Aktiemarknadsnämndens uttalande 2004:6


2004-02-06

Undantag från budplikt, förlängning (Linc AB, Stille)

Till Aktiemarknadsnämnden inkom den 4 februari 2004 en framställning från Linc AB.

BAKGRUND

Beträffande bakgrunden till framställningen lämnas följande redogörelse, som i allt väsentligt är hämtad ur framställningen till nämnden och ur nämndens uttalanden 2002:12 och 2003:18.

Sonesta AB förvärvade sommaren 2002 bolaget Stille Surgical genom en apportemission. Efter förvärvet ändrade Sonesta firma till Stille AB (publ), i fortsättningen benämnt ”Stille”. Bolagets aktier är noterade på Nordic Growth Market NGM.

Linc innehade vid denna tid ca 99 procent av aktierna i Stille Surgical. Efter genomförd apportemission och omstämpling av samtliga A-aktier kom Linc att äga över 80 procent av rösterna i Stille.

Linc, som är ett onoterat bolag, ägs av 13 aktieägare med andelar varierande mellan 0,2% och 36%. Linc avsåg att inom ett år från det att den ovannämnda transaktionen genomförts växla över ägandet i Sonesta till Lincs ägare så att Lincs andel av aktierna i Sonesta ej skulle överstiga 40 %.

I uttalandet AMN 2002:12 den 16 juni 2002 beviljade Aktiemarknadsnämnden Linc undantag från den budplikt som annars skulle ha uppkommit genom att bolaget till följd av den planerade emissionen och omstämplingen av aktier i Stille skulle uppnå en röstandel som översteg 40 procent av röstetalet för samtliga aktier i Stille. Undantaget förenades med det villkoret att Linc inom ett år från nämnda transaktioner skulle nedbringa sin röstandel i Stille, så att denna inte längre skulle överstiga 40 procent.

I uttalandet AMN 2003:18 den 11 juli 2003 beviljade Aktiemarknadsnämnden Linc förlängt undantag från budplikt under ytterligare åtta månader till början av mars 2004. Skälen, som närmare utvecklades i uttalandet, var sammanfattningsvis att läget på den finansiella marknaden och det svaga resultatet av verksamheten i Stille hade utgjort hinder i ambitionen att sprida ägandet i Stille.

Av framställningen i det nu aktuella ärendet framgår följande. Linc äger numera 84,1 procent av kapital och röster i Stille. Bolaget har totalt 2.400 ägare varav praktiskt taget alla har mycket små innehav.

Det har visat sig att Stilles rörelse utvecklats väsentligt sämre än ursprungligen prognostiserats, vilket inte har möjliggjort den önskade minskningen av ägarandelen på rimliga villkor. Det har enligt framställningen inte varit möjligt att genomföra en ägarspridning eller annan affär med sikte på att reducera Lincs ägarandel enligt Aktiemarknadsnämndens dispensbeslut.

Linc har haft att lösa Stilles löpande kapitalförsörjning. Stille har sedan samgåendet med Sonesta 2002 visat underskott och haft negativt kassaflöde i rörelsen. Bolaget har därtill drivit ett par kapitalkrävande utvecklingsprojekt. Bolagets bankförbindelse har finansierat Stille med omfattande krediter på sammanlagt 39 milj kr samtidigt som Linc som huvudägare sammanlagt tillfört Bolaget lån på 19,5 milj kr per den 31 januari 2004.

Ett omstruktureringsprogram genomförs nu under ny ledning med bland annat en betydande personalreduktion. Stille har därtill ambitionen att avveckla kontoret i Stockholm och integrera all verksamhet med bas i Eskilstuna inom Instrumentverksamheten.

En nyemission avses bli genomförd under mars/april med företrädesrätt för aktieägarna. Enligt de preliminära villkoren skall emissionen inbringa 20,1 milj kr vid full teckning. Linc kommer att kvitta 16,9 milj kr av sina fordringar i emissionen, vilket motsvarar Lincs företrädesandel. För det fall att ingen annan aktieägare tecknar i emissionen kan Lincs ägarandel komma att stiga från 84,1 till 88,9 procent.

Det sammanhållna ägandet av Stille inom Linc har varit en förutsättning för bolagets fortlevnad under det senaste året. Enligt framställningen gäller detta också för den närmaste framtiden. Linc avser att fortsätta stödja Stille med rörelsekrediter och verka som sammanhållande garant för Bolagets fortlevnad genom den pågående omstruktureringsprocessen. När Stille åter nått lönsamhet finns inte samma behov av en sammanhållande kraft genom Linc och det öppnar därmed för en affär som innebär en minskad ägarandel för Linc.

Ett eventuellt bud till övriga aktieägare i Stille enligt gällande budpliktsregler skulle på ett avgörande sätt reducera Lincs förmåga att fortsatt finansiera Stille och skulle därmed försämra förutsättningarna för Stille och bolagets kvarvarande ägare.

Linc avser föreslå den ordinarie bolagsstämman i mars, som skall godkänna styrelsens nyemissionsbeslut, att stämman även skall godkänna att Linc inte kommer att uppfylla sin budplikt eller minska sin andel under fyrtio procent av röstetalet under det närmaste året och vidare att Linc under samma period kan komma att öka sin ägarandel i samband med föreliggande nyemission för det fall nyemissionen ej blir fulltecknad. Linc kommer inte att deltaga i omröstningen på denna punkt.

Linc hemställer sammanfattningsvis att Aktiemarknadsnämnden beviljar Linc förlängd dispens från budplikten till och med den 31 maj 2005, under förutsättning att bolagsstämman godkänner detta.

ÖVERVÄGANDEN

I Näringslivets Börskommittés (NBK) regler rörande offentliga erbjudanden om aktieförvärv finns bestämmelser om budplikt. Budplikt inträder enligt punkten III.1 i reglernas nuvarande lydelse när någon genom förvärv av aktier i ett aktiemarknadsbolag uppnår en ägarandel som uppgår till eller överstiger trettio procent av det totala antalet röster i bolaget.

Aktiemarknadsnämnden har enligt punkt I.2 möjlighet att meddela undantag från NBK-reglernas bestämmelser. I kommentaren till punkt III.1 har som exempel på skäl som bör kunna motivera undantag från budplikt bl.a. anförts att innehavet uppkommit till följd av en emission av aktier som antingen utgör vederlag vid köp av bolag eller annan egendom eller är ett erforderligt led i rekonstruktionen av ett bolag med betydande ekonomiska svårigheter. Aktiemarknadsnämnden har i dessa fall enligt kommentaren att genom en helhetsbedömning pröva om en dispens ligger i aktieägarkollektivets intresse och detta intresse kan anses väga tyngre än den möjlighet för aktieägare att lämna bolaget som budplikten innebär. Vid en sådan prövning kan nämnden bl.a. beakta i vilken utsträckning emissionen stöds eller vid en bolagsstämma förutsätter stöd av aktieägarna. Här liksom i övriga undantagssituationer kan Aktiemarknadsnämnden förena sitt beslut med villkor.

Aktiemarknadsnämnden har den principiella utgångspunkten att, när ett beslut om undantag förenats med villkor, detta villkor skall uppfyllas, eftersom detta är av betydelse för förutsebarheten inom aktiemarknaden. Detta hindrar inte att undantagsfall kan förekomma då det måste anses ligga i aktieägarkollektivets intresse att ett undantag utsträcks i tiden eller att ett villkor modifieras på grund av omständigheter som var svåra att förutse vid det ursprungliga beslutet. I förevarande fall får det visserligen anses anmärkningsvärt att Linc inte lyckats nedbringa sin ägarandel enligt vad som förutsatts i de båda tidigare besluten av nämnden. Det får emellertid anses att det i och för sig fortfarande föreligger dispensskäl, främst med hänsyn till att de betydande ekonomiska svårigheter som förelegat för Stille ännu inte har kunnat undanröjas.

Aktiemarknadsnämnden finner att en förlängning med ytterligare ca 14 månader till sammanlagt 32 månader i sig kan vara acceptabel under förutsättning att det står klart att en sådan förlängning tillgodoser de aktieägarintressen som budplikten är avsedd att skydda.

När det gäller den av Linc föreslagna formen för aktieägarnas godkännande av ett förlängt undantag från budplikten har nämnden tidigare förenat beslut om undantag med villkor om särskild beslutsmajoritet. I två offentliggjorda uttalanden (2003:10 och 2003:28) och ett konfidentiellt uttalande under 2003 har nämnden uppställt villkor att beslut om emission skulle biträdas av två tredjedelar resp. nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna. I det nu aktuella fallet bör enligt nämndens mening mot bakgrund av det mycket spridda ägandet och Lincs höga ägarandel att aktieägarnas godkännande biträdas av nio tiondelar av såväl avgivna röster som vid stämman företrädda aktier. Linc bör inte delta i omröstningen i linje med vad nämnden tidigare har uttalat i några likartade fall.

Aktiemarknadsnämnden gör den samlade bedömningen att en förlängd dispens i enlighet med framställningen och förenad med nyssnämnda villkor i detta fall ligger i aktieägarkollektivets intresse. Nämnden anser sig därför böra medge den begärda förlängningen. Någon ytterligare förlängning kan inte påräknas.

BESLUT

Aktiemarknadsnämnden ändrar det villkor, med vilket nämnden i uttalandet AMN 2003:18 förenat sitt beslut om undantag från budplikt för Linc, på det sättet att den tid inom vilken Linc har att nedbringa sin röstandel i Stille, så att denna inte längre kommer att överstiga 40 procent, förlängs till 31 maj 2005. Som en förutsättning för detta gäller att aktieägarna i Stille vid ordinarie bolagsstämma i mars 2004, utan att Linc deltar i omröstningen, med nio tiondelar av såväl avgivna röster som vid stämman företrädda aktier godkänner att Linc inte före 31 maj 2005 nedbringar sin ägarandel till under 40 procent.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

I behandlingen av detta ärende har deltagit Johan Munck (ordförande), Carl Johan Åberg (vice ordförande), Peter Bäärnhielm och Thomas Ehlin.

På Aktiemarknadsnämndens vägnar

 

 
Johan Munck Ragnar Boman