Aktiemarknadsnämndens uttalande 2004:5


2004-02-05

Till Aktiemarknadsnämnden inkom den 30 januari 2004 en framställning från familjen Nordström.

 

BAKGRUND

Beträffande bakgrunden till framställningen lämnas följande redogörelse, som är hämtad ur framställningen till nämnden.

Familjen Nordström innehar aktier i aktiemarknadsbolaget SWECO AB representerande mer än 30 procent men mindre än 40 procent av röstetalet för samtliga aktier i bolaget. Styrelsen i SWECO har på bolagets vägnar träffat avtal om att Hagströmer & Qviberg Fondkommission AB ("HQ") skall agera market maker i SWECO:s B-aktie. För att kunna fullfölja detta uppdrag har HQ vänt sig till familjen Nordström med en begäran att få låna aktier. Totalt kommer HQ att låna 13.000 aktier, representerande 0,04 procent av röstetalet, från familjen Nordström.

Vid ett framtida återlämnande av aktier från HQ till familjen Nordström kommer, beräknat på nuvarande antal aktier i bolaget, familjen Nordströms röstandel att öka med 0,04 procentenheter. I framställningen till Aktiemarknadsnämnden hemställs om dispens från den budplikt som i enlighet med Näringslivets Börskommittés Regler om offentliga erbjudanden om aktieförvärv i sådant fall skulle uppkomma.

 

ÖVERVÄGANDEN

Inledningsvis bör nämnas att framställningen aktualiserar vissa principiella frågor som inte i detta sammanhang kan få sin slutliga belysning men som nämnden kan få anledning att återkomma till.

I Näringslivets Börskommittés (NBK) regler rörande offentliga erbjudanden om aktieförvärv finns bestämmelser om budplikt. Budplikt inträder enligt punkten III.1 när någon genom förvärv av aktier i ett aktiemarknadsbolag uppnår en ägarandel som uppgår till eller överstiger trettio procent av det totala antalet röster i bolaget.

Reglerna om budplikt trädde i nuvarande lydelse i kraft den 1 september 2003. Av övergångsbestämmelserna till reglerna framgår att för det fall någon per den 1 september 2003 innehade aktier representerande minst trettio procent men mindre än fyrtio procent av röstetalet i ett aktiemarknadsbolag och därefter genom förvärv av aktier ökar sin röstandel, så utlöses budplikt.

Aktiemarknadsnämnden har enligt punkt I.2 möjlighet att meddela undantag från NBK-reglerna. Sådana undantag får förenas med villkor.

I det nu aktuella fallet skall familjen Nordström såsom huvudägare i SWECO låna ut aktier för att möjliggöra att HQ agerar market maker i SWECO-aktien. Efter viss tid kommer motsvarande antal aktier att återlämnas till familjen. Ett sådant återlämnande får i detta fall i sig sannolikt anses utlösa budplikt, men nämnden att syftet med lånekonstruktionen och den mycket begränsade förändring av röstandel som det är fråga om talar för att undantag bör medges från budplikten. Några skäl som talar däremot kan inte anses föreligga. Inte heller kan det anses nödvändigt att förena undantaget med villkor.

 

BESLUT

Aktiemarknadsnämnden medger familjen Nordström undantag från den budplikt som annars skulle kunna uppkomma till följd av att HQ till familjen återlämnar tidigare och i enlighet med vad som sägs i framställningen lånade SWECO-aktier.


Detta ärende har med stöd av 7 § arbetsordningen för Aktiemarknadsnämnden behandlats av ordföranden ensam.

 

På Aktiemarknadsnämndens vägnar

 

 

 
Johan Munck Rolf Skog