Aktiemarknadsnämndens uttalande 2004:07


2004-02-15

Till Aktiemarknadsnämnden inkom den 9 februari 2004 en framställning från Leif Danielsson.

 

BAKGRUND

Beträffande bakgrunden till framställningen lämnas följande redogörelse, som huvud­sakligen är hämtad ur framställningen till nämnden.

Leif Danielsson innehar aktier i aktiemarknadsbolaget Sky Communication in Sweden AB (publ) ("SkyCom"). Den 30 december 2003 förvärvade Danielsson ytterligare aktier så att hans andel av kapitalet och rösterna i bolaget ökade från 24,77 % till 32,09 %. Förvärvet skedde från en person som fram till dess hade tjänstgjort som t.f. VD i bolaget.

Flertalet av bolagets rörelsedrivande bolag hade försatts i konkurs under slutet av verksamhetsåret 2002. Både moderbolaget och dess kvarvarande dotterbolag hade förbrukat sitt egna kapital i slutet av det året. På ordinarie bolagsstämma den 10 juni 2003 beslutades bl.a. om nedsättning av aktiekapitalet. Under tredje kvartalet 2003 slutförde bolaget ett förvärv av SkyCom Nordic AB genom apportemission. Detta bolag driver nät för data- och telekommunikation.

Enligt framställningen är en nyemission under våren 2004 nödvändig för att säkerställa fort­levnaden av Sky Communication in Sweden AB. Avsikten är att Danielsson delvis skall garantera emissionen. Efter en ägar­spridning senare under 2004 avses Danielssons andel åter understiga 30 %.

I framställningen till Aktiemarknadsnämnden hemställs om dispens från budplikt.

 

ÖVERVÄGANDEN

I Näringslivets Börskommittés (NBK) regler rörande offentliga erbjudanden om aktieförvärv finns bestämmelser om budplikt. Budplikt inträder enligt punkten III.1 när någon genom förvärv av aktier i ett aktiemarknadsbolag uppnår en ägarandel som uppgår till eller över­stiger trettio procent av det totala antalet röster i bolaget.

Aktiemarknadsnämnden har enligt punkt I.2 möjlighet att meddela undantag från NBK-reglerna. Sådana undantag får förenas med villkor. I kommentaren till punkt III.1 har förutsatts att skäl som bör kunna motivera undantag från budplikt bl.a. är att innehavet uppkommit till följd av en emission av aktier som är ett erforderligt led i rekonstruktionen av ett bolag med betydande ekonomiska svårigheter.

I det nu aktuella fallet är de planerade transaktionerna ett erforderligt led i rekonstruktionen av ett bolag med betydande ekonomiska svårigheter. En dispens måste i detta fall ligga i aktie­ägar­kollektivets intresse. Några skäl som talar mot att medge undantag från budplikten kan inte anses föreligga. Ett sådant undantag bör lämpligen förenas med villkor i enlighet med den beskrivning som har gjorts i framställningen.

 

BESLUT

Aktiemarknadsnämnden medger Leif Danielsson undantag från den budplikt som enligt vad som beskrivs i framställningen annars skulle uppkomma till följd av att Danielsson dels förvärvat aktier i Sky Communication in Sweden AB under december 2003, dels planerar att under innevarande år garantera en emission i bolaget. Undantaget förenas med det villkoret att Danielsson före utgången av år 2004 minskar sitt innehav till under 30 procent av rösterna i bolaget.


Detta ärende har med stöd av 7 § arbetsordningen för Aktiemarknadsnämnden behandlats av ordföranden ensam.

 

På Aktiemarknadsnämndens vägnar

 

 

 
Johan Munck Ragnar Boman