framställningen noteras att fråga är och har varit om en samverkan varigenom Kinnevik, Invik och Emesco samordnat sitt utövande av rösträtten vid styrelseval, där således inget av de samverkande bolagen ensamt kunnat avgöra hur de andra bolagen skall utöva sin rösträtt. Kinnevik, Invik och Emesco är således helt jämställda härvidlag.

Det torde ha varit uppenbart för alla styrelseledamöter i Kinnevik, Invik och Emesco – liksom för aktiemarknaden – att samverkan avseende styrelsevalen i Tele2 och MTG skulle fungera på det ovan angivna sättet, och att samverkan var av långsiktig karaktär. Vid 2003 års bolagsstämmor – då Jan Stenbeck ej längre var i livet – fortsatte förfarandet i oförändrad form, nu med dottern Cristina Stenbeck i Jan Stenbecks roll. Detsamma kan förutses gälla för de kommande årens bolagsstämmor i Tele2 och MTG, varvid dock Kinneviks nuvarande innehav till följd av Samgåendet skulle komma att innehas av Invik.

Anledningen till att överenskommelsen aldrig uttryckligen formulerats och satts på pränt är närmast att den för styrelserna framstått som så självklar och välmotiverad – särskilt mot bakgrund av bolagens gemensamma historia, ägarbild och ekonomiska intressen – att det inte funnits någon anledning att fråga sig om överenskommelsen kunde behöva dokumenteras.

Sammanfattningsvis har enligt framställningen i realiteten ett sådant närståendeförhållande mellan Kinnevik, Invik och Emesco, som avses i punkt I.3 d , rått sedan tidpunkten för budpliktsreglernas införande vad gäller kontrollen över Tele2 och MTG – ett förhållande som råder än idag och som avses råda även under de kommande åren (även om Kinnevik då kan ha fusionerats med Invik). Ett helt motsvarande närståendeförhållande råder sedan åtminstone tiden för budpliktsreglernas införande även mellan Emesco och Kinnevik vad gäller tillsättande av styrelse i Invik.

Det är Kinneviks och Inviks uppfattning att de facto-överenskommelsen mellan bolagen och Emesco vad avser Tele2 och MTG – liksom de facto-överenskommelsen mellan Emesco och Kinnevik vad avser Invik – är av sådan art att den omfattas av punkt I.3 d av NBK-reglerna. Därmed är den ovan angivna bestämmelsen i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna tillämplig och Samgåendet skall därför ej utlösa budplikt. Kinnevik och Invik menar vidare att det sagda dessutom rimmar väl med syftet bakom budpliktsreglerna, eftersom något kontrollägarskifte i Tele2 eller MTG respektive Invik de facto inte sker till följd av Samgåendet. Det kan inte heller antas att aktieägarkollektiven i Tele2 och MTG respektive Invik skulle uppfatta Samgåendet mellan Kinnevik och Invik som ett kontrollägarskifte i Tele2 eller MTG respektive Invik. Ett sådant samgående skulle däremot innebära att det stundom kritiserade korsvisa ägandet mellan de noterade bolagen Kinnevik och Invik skulle brytas upp och att ägarstrukturen såvitt avser de här aktuella bolagen skulle bli lättare att uppfatta – något som helt visst skulle uppskattas av aktiemarknaden.

Då Samgåendet inte kan genomföras om budplikt avseende Tele2 och MTG respektive Invik skulle utlösas, önskar Kinnevik och Invik besked från Aktiemarknadsnämnden om huruvida nämnden delar denna uppfattning.

ÖVERVÄGANDEN

I Näringslivets Börskommittés (NBK) regler rörande offentliga erbjudanden om aktieförvärv finns bestämmelser om budplikt. Budplikt inträder enligt punkten III.1 när någon genom förvärv av aktier i ett aktiemarknadsbolag uppnår en ägarandel som uppgår till eller överstiger trettio procent av det totala antalet röster i bolaget. När reglerna om budplikt ursprungligen infördes med ikraftträdande den 1 juli 1999 var gränsen för budplikt fyrtio procent av det totala antalet röster i bolaget.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till de nu gällande reglerna, som trädde i kraft den 1 september 2003, innehåller följande föreskrift: Den som, ensam eller tillsammans med närstående enligt punkten I.3 a – d, den 1 juli 1999 innehade aktier representerande fyrtio procent eller mer av röstetalet i ett aktiemarknadsbolag kan förvärva ytterligare aktier i bolaget utan att budplikt uppkommer.

Enligt NBK-reglerna punkt I.3 d är parter närstående, om de träffat en överenskommelse om att genom ett samordnat utövande av rösträtten inta en långsiktigt gemensam hållning i fråga om det aktuella bolagets förvaltning. Av kommentaren till punkten framgår att den avses vara tillämplig på både skriftliga och muntliga överenskommelser om ett sådant samordnat utövande av rösträtten. Bestämmelsen kan bli tillämplig exempelvis om det finns en överenskommelse om att under en längre tidsperiod, dvs. flera verksamhetsår, samordna utövandet av rösträtten vid val av i vart fall så många styrelseledamöter att dessa utgör en majoritet i styrelsen.

Aktiemarknadsnämnden godtar den beskrivning av relationerna mellan de berörda bolagen som lämnas i framställningen. Med utgångspunkt i dessa uppgifter anser nämnden att det den 1 juli 1999, då de ursprungliga bestämmelserna om budplikt trädde i kraft, förelåg ett närståendeförhållande i den mening som avses i punkt I.3 d dels mellan Invik, Kinnevik och Emesco vad avser Tele2 och MTG, dels mellan Emesco och Kinnevik i fråga om Invik. Detta närståendeförhållande får också anses vara välkänt på aktiemarknaden. Det anförda innebär att Invik, som redan den 1 juli 1999 tillsammans med närstående innehade mer än fyrtio procent av rösterna i Tele2 och MTG, kan förvärva ytterligare aktier i de bolagen utan att drabbas av budplikt och att på motsvarande sätt Emesco utan att drabbas av budplikt kan förvärva ytterligare aktier i Invik.

Aktiemarknadsnämnden vill anmärka att det nu gjorda ställningstagandet avviker från vad nämnden, före tillkomsten av den nyss citerade ikraftträdande- och övergångsbestämmelsen, uttalade i AMN 1999:9. Sakförhållandena i detta fall var visserligen inte helt jämförbara med det nu aktuella fallet. Nämnden redovisade emellertid i det nämnda uttalandet (jfr även AMN 1999:13) den generella uppfattningen att, om någon som innehar en mindre röstandel än 40 procent genom aktieförvärv uppnår 40 procent eller mer av rösterna, förvärvaren i enlighet med huvudregeln blir underkastad budplikt oberoende av om förvärvaren ingår i en grupp närstående aktieägare som redan vid ikraftträdandet innehar 40 procent. Rättsläget har förändrats genom den berörda ikraftträdande- och övergångsbestämmelsen.

Sammanfattningsvis konstaterar alltså Aktiemarknadsnämnden att den planerade fusionen inte utlöser budplikt för Invik i MTG och Tele2 eller för Emesco i Invik.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -


I behandlingen av detta ärende har deltagit Johan Munck (ordförande), Leif Thorsson (vice ordförande), Carl Johan Åberg (vice ordförande), Jan-Mikael Bexhed och Göran Nyström.

På Aktiemarknadsnämndens vägnar


 
Johan Munck Ragnar Boman